ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Одобриха проект на Община Любимец

Одобрен е проект на община Любимец от Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Името на проекта е „Създаване и въвеждане на географска информационна система (ГИС) за община Любимец”. Общата му стойност е около 500 хил. евро. Заседанието на оценителната комисия в Брюксел мина в края на миналата година, а проектът на общината е оценен с най-висок брой точки.
ГИС е съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за събиране, съхраняване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствена (географски реферирана) информация, представяна посредством карти, набори от географски данни, модели за обработка на данни и метаданни. Тази система е компютъризирана информационна система, която позволява дигиталното регистриране и редактиране, съхранението и реорганизация, моделирането и анализа, както и буквено-цифреното и графичното представяне на определени данни. Този вид системи извършват ценни услуги във всички области на управлението на данните.
В обемът на данни, поддържани в информационната система, се предвижда събирането и поддържането на информация за: Общинска собственост – сканирани документи и структурирани данни от АОС; Данни за границите на собствеността в урбанизираните територии на базата на кадастралния план преди изработването и удобряването на карта или регистри от Кадастралната карта; При сключване на споразумение с Общинска служба „Земеделие и гори” за получаване на информация за КВС от община Любимец, въвеждане на данните от КВС в информационната система; Събиране и поддържане на База данни (БД) административни адреси; Обработка и поддържане на БД за устройствените планове – общи и подробни.
След въвеждането на информационната система – общината ще работи с кадастрални и регулационни планове на населените места в цифров вид.
Всички изменения (на сгради, на граници, на ПУП) – ще бъдат нанесени в цифровия модел, а необходимите справки, скици и т.н. ще се издават на компютър. Ще се извърши и обновяване на кадастралния план.
Всеки идентификатор ще бъде свързан освен с основните данни, които задължително има по Закона за кадастъра, а и ще бъде привързан към административния адрес, ще бъдат сканирани и привързани към съответните кадастрални единици всички Актове за обществена собственост (АОС).
Земеделските имоти, които са с променено предназначение, ще бъдат на управление в системата, както и земеделските имоти на общината.
В тази система е предвидено да се изработи подземен кадастър за гр. Любимец.
За да бъде пусната в експлоатация по проект е предвидено да бъдат закупени 4-5 работни станции, сървър и софтуер за тях, а общинските служители, които ще работят с тази система ще бъдат допълнително обучени. Обслужването ще бъде на едно гише, което допълнително улеснява гражданите на общината.

Стартира ремонтът на улица „Тракия” в Любимец

Всеизвестен е фактът, че улица „Тракия” е една от улиците в града с най- разбита пътна настилка. Тя е и важна пътна артерия на града, през която биха преминавали голям поток от хора и превозни средства, ако тя бе в добро състояние. По тези причини, от доста време общинското ръководство има амбицията да канализира и обнови тази улица. Търсеха се алтернативни начини за финансиране, но досега не бяха намерени необходимите средства.
През 2008 г. община Любимец изготви работни проекти за подмяна на съществуващия водопровод и изграждане на канализация за отпадни води, както и работен проект за възстановяване на тротоарите и пътната настилка. Проектът „Рехабилитация на ул. „Тракия” бе разделен на три ЛОТ-а (подобекта) – ЛОТ №1 , който обхваща ул. „Тракия” от кв. „Изток” до ул. „Ивайловградска”, ЛОТ №2 – от ул. „Ивайловградска” до жп прелеза при „Зърнени храни” и ул. „Първи май”, ЛОТ №3 – от прелеза до ф-ма „Елегант”. Общата стойност на проекта е над 2.5 млн.лв.
След неколкократни срещи на Кмета на общината с представители на МРРБ бе договорено да бъдат отпуснати средства за поетапно финансиране на обекта.
Министерството отпусна първата част от сумата – 650 хил.лв. за „Рехабилитация на ул. „Тракия” – ЛОТ №1. С тези средства, като първи етап, ще бъдат изпълнени подземните комуникации – водопровод и канализация за отпадни води, както и възстановяване и полагане на асфалтова настилка по ЛОТ №1, и асфалтиране на ЛОТ № 3. На практика ще бъдат изградени 558 м. водопровод и 300 м. канализация за отпадни води, както и полагане на над 1500 тона асфалт.
Фирмата, спечелила търга за изпълнение на ремонтните работи е „Трейс” – гр. София и от този месец тя започва работа. При благоприятни климатични условия е предвидено до края на лятото да бъде приключена работата по рехабилитация на улицата.
В ремонтните работи е предвидено и направата на канализационни шахти, на бордюри и тротоари. По този начин една от най-важните пътни артерии на града ще придобие по-приятен вид и ще може да се използва рационално. Остава въпроса: кога ще се прекрати порочната практика жителите на града да изхвърлят непотребни битови, растителни и животински отпадъци на тротоара до жп линията, а не на регламентираните за целта места? И не е ли време вече да се опазват от замърсяване не само личните, но и обществените площи?
Със следващия транш на средства ще бъде продължен ремонтът по ЛОТ №2, който включва подмяна на водопровода и изграждане на канализация за отпадни води,полагане на асфалтова настилка по ЛОТ №2, както и полагане на плътен асфалтобетон в целия участък от ЛОТ 1 до ЛОТ 3.
Тези дейности са част от инфраструктурната програма на общината, която ръководството се стреми последователно да изпълнява.

