Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

Община Маджарово е една от малките по площ и брой на населението общини в Хасковска област. Тя обхваща територия от 246.7 кв.км. с население от 2183 души , които живеят в 19 населени места. Районът се радва на благоприятен климат, девствена природа и дава добри възможности за развитие на агробизнес и туризъм.

За съжаление проблемите на прехода към пазарна икономика се отразиха отрицателно върху развитието на общината като цяло.

В резултат от преструктурирането на икономиката, закриването на рудниците и флотационната фабрика в гр. Маджарово и на аграрно-промишлените комплекси в селата, чувствително се увеличи безработицата и започна масово изселване на населението към Република Турция и вътрешността на страната, където съществуват по-добри възможности за трудова реализация.

Тази неблагоприятна тенденция постави нови предизвикателства пред общинското ръководство в търсенето на пътища за създаване на заетост и осигуряване на добри условия на живот за населението на общината.

В цялата си работа ние заложихме на активното партньорство с всички общински съветници, с институциите, с наши и чуждестранни коректни партньори, на помощта на всеки жител на общината. Стилът, който утвърждаваме в работата си, е създаването на добри и човечни взаимоотношения с всички жители, за развитие и подкрепа на гражданската инициатива и за създаване на добър инвестиционен климат чрез дейността на общинския съвет и администрация.

Едно от най-големите ни постижения е доброто взаимодействие между общинския съвет и общинската администрация. През изминалите две години, ние намерихме коректния тон и оптималния вариант на взаимодействие. Благодарение на обединените усилия на общинските съветници бяха приети над 180 решения за развитието на общината.

Сред най-значимото от направеното през тези две години поставяме:

Приемането на Стратегия за развитието на община Маджарово и програма за нейната реализация през периода 2000 – 2006 година . Основните цели в нея са насочени към създаване на предпоставки за балансирано и устойчиво развитие на общината, чрез ефективно използване на природно-ресурсния потенциал и превръщането й в привлекателно място за работа и отдих. Стратегията бе утвърдена от Общинския съвет и впоследствие включена в Областния план за развитие. Като основни приоритети в икономическото развитие на общината са утвърдени развитието на селски и екотуризъм и производството на селскостопанска продукция.

При ограниччения общински бюджет средствата за капитално строителство са крайно недисттатъчни и се налага все повече да се търсят ресурси по други линии, а донорските програми се явяват като такава алтернатива.

Важна стъпка в постигането на горепосочените приоритети смятаме спечелването на финансиране пред програма ФАР на проект “Благоустройство на терени в град Маджарово” на стойност 146 хил. евро, от които 40 хиляди са собствен принос на общината. Цел на проекта е реализацията на благоустройствени инициативи чрез наемане на съкратени от минното предприятие безработни лица или членове на техните семейства, живеещи на територията на община Маджарово.

Реализацията на проекта стартира през месец декември миналата година с обучителен курс на бенефициентите по проекта. Успешно завършилите ще получат сертификати за придобита квалификация по специалностите “зидаро-кофражист” и “настилкаджия”. Същите ще бъдат назначени на работа по проекта за срок от 5 месеца, а след завършването му петима от тях ще получат постоянни работни места по поддръжката на благоустроените терени.

Във втората фаза на проекта се предвижда извършването на следните рекултивационни и благоустройствени работи в гр. Маджарово, а именно: почистване на терен от строителни отпадъци и залесяването му. създаване на парк в центъра на града, изграждане на детска и спортна площадка. Крайният срок за реализация на проекта е 15 ноември 2002 година.

Какви са очакваните резултати от реализацията на проекта?

На първо място чрез курса за преквалификация ще се увеличат шансовете на безработните миньори за намиране на работа в общината и извън нея. С осигуряването на заетост за тези хора ще се увеличат доходите на семействата им и ще се подобри жизнения им стандарт. Тази възможност за трудова заетост ще допринесе и за намаляване на социалното напрежение в общината.

Ще се подобри инфраструктурната изграденост на града, което е предпоставка за повишено качество на живот и по-красив облик за Маджарово.

Значителни усилия положи общинското ръководство за създаване на добър кредитен рейтинг на общината пред предприсъединителните фондове на ЕС и другите финансови институции. През изтеклата година успешно приключи проектът “Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в село Долни Главанак” , финансиран от Световната банка. С подобрения кредитен рейтинг на общината и предприемчивостта на ЕТ “Марко Баров” бе защитен проект по програма “Сапард” за изграждане на база за селски туризъм в село Бориславци.

