ПРОЕКТ: „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И СЪЗДАВАНЕ НА АКТИВНА ПЛАТФОРМА В ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИ”

ДОГОВОР No BG EIF 2013/01-05.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

2015-06-30

В края на месец юни 2015 година РСО „Марица“ приключва изпълнението на проект „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01-05.01, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави. В рамките на проекта бе изпълнен набор от дейности с цел ангажиране на всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на граждани на трети държави (ГТД) и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво.

Основните дейности, които бяха изпълнени, са:

– Разработване, отпечатване и разпространение на справочници по темите „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“, „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“ и „Интеграция на имигранти – често срещани казуси“. Изданията са насочени към експерти и представители на институции от различни среди – местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество, медии, експерти в различни области, имигранти граждани на трети държави (ГТД) с цел повишаване информираността им по отношение на интеграцията на ГТД и социалното им включване, изграждане на капацитет в сферата на междукултурните компетенции за прилагане на мерките за интеграция, за по-добър диалог между институциите и имигрантите и за ефикасно осъществяване на политиките за интеграция на имигранти в България. Справочниците са достъпни в офиса на РСО „Марица“, както и в електронен формат на български и английски език на подстраницата за проекта в платформата http://www.bgimigranti.com.

– Създаване на „Платформа за работа на информационните центрове и организации за интеграция на имигранти“ с цел насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики.

– Провеждане на семинари за надграждане на капацитета на обществените звена, имащи отношение към интеграционната политика на имигранти през месец юни 2015 г. Семинарите са свързани с важността на междукултурните комуникационни компетенции, като чрез различни интерактивни и ролеви методики за обучения участниците бяха обучени да работят с имигрантски общности и да интегрират по правилен начин в работата си механизми за устойчива интеграция на имигрантите. Беше обсъдена ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите, както и конкретни казуси в областта на интеграцията на имигранти.

– Провеждане на мерки за информация и публичност чрез обновяване на интернет страницата www.bgimigranti.com, публикации в медии, поставяне на информационна табела и разпространение на информационни материали до общините.

2015-04-08

От средата на месец март 2015 г. е активна новата под-страница на http://www.bgimigranti.com създадена по проект „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз.Основната цел на проекта е надграждането на капацитет на регионално ниво, ангажирайки всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на граждани на трети държави и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво, чрез организиране на обучителни инициативи и създаване на активна платформа за междурегионален обмен на добри практики. Вече е активна и разработената информационна рубрика „Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти“. Платформата включва форум по проекта – http://www.bgimigranti.com/forum/ и разработените продукти и материали, които ще бъдат представени безвъзмездно на български и английски език за всички потребители.

Форумът към сайта предоставя възможност за обмен на добри практики и споделянето на информация, необходима за подобряването на координацията на действията за интеграцията на граждани на трети държави.

РСО „Марица“ кани всички заинтересовани страни, имащи отношение към процеса на интеграция на имигранти граждани на трети държави да се включат в създадения по проекта форум – www.bgimigranti.com/forum/, чрез който ще имат възможността в реално време да обменят опит, информация и полезни връзки по отношение на подобряване на действията за интеграция на имигранти. Също така на имейл адрес – maritza@maritza.info всички заинтересовани страни могат да изпращат информация за реализирани инициативи, събития, които организират, услуги, които предоставят, разработени материали и др., които ще бъдат представени на страницата на проекта и в инфорамционната рубрика „Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти“.

До края на проекта се предвижда осъществяването на следните дейности:

Провеждане на три семинара за експерти и представители на институции от различни среди – местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество по темите: „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“, „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“ и „Практикум – казуси и извеждане на регионални мерки в областта на интеграционната политика на имигранти“;

– Отпечатване и разпространение на три справочника по темите: „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“; „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“; „Интеграция на имигранти – често срещани казуси“;

– Провеждане на мерки за информация и публичност – надграждане на интернет страницата www.bgimigranti.com с информация за проекта; 2 публикации за проекта.

През януари 2015 г. РСО „Марица“ започна работа по проект „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз Годишна програма 2013 г., схема BG EIF 2013/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“ и по-специално BG EIF 2013/01-05 – Компонент 5: Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика – с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.

