ПРОЕКТ: „ОТ ИМИГРАЦИЯ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ”

ДОГОВОР No BG EIF 2012/01-04.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

2014-06-24

В края на месец юни 2014 г. РСО „Марица“ приключва изпълнението на проект „От имиграция към интеграция“

От началото на месец февруари до месец юни 2014 г. се изпълняват заложените дейности в проекта, свързани с подобряването на политиките за интеграция на имигрантите в България граждани на трети страни. Съвкупността от изпълнените дейности по проекта изградиха един многопластов и устойчив проект, гарантиращ своята ефективност и след приключването му. Реализирането на заложените дейности като създаване на единна база данни, включваща систематизирана информация на български и английски език за институциите и неправителствените организации, активно работещи в областта на интеграцията на имигранти, за разработени и изпълнени проекти с полезна информация за имигрантите в България, активни и функциониращи информационни и интеграционни центрове за имигранти в България, както и информация за центрове за професионално обучение въздейства върху имигрантските общности у нас и в област Хасково като повиши тяхната информираност относно ежеднивните срещани трудности при работа и контакт с българските институции и взаимодействие и подкрепа с организации, работещи в областта на имиграцията на граждани на трети държави и центрове за интеграция и информация. На web-страницата на проекта е предсатавена безвъзмездно за ползване информация за устройството, основни характеристики и полезни конкти на държавните институции и социални партньори, участващи в разработването на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020). Освен предоставената полезна инфорамция на ГТД за първи път беше създадена единна база данни с информация за всичко необходимо свързано с живота на имигрантите, коята може да бъде открита на едно място, а също така и достъпна на английски език. По процеса на събиране на информация по проекта се включиха експерти, които спомогнаха за най-адекватното представяне на тази информация и включването на всички организации, работещи активно в тази област у нас.

Дейността свързана с разработването на наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари въздейства върху местните и регионални власти, като повиши техния капацитет за изготвяне на ефетивни мерки, които да предоставят инициативи и подкрепа за действия за поощряване на интеграцията. Завършеният продукт от тази дейност представлява наръчник, който може да бъде свален от всички потребители на страницата на www.bgimigranti.com, който също така е предоставен за безвъзмездно позлване на български и английски език. Разпространените наръчници до представителите на местни и регионални власти, бизнес общността, представители на НПО-сектора ще допринесат за изграждането на адекватна гражданска култура и капацитет на властите по отношение на създаването на политики свързани с интеграцият аи социализацията на имигранти по най-подходящ и ефективен начин в българското общество.

Разработеното изследване за интеграционните очаквания на ГТД и отношението на българското общество към процеса на интеграцията им е дейността, чрез която са подпомогнати процесите за подобряване на познанията за интеграцията и подобряване на управление на политиката за интеграция. Докладът с изследването предлага на потребителите на страницата на проекта, както и отпечатаните брошури с резултати от изследването въздействат както върху българкосто общество и отговорните институции по въпросите на имиграцията, така и върху имигрантските общности, които са включени в него и по този начин предлагат реализируеми инициативи, които биха допринесли за възприемането им от българското общество.

2014-02-18

От началото на месец февруари 2014 г. РСО „Марица“ стартира изпълнението на проект „От имиграция към интеграция“

От началото на месец февруари 2014 г. РСО „Марица“ в качеството си на бенефициент стартира изпълнението на проект „От имиграция към интеграция“,финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е изготвен в съответствие с целите заложени в Годишна програма 2012 г. и BG EIF 2012/01-04 – Компонент 4: Развитие на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция на схема BG EIF 2012/01. Изпълнението на планираните дейности по проекта ще допринесе за постигане на следните две основни цели на настоящата схема, а именно:

– Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по интеграцията на имигранти в Европейския съюз”

– Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията.

Проектът предвижда изпълнението на следния набор от дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Разработване на наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и нпо за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари

Дейност 3: Провеждане на изследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество – различните гледни точки и възможни решения на въпроса „за” и „против” имиграцията в България

Дейност 4: Създаване на база данни с обучителни центрове и институции за имигрантите в България

Дейност 5: Информация и публичност

В резултат от изпълнението на проекта ще се надгради вече създадена интернет-платформа за онлайн обучение www.bgimigranti.com.

Новите рубрики са:

– Начало
– Новини
– За проекта
– Продукти (с подменюта Наръчник, Изследване, База данни)
– Информация и публичност
– Полезни връзки

Уеб базираната платформа за онлайн обучение и предоставяне на информация на ГТД www.bgimigranti.com е създадена през 2012 г. по проект „Провеждане на курсове за имигранти в реално време“, финансиран по Схема BG EIF 2010/01. Платформата представлява инструмент за предлагане на онлайн обучения и информация в помощ на интеграцията на имигрантите от трети страни в България. През 2012 г. на www.bgimigranti.com безвъзмездно са представени общо 58 урока с тестове към тях по темите: български език, история на България, гражданска ориентация, административни процедури. Информацията е достъпна безвъзмездно на български и английски език.

www.bgimigranti.com се поддържа от РСО „Марица“ и се надгражда с нова и актуална информация както при наличието на привлечен финансов ресурс, така и безвъзмездно. Екипът на организацията се стреми да популяризира ресурсите и продуктите достъпни на www.bgimigranti.com и да привлича квалифициран експертен опит с оглед надграждане на платформата с навременна информация.

През 2013 г. платформата е актуализирана с нова информация по проект „От и за имигрантите – какво още трябва да се знае”, финансиран по Схема BG EIF 2011/01. През същата година на www.bgimigranti.com безвъзмездно са представени 27 урока с тестове към тях за обучения за правата на имигрантите и възможностите за по-добър достъп до стоки и услуги по темите: Държавно устройство и дейност на основните институции в Република България, Придобиване на движимо и недвижимо имущество от имигрантите в Република България, Разясняване на гражданското право, Разясняване на Наказателното право, Разясняване на Търговското право. Представени са още бит, култура, традиции и обичаи от живота на имигранти, които живеят на територията на област Хасково и on line посещения на природни и исторически забележителности в област Хасково. Информацията е достъпна безвъзмездно на български и английски език.

С настоящия проект „От имиграция към интеграция“ се цели www.bgimigranti.com да се надгради с актуална информация в полза на гражданите на трети страни с оглед тяхната по-добра интеграция и социална адаптация в България. Платформата за онлайн обучения ще бъде надградена с наръчника за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари. Платформата ще представи и резултатите от интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество. Платформата за онлайн обучение на ГТД www.bgimigranti.com ще популяризира всички действащи институти, които предлагат информация и услуги на територията на България за имигранти в страната. Резултатите и продуктите от проекта ще бъдat представени на български и английски език.

В началото на февруари 2014 г. РСО „Марица“ стартира дейностите по управление на проекта и започна работата по изпълнението на проектните дейности.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”