История на регионална секция „Млaдежки инициативи“

„В живота намираме само това,
което сами влагаме в него”.
Емерсън

Много от специалистите в общините са млади хора, които нямат богат професионален опит, но имат потенциал от знания, креативно мислене и най-вече желание за усъвършенстване. Представителите на местните власти, притиснати от бюджетните ограничения, икономическия срив и нарастващата безработица, все повече разчитат на младите специалисти. Това наложи необходимостта през октомври 1997 г. РСО “Марица” да създаде работна структура “Млади администратори”. Основната цел, която си поставихме бе да потърсим и обединим усилията на всички, които могат да окажат реално въздействие върху процесите на развитие, на адаптация и успешна реализация на младите хора.
В края на 1998 г. работната структура “Млади администратори” се трансформира в Регионална секция “Младежки инициативи” /РСМИ/. Работата на секцията е насочена преди всичко към:

  • обединяване на усилията за защита интересите на младите хора,
  • подобряване на информираността,
  • поощряване на идеите и стимулиране на младежката активност,
  • повишаване на квалификацията,
  • създаване на възможност за пълноценно участие в живота на общината и региона.

От месец юни 2000 г. РСО “Марица” работи по проекта: “Младежки инициативи”, финансиран от ААМР. Опирайки се на тригодишния си опит от своето създаване, Сдружението активно работи с младите хора и подкрепя развитието на тяхната инициативност, творчество и увереност.
В стремежа си да създадем приемственост между поколенията и успешно да съчетаем устрема и предприемчивостта на младите хора с опита и знанията на по-възрастните, ние работим едновременно с млади специалисти не само от общините, а и от регионалните държавни структури и ведомства, студенти, ученици и представители на неправителствения сектор. Ние се опитваме :

  • да провокираме интереса у младите хора към обществено значими проблеми, да изградим доверие към местните власти и те да се включат като реални участници при разработването и реализирането на собствените си идеи и предложения;
  • да насърчаваме гражданското самосъзнание и предприемчивост на младите хора чрез финансова подкрепа за конкретни проекти, предоставяне на социално пространство и съдействие чрез обучение и информация, като по този начин се преодолеят апатията и социалната неудовлетвореност сред младите към обществения живот. Обмяната на опит, мнения и информация, както и обучението, се осъществяват чрез организирането и участието в дискусии, работни срещи, семинари, курсове и конференции. Това помага да се поставят за обсъждане редица социални проблеми от регионално значение; да се срещнат представители на най-различни организации, структури и ведомства и защитавайки своите интереси, да се превърнат в социално ангажирани личности.

Най-значимата характеристика на РСМИ е, че създава пространство за приятелски диалог между младите хора и местните власти. Това им дава възможност да бъдат информирани и в същото време да бъдат изслушвани по въпроси, които ги засягат; да участват във вземането на решения, свързани с младежките въпроси; да се включват в тяхното изпълнение.