Изпълнението на планираните дейности по проекта ще допринесе за постигане на Приоритет 3 на настоящата схема, а именно „Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност на различните нива и звена на държавното управление“ и неговата Оперативна цел 3.2 Укрепване на капацитета за взаимно сътрудничество и реални участие в процеса на интеграция на гражданското общество, социалните партньори, местните власти и международни, академични и неправителствени организации, както и на различни общности.

Проектът включва изпълнението на следните основни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Провеждане на семинари за надграждане на капацитет на обществените звена, имащи отношение към интеграционната политика на имигранти

Дейност 3: Създаване на информационна рубрика в рамките на създадения сайт www.bgimigranti.com: “Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти“

Дейност 4: Информация и публичност на проекта

Очакваните резултати по проекта са:

повишен капацитет на експерти и представители на институции от различни среди – местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество в сферата на „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“ – 25 участника в семинар;
повишен капацитет на експерти и представители на институции от различни среди – местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество в сферата на „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“ – 25 участника в семинар;
повишен капацитет на експерти и представители на институции от различни среди – местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество в сферата на „Практикум – казуси и извеждане на регионални мерки в областта на интеграционната политика на имигранти“ – 25 участника в семинар;
разработени и разпространени три справочника по темите: „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“; „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“; „Интеграция на имигранти – често срещани казуси“.
Създадена 1 платформа на български и английски език за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти на www.bgimigranti.com с включен в нея форум за комуникация
Проведени мерки за информация и публичност – поставяне на информационна табела за проекта в офиса по проекта; надграждане на интернет страницата www.bgimigranti.com с информация за проекта;
Излъчване на 4 публикации за проекта в ежедневник на територията на Област Хасково
Настоящият проект ще надгради постигнатите резултати по проектите „Провеждане на курсове за имигранти в реално време“, „От и за имигрантите – какво още трябва да се знае”, „От имиграция към интеграция“, които бяха изпълнени през 2012, 2013 и 2014 г. от РСО „Марица“ и финансирани по Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Схеми BG EIF 2010/01, 2011/01, 2012/01. В рамките на проектите изпълнени до момента беше разработена и надградена онлайн web платформа за обучение на граждани от трети държави www.bgimigranti.com, както и представени техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция. В тази платформа безвъзмездно са представени общо 58 урока с тестове към тях по темите: български език, история на България, гражданска ориентация, административни процедури и 27 урока с тестове към тях за обучения за правата на имигрантите и възможности за по-добър достъп до стоки и услуги по темите: Държавно устройство и дейност на основните институции в Република България, Придобиване на движимо и недвижимо имущество от имигрантите в Република България, Разясняване на гражданското право, Разясняване на Наказателното право, Разясняване на Търговското право. Представени са бит, култура, традиции и обичаи от живота на имигранти, които живеят на територията на област Хасково; on line посещения на природни и исторически забележителности в област Хасково. В платформаta са представени и разработен Наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари, Доклад от проведено изследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество – различните гледни точки и възможни решения на въпроса „за” и „против” имиграцията в България, създадена база данни с обучителни центрове и институции за имигрантите в Бyлгария, включваща инфорамция за институции, организации, информационни центрове за интеграция на имигранти и ЦПО. В рамките на проектите „Провеждане на курсове за имигранти в реално време“ и „От и за имигрантите – какво още трябва да се знае” по 30 участници се възползваха от онлайн курсовете като преминаха онлайн обучения, а материалите от проекта „От имиграция към интеграция“ са разпространени до представители на местните власти, НПО и др. в област Хасково, като са представени за безвъзмездно ползване на интернет страницата www.bgimigranti.com.

С настоящия проект се цели надграждането на капацитет на регионално ниво, ангажирайки всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво, чрез създаване на платформа и междурегионален обмен на добри практики. Провеждането на 3 семинара има за цел изграждането на капацитет на местни и регионални власти, социални партньори, НПО и др. звена и структури, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД, които да предоставят инициативи и подкрепа за действия за поощряване на интеграцията., а създаването на форум цели насърчаването на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики чрез създаването на възможности за работа в мрежа на организациите работещи за интеграцията на имигранти. Интернет страницата www.bgimigranti.com ще бъде надрадена с информация за проекта, дейностите ,както и изготвените материали по време на проекта.

В началото на януари 2015 г. РСО „Марица“ стартира дейностите по управление на проекта и започна работата по подготовката и изпълнението на проектните дейности.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”