В Проект 100 могат да участват физически лица – български граждани, които:

имат бизнес идея, желаят да стартират микро или малък собствен бизнес, лично участват в етапите на Проекта и са пряко ангажирани с разработването и изпълнението на бъдещата стопанска дейност
осигурят 20% от размера на исканата безвъзмездна помощ като собствено участие за стартиране на дейността

Предимство имат кандидати, чиито бизнес идеи включват усвояването на нови продукти/услуги, ноу-хау, нови и/или енергоспестяващи технически решения и производствени технологии, както и използването на възобновяеми енергийни източници.

В Проект 100 не могат да участват лица, които:

имат задължения към Националната агенция по приходите;
притежават регистрирана фирма и/или са съдружници във фирма, и/или управляват фирма с предмет на дейност съвпадащ с бизнес идеята, с която кандидатстват по Проекта;
са обект на конфликт на интереси;
са представили в документацията по Проекта непълна и/или невярна информация;
към момента на кандидатстването са непълнолетни

ВАЖНО

НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Търговска и дистрибуторска дейност
Производство на селскостопанска продукция
Транспортна дейност
Услуги в сферата на здравеопазването
Рекламна, консултантска, обучителна и информационна дейност
Финансово-брокерски дейности, както и свързани с хазарт
Застрахователни дейности
Производство на високоалкохолни и спиртни напитки
Производство на тютюневи изделия
Производство и разпространение на оръжие
Производства, които замърсяват околната среда

Проектът предвижда кандидатите да бъдат одобрявани чрез участие в национален конкурс за безвъзмездна помощ за стартиране на стопанска дейност. Процедурата за кандидатстване е двустепенна. Първо се кандидатства за допускане до участие в проекта. Одобрените участници се обучават в БЦ. След това само успешно завършилите обучението имат право да кандидатстват за получаване на безвъзмездна помощ за стартиране на собствен бизнес.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Резултати за 2004 г.

Подадени заявления за участие в проекта: 1691

Обучени кандидати: 326
Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 68
Създадени фирми: 64
Усвоени 992 156лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес

Резултати за 2005 г.

Подадени заявления за участие в проекта: 959

Обучени кандидати: 307
Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 83
Създадени фирми: 81
Усвоени 1 197 909 лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес

Резултати за 2006 г.

Подадени заявления за участие в проекта: 593
Обучени кандидати: 200
Одобрени бизнес планове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ: 47
Създадени фирми: 47
Усвоени 938 095 лв. безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”