Община Маджарово предостави на частен предприемач при преференциални условия земя в регулацията на гр. Маджарово за построяването на хотел, който да осигури леглова база за туристите и гостите на града. Очаква се същият да бъде завършен до края на настоящата година.

Със собствени средства ще започнем изграждането на поливна инсталация за паркове, градини и детски площадки, която ще спомогне за запазване свежестта и привлекателността на града ни и през най-горещите месеци на годината.

С цел подобряване на туристическата инфраструктура кандидатствахме пред Министерството на културата и получихме финансиране за консервацията на обект с национално значение “Тракийски комплекс” край село Долни Главанак.

С гордост можем да споделим, че с активната подкрепа на населението, местни финанси и дарители бе направена реконструкция на част от сградата на бившия Младежки дом и уредена историко-географска експозиция, показваща традициите и бита на тракийското население от района, както и миналото на рудодобива.

Положителна практика в работата на общинската администрация е активното участие и подкрепа, което оказахме на младите хора при създаването на Сдружението за осъществяване на общественополезна дейност “Шанс за Маджарово”. Пред английската финансираща организация Чарити Ноу Хау Фонд бе защитен проект “Създаване на предпоставки за алтернативни форми на трудова заетост в община Маджарово”. Реализацията му срещна изключителен интерес сред населението, което бе мотивирано да търси нови пътища за осигуряване на заетост и доходи. Към настоящия момент очакваме резултати от конкурса, обявен от ФРМС за проекти в областта на местното самоуправление, където кандидатствахме с проект: “Бъди активен, интересувай се!”, целящ извеждането на работещ механизъм за активно гражданско участие на населението в процеса на вземане на решения от страна на общинското ръководство.

Ние сме твърдо убедени, че бъдещето принадлежи на младите, инициативните и знаещите хора и сме готови да работим заедно с тях.

Вторият основен приоритет в икономическото развитие на общината е производството на селскостопански продукти (тютюн, грозде, соя, билки, житни и технически култури, месо), тъй като селското стопанство на територията на общината е със значителен потенциал.

Общият размер на земеделските земи е 60 151 дка, от които нивите са 33 688 дка. Изоставената обработваема земя е около 4 000 дка.

Увеличаването на обработваемите площи и по-ефективната им експлоатация ще доведат до значително нарастване на производството, увеличаване на изкупената продукция и растеж в икономиката.

Традициите в земеделието са свързани с отглеждането на ориенталски тютюн, пшеница, ечемик, дини, пъпеши и малко зеленчуци. Бонитетните балове по култури за всички землища на община Маджарово, определени на базата на почвено картиране, сочат висока оценка на условията за отглеждане на лозя, овощни видове, ориенталски тютюн, пшеница и зеленчуци.

Като положителна тенденция в животновъдството следва да се отбележи развитието на пчеларството – перспективността на това производство в община Маджарово е голяма, с оглед на добрия климат, растителното разнообразие и високата екологична чистота на района. Цялата земеделска земя е абсолютно годна за екоземеделие и производство на екопродукция, което е шансът на нашия район.

Богатство на общината са р. Арда, яз. “Ивайловград” и широката мрежа от микроязовири и водоеми, които могат да се използват за напояване на обработваемите земи, както и за отглеждането на аквакултури и за създаване на рибни стопанства.

В тази връзка общинското ръководство предприе редица мерки в помощ на местното население.

Почистени бяха водоеми в селата Горно поле, Горни и Долни Главанак, Ефрем и Златоустово. Изградени бяха чешми за водопой на животни в землищата на четири села.

Отчитайки даденостите на общината, Холандското правителство одобри “Проект за развитие на животновъдството и управление на защитена територия Момина скала”. Осигурени са средства за закупуване и отглеждане на 50 глави добитък (крави от порода късорого родопско говедо) за срок от 3 години.

Считаме, че община Маджарово разполага с много нереализирани възможности за организиране на съвременно замеделие, за развитие на селски и екотуризъм и изграждане на подходяща за това инфраструктура. Ето защо усилията на общинското ръководство са насочени към създаването на условия за превръщане на община Маджарово в устойчиво развиваща се част от националната територия чрез пълноценно използване на местния природен, трудов и икономически потенциал. Всички инвеститори, откриващи нови работни места, ще получават подкрепа от местната власт чрез предоставяне под наем при преференциални условия на свободни сгради, терени и земеделски земи, подходящи за организиране на малък и среден бизнес.

Атанас Димитров
Кмет
Община Маджарово