През месец декември 2005г. Регионално сдружение на общините „Марица“ подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на проект на тема: „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво“.

Проектът е един от 11-те, финансирани по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция 2003г.

***

На 12 и 13 януари 2006г. в хотел „Аква“ – гр. Бургас се проведе конференция, на която бяха предствени финансираните от Европейския съюз инициативи. След официалното представяне на Съвместен фонд за малки проекти – ТГС България – Турция се проведе информационна среща на организациите, които ще изпълняват проектите.

На конференцията присъстваха заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски, експерти от Изпълнителна агенция „Програма ФАР“ на МРРБ, представители на ДЕК, на местните власти и бизнеса.

***

На 26 април 2006г. в Хасково се проведе стартова среща по проекта на РСО „Марица“: Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво. В инициативата взеха участие кметовете на общините-членове на Сдружение Мерич, Турция, кметовете на общините-членове на РСО „Марица“, България и областните управители на Хасково и Кърджали.

На стартовата среща бяха представени целите и задачите на школата, възможностите за обучение и предстоящото разработване на Стратегия за ТГС сътрудничество.

По време на инициативата проф. Божана Неделчева представи накратко Сертифициращ институт за общински служители за Югоизточна Европа и Институт за следдипломна квалификация към УНСС, София, които ще играят важна роля в работата на създадената по проекта към РСО „Марица“ Трансгранична школа „Местна демокрация“.

***

На 17 и 18 юли 2006г. се проведе семинар на тема: „Европейски съюз – институционална система, икономическа политика, регионална политика. Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към ЕС. Съвременни методи на административно обслужване“.

Семинарът е първият обучителен модул в рамките на проект „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво“.

Инициативата има за цел да повиши квалификацията на служителите в общините- членове на сдруженията „Мерич“, Турция и „Марица“, България по отношение на:

  • Европейски съюз – институционална система, икономическа политика, регионална политика;

  • Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към ЕС.

В обучението взеха участие общо 70 служители от общините-членове на сдруженията „Мерич“, Турция и „Марица“, Хасково.

***

На 31 август и 1 септември 2006 г. се проведе семинар на тема: „Усвояване на средствата от пред-присъединителните и структурните фондове на ЕС. Успешно разработване на проект“.

Семинарът е вторият обучителен модул по проект „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво“.

Инициативата има за цел да повиши квалификацията на ръководителите и служителите в общините-членове на сдруженията „Мерич“, Турция и „Марица“, България по отношение на възможностите за финансиране и подготовка на проекти.

По време на семинара бяха идентифицирани 8 партньорски българо-турски идеи, съобразени с предстоящите европейски програми, за които ще се търси финансиране. Бяха създадени практически партньорства между сдруженията на общините и техните членове от двете страни на границата, които ще подпомогнат решаването на регионални и местни проблеми.

***

На 18 и 19 септември 2006г. се проведе Практикум по проект „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво“.

Инициативата е третата сесия от обучителния процес, по време на която партньорите от България и Турция придобиха практически умения за разработване на успешни трансгранични проекти. Съвместно бяха разработени 8 проектни идеи, които ще бъдат представени на Инвестиционен форум, който ще се проведе през месец октомври в София. Форумът има за цел да даде гласност на проектите и да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори и донори. Ще се търсят партньори, финансиране и подкрепата на обществеността за тяхната реализация.

***

В началото на месец октомври 2006г . се проведоха срещи между Мобилния консултантски екип, сформиран по проекта и представители от всички общини от двете страни на границата, участващи в дейностите по проекта. На срещите бяха обсъдени проблемите и нуждите на всяка община и възможностите за тяхното решаване. Участниците бяха запознати с материалите, представени по време на обучителните модули.Беше представен и разработения по проекта Каталог на Трансгранична школа „Местна демокрация“ с цел популяризиране дейността на школата и резултатите от проекта.

***

На 30 октомври 2006 г. в хотел „Принцес“ – София се проведе Българо-Турски инвестиционен форум.

Целта на инициативата бе да се представят 8-те разработени българо-турски идеи за развитие на трансграничния регион и за подобряване на контактите и отношенията между общините, институциите и бизнеса.

По време на срещата представители на Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на горите запознаха присъстващите с новите европейски програми за осигуряване на средства за реализиране на проекти в различни области.

Официални гости на форума бяха: Георги Иванов – Кмет на Община Хасково и Председател на РСО“Марица“, Райна Йовчева – Областен Управител на област Хасково, Нусрет Мироглу – Областен управител на Одрин, Ерджан Чобаноглу – Кмет на община Узункюпрю и Председател на Сдружение „Мерич“, Мехмед Апак – Първи секретар на Посолството на Турция у нас и Четин Йелмаз – Търговски представител на Република Турция. Участие във форума взеха 81 представители на 27-те общини от България и Турция, включени в проекта, ПРООН, ФРМС,НСОРБ,Регионалните сдружения на общини в България, мрежата от бизнес центрове по Проект JOBS и други.

***

На 31 Октомври 2006г. в Хасково се проведе Заключителна конференция по проекта.

По време на инициативата бяха представени резултатите от проекта, бяха обменени положителни практики по специфични и актуални теми и бяха представени постиженията и инициативите на двете сдружения.

Всички участници в проведените по проекта обучения от българска и турска страна получиха специални сертификати за завършен курс. Сертификатите бяха връчени лично от проф. Божана Неделчева, Директор на Сертифициращ институт за общински служители от Централна и Източна Европа.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”