Ще има ли пазар на производителя в Любимец?

Всяка година, в периода май – септември в града се формира един от най-големите събирателни пунктове за селскостопанска продукция, на плодове и зеленчуци в Източна България.
В тази връзка още от 2005 година Общинска администрация прави опити за изграждането на нов, модерен, отговарящ на европейските изисквания район, където местните хора могат да предлагат своята селскостопанска продукция.
Основна пречка обаче се явява законодателството в областа на изграждането на такъв тип обекти, а именно Закона за стоковите борси и тържища. В този закон подробно са регламентирани начина и реда за изграждане на стокови борси, тържища и това, което най-близко отговаря на потребностите на селскостопанските производители – Пазар на производителя. Законът категорично забранява Общината, като институция да извършва или предлага такъв вид дейност.
В закона са заложени изисквания, насочени основно в две посоки. Първата – по отношение на територията върху която ще се се извършва дейността и втората, по отношение на органа, който ще стопанисва пазара на производителя, а закона е категоричен, че това може да става от еднолични търговци или дружества, регистрирани по Търговския закон.
Изхождайки от това ръководството на община Любимец започна да работи в тези две посоки. В първата – да изгради район, отговарящ на съвременните изисквания – покрити площи, асфалтирана площадка, питейна вода, както и вода за почистване на района, модерен електронен кантар, санитарни възли и др. Проектът, изпълнен през 2008 г. за ремонт на сградата на „Дълбок зимник” бе част от общата идеята за превръщането на сградата в център за обмен на успешни практики в агробизнеса, където земеделските стопани да могат да обменят идеи и проблеми при отглеждането и реализацията на своята продукция и заедно с обособения район на бившето летище да се превърнат в единна структура, подпомагаща развитието на земеделските стопани.
За съжаление обаче във втората посока на работа, а именно органа, който да стопанисва „борсата” и сградата на Дълбок зимник, идеите на ръководството на общината не срещна разбиране най-вече от земеделските производители на Любимец. Липсата на сдружение на земеделските производители в Любимец лишава земеделските стопани от един законен техен представите, който да защитава техните интереси.
На първо място ръководството на общината предложи на местните земеделски стопани съвместното управление на „борсата”. На срещите организирани между Кмета на общината и Сдружението на производителите на дини в Любимец, неколкократно беше заявено желанието на община Любимец да предостави базата безвъзмездно на Сдружението за съвместно стопанисване, но разногласията между самите производители остави без развитие едно наистина модерно, отговарящо на съвременните изискванията начинание.
Разбирайки значението на едно такова „тържище” в Любимец, ръководството на общината продължи да обмисля нови идеи за неговото законово функциониране и превръщането му в реален фактор за търговия в региона. Проведени бяха разговори с представители от бранша от Италия и България за съвместно изграждане на борса за селскостопанска продукция от европейски тип, както и създаване на търговско дружество, което да поеме стопанисването и управлението му.
Въпреки законовите пречки, ръководството на общината обмисля от началото на месец май да предостави изградения вече район, находащ се на бившето летище, безплатно на всички, които желаят да предлагат своята земеделска продукция на търговците. Ще се заплаща единствено ползването на електронния кантар при предоставяне на тази услуга.