ПРОЕКТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ИМИГРАНТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ”

ДОГОВОР No BG EIF 2010/01-02.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Уважаеми посетители,

www.bgimigranti.com е един от най-новите интернет адреси във виртуалното пространство, на разположение на имигрантите в България – граждани от трети държави. Сайтът включва безплатни он-лайн уроци по дисциплите български език, история, административни процедури и гражданска ориентация. Тяхната цел е да спомогнат за повишаване степента на интеграция и успешна социална адаптация в българското общество на имигранти – граждани от трети страни, както и да улесняват достъпа им до основни услуги, работа и образование в България.

Курсовете са специално разработени за лица, които не познават езика, културата и административните разпоредби на страната, което ще спомогне за по-добрата им стартова позиция при тяхната интеграция, имайки предвид че голяма част от имигрантите не намират постоянна работа през първите години от пребиваването си поради непознаването на системата, езика и административните правила. На този интернет адрес, потребителите ще открият полезна информация, предложена по сравнително разбираем начин за бързо усвояване. Контролните тестове пък ще допринесат за бърза проверка на заучения материал.

Първи реални потребители на сайта имат привилегията да бъдат около 30 лица, които ще се възползват от създадения модел за мултимедийни курсове до края на месец юни. Ако желаете да сте един от тях, ние ви предлагаме възможността да се регистрирате в сайта, да използвате он-лайн самоучителя и да преминате през тестов изпит.

www.bgimigranti.com става реалност след като Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни и Министерството на труда и социалната политика одобриха и финансираха идеята на РСО „Марица” за изграждане на интернет платформа за самообучение чрез он-лайн курсове.

Май 2012 г.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”