Какво е Проект 100?

„Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми“ (Проект 100) на Министерството на икономиката и енергетиката осигурява безвъзмездна финансова помощ от 10 000 до 20 000 лв. на хора с перспективни идеи за бизнес. Инициативата се осъществява с подкрепата на ПРООН . Общият бюджет на проекта за периода 2004 – 2006 г. бе в размер на 3,4 млн.лв. а за 2007 г. Министерството на икономиката и енергетиката осигури финансиране в размер на 1 млн. лв. Проект 100 стартира пилотно през 2004 г. на територията на областите Добрич, Шумен, Силистра и Видин, а в момента се реализира в областите Монтана, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Стара Загора и Търговище. През 2007 г. проектът ще осигурява безвъзмездна финансова помощ на стартиращи предприемачи в областите Хасково, Ловеч и Монтана.

Проект 100 предоставя цялостна подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:

– интензивно обучение преди започване на бизнеса
– съдействие за разработването на реалистичен бизнес план
– безвъзмездна финансова помощ в размер от 10 000 до 20 000 лв. за най-добрите бизнес планове, одобрени след участие в национален конкурс
– професионална помощ от бизнес центровете през целия процес преди и след усвояване на безвъзмездното финансиране
– достъп до схемата за финансов лизинг на JOBS за закупуване на машини и оборудване за новия бизнес

ОБЩИ УСЛОВИЯ

В националния конкурс няма регионални квоти за брой участници или обем средства, които да бъдат усвоени.

Във всеки от кръговете на националния конкурс едно физическо лице може да участва само с една бизнес идея. Правото на финансиране с безвъзмездна помощ е еднократно.

Бизнес идеи, които повтарят реална дейност на съществуваща фирма, която е собственост на или се управлява от кандидата и/или негови роднини, не се финансират.

Кандидатите, успешно завършили обучение по проекта, могат да изберат в кой от кръговете на конкурса да участват с разработен бизнес план.

Кандидат, отхвърлен на някой от етапите на проекта, има право да кандидатства само още веднъж, задължително с нова бизнес идея.

Кандидат, класиран като резерва в І кръг и отпаднал от участие поради липса на места за обучение, има право да кандидатства във ІІ кръг със същата или нова бизнес идея, на общо основание.

Кандидати с просрочени данъчни задължения не се финансират независимо от сферата на дейност.

СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

  • Кандидатстване за участие в проекта с конкретна бизнес идея u предварителен подбор на участниците
  • Провеждане на обучение на одобрените кандидати (общо 10 дни) в два модула: Бизнес планиране и Маркетинг чрез Интернет
  • Изпитни тестове – издържалите продължават участието си в проекта
  • Подробно разработване на бизнес план с консултантската помощ на Бизнес центровете
  • Провеждане на национален конкурс за безвъзмездна помощ за стартиране на стопанска дейност: подаване на бизнес планове, експертна оценка и обявяване на одобрените кандидати
  • Регистрация на фирми от одобрените кандидати и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ
  • Подкрепа на новосъздадените фирми от бизнес центровете с консултации, бизнес услуги, достъп до финансов лизинг
  • Контрол и отчетност на изпълнението на договорите

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ

Проектът се финансира със средства от държавния бюджет чрез Министерство на икономиката и енергетиката.

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ са:

– за закупуване на материали за ремонт и/или преустройство на помещения/сгради за осъществяване на дейността;
– за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, както и софтуер и други нематериални активи;
– за първоначално закупуване на материали и консумативи – еднократно при стартиране на дейността;
– за обучение и преквалификация на персонала;
– за регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, разрешителни за осъществяване на дейността;
– за промоция и реклама на дейността – само за период до 6 месеца от стартиране на дейността).

Недопустими разходи от безвъзмездната финансова помощ са:

– разходи за труд;
– разходи за покупка на леки автомобили;
– разходи за покупка на други транспортни средства, които няма да се използват пряко за осъществяване на бизнеса;
– командировъчни разходи;
– разходи за узаконяване, преустройство или оформяне на статут на помещенията.

Разходите, които са недопустими от безвъзмездната финансова помощ, могат да се покриват от собственото финансово участие на Кандидата. Всички други присъщи и необходими за осъществяване на дейността разходи се финансират от Кандидата. Задължителният принос, осигурен от кандидата, трябва да бъде във финансови средства и/ или материални активи и да покрива минимум 20% от размера на исканата безвъзмездна помощ.

Проектът осигурява безвъзмездна помощ от 10 000 до 20 000 лв. за всяка бизнес идея, одобрена в националния конкурс за най-добър бизнес план.

Одобрените кандидати имат възможност да планират допълнително финансиране за закупуване на оборудване и машини по Схемата за финансов лизинг на проект JOBS. Кандидатстването за финансов лизинг става по отделна процедура.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”