Стратегия за работа на Регионална секция
„Младежки инициативи“ 

Стратегията представя политиката на Регионална секция “Младежки инициативи” в процеса на ангажиране на младите хора в живота на общината и региона. Тази политика съдържа конкретните мерки и насоки в работата на Секцията.
Мисия на РСМИ: Стимулиране участието на младите хора (на възраст от 18 до 35 години) в изграждането на демократично общество. Четири са причините, които обясняват защо е важно младежта да участва в местното самоуправление:

 • Участието в управлението намалява апатията и спомага за повишаване на доверието между младите хора и местните власти.
 • Общественото участие създава чувство за собственост, съпричастност и ангажираност към проблемите в общината.
 • Когато съществува усещането, че всички работят заедно, се постига по-малка критика и по-голяма подкрепа на управленските решения.
 • Създаденото партньорство има за резултат по-добра информираност и адекватна взаимопомощ.

За да бъде резултатно приложението на тази политика, е необходимо да се спазват следните условия: желание за диалог между младите хора и местните власти при решаване на общите проблеми, достъп до информация, предложения за реалистични решения, правила и процедури за водене на диалога.
В РСМИ могат да участват млади хора, работещи в регионални, общински или държавни структури и ведомства, в НПО, студенти, ученици и други, но преди всичко хора – отговорни, добре организирани и ангажирани, хора с морал и професионални качества.

НАСОКИ ЗА РАБОТА: 
1. Поддържане на активна информационна политика:

 • Публикуване на инициативите на РСМИ в бюлетина на РСО “Марица”,
 • Предоставяне редовно информация на медиите,
 • Посещение на сесии на ОбС с цел запознаване с проблемите на общините,
 • Посещения в училищата за представяне на местното самоуправление и дейността на РСМИ в тази насока.

2. Познаване на нормативната среда: Европейска харта за участие на младите хора в живота на общината и региона, Закон за местното самоуправление и местната администрация, …
3. Обучение: провеждане на семинари по проблемите на местното самоуправление, за работа в екип, за разработване и управление на проекти..
4. Анализ на потребностите и нагласите на младите хора: провеждане на социологическо проучване, на работни срещи за споделяне на проблемите и търсене на решения.
5. Реализация на най-добрите решения и идеи.
6. Привличане на нови членове в Секцията: участие в срещи и дискусии, посещение в училищата.
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА РСМИ: 
1. Работната структура към РСО “Марица” се сформира по решение на Общото събрание. Учредяването трябва да се извърши не по-късно от три месеца.
2. РСМИ е отворена структура: тя трябва да стимулира всички млади инициатори и техните идеи, да предлага партньорство на младежките структури в региона и страната.
3. Членуването в Секцията е доброволно. Не се изисква специално заявление за включване в състава й. Достатъчни са устна молба и присъствие на редовните заседания на РСМИ.
4. Всеки може да бъде член на Секцията, ако:

 • проявява интерес към дейността и инициативите,
 • пряката му дейност е тясно свързана с разглежданите проблеми,
 • иска да работи и се развива в тази област,
 • се включва в работата на Секцията.

5. Когато някой от членовете реши да напусне или изрази желание да се премести в друга работна структура, е необходимо две седмици предварително да уведоми председателя на секцията за намеренията си. В този случай не се изисква писмен документ.
6. Ръководството на постоянната структура се осъществява от председател. Той се избира на заседание на РСМИ за период от 1 година.
7. Председателят отговаря за планирането, организирането и изпълнението на дейностите. Стимулира активното участие на членовете и полага усилия за привличане на нови симпатизанти. Представлява секцията пред Общото събрание на РСО “Марица” и пред външни организации.
8. Изпълнителният директор на РСО “Марица” определя един отговорник от щатния състав, който следи и контролира отблизо работата на всички членове.
9. Заседанията не трябва да се провеждат в интервал по-голям от три месеца. Изключения са възможни в случаи на: избори, реорганизация на работните структури, основна промяна на състава на Секцията.
10. Секцията приема годишен план за своята дейност с конкретни срокове и отговорници.
11. Регионалната секция сама трябва да си изработи и приеме правила за работа и контрол.
12. Секцията отчита дейността си пред Общото събрание за всяка календарна година.
13. Секцията представя пред УС всички разработки, анализи и инициативи.
14. Всеки член на Секцията е длъжен да спазва следните норми на поведение:

 • Равнопоставеност и уважение между участниците
 • Да се изслушваме внимателно
 • Да се насърчаваме и приемаме идеите на всеки
 • Да работим активно
 • Да не се оценяваме
 • Да се забавляваме