Стартира програма на РСО “МАРИЦА” за финансиране на общински проекти 

Реализира се с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие, чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление.
Програма “Общински проекти” е част от проекта на РСО “Марица” на тема: “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от ААМР, чрез ФРМС. Една от целите на този проект е да се подобри капацитетът на общинските администрации по отношение на разработването на проекти, привличането на инвестиции и мобилизирането на ресурсите. Предвижда се по Програма “Общински проекти” да се проведат 4 конкурса, в които ще се съревновават проекти, разработени от общините-членове на Сдружението. През 2002 – 2003г. по програмата ще бъдат разпределени общо 11 000лв. През 2002г. ще бъдат финансирани 2 проекта по 2500лв., а 2003г. – 2 проекта по 3000лв.

Приоритети на програмата:

  • подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална);
  • партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините.
  • повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините;
  • интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините.
  • практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление;

Кой може да кандидатства: всяка община-член на Сдружението може да кандидатства по програмата с една проектна идея.
Срок за реализация на проектите: максималният срок за реализация на проектите е 4 месеца.
Максимален размер на финансирането, отпускано от РСО “Марица” в първи кръг от конкурса: 2500лв. 
Програмата не отпуска финансиране за:
– хонорари за екипа, осъществяващ проекта;
– разходи, направени преди началото на проекта;
– разходи за закупуване на офис оборудване;
– разходи за ремонтни дейности;
– разходи за телефон.
Крайният срок за представяне на проектите e 22.02.2002г. до 17.00ч. часа в офиса на РСО “Марица”, Хасково 6300, ул. “Христо Ботев”1, офис: 320.
Процедура по оценяване на проектите:
Проектите, отговарящи на изискванията за пълнота на пакета от документи, ще бъдат оценени от комисия в състав: 1 представител на Фондация за реформа в местното самоуправление, 2 представители на РСО “Марица”, 1 представител на Областна администрация и 1 представител на НСОРБ.
Предвижда се участниците в конкурса да бъдат уведомени за резултатите до 2 дни, след провеждането на заседание на оценящата комисията.
Пакетът с документи за кандидатстване по програмата трябва да съдържа:
– попълнен формуляр за кандидатстване – оригинал и копие;
– пълен набор от задължителните приложения /бюджет и времева графика на разходите/ – оригинал и копие.
Критерии за оценка на кандидатстващите проекти:
1.Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);
2.Реалистичност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос;
3.Логическа обвързаност между целите, дейностите и резултатите на проекта.
За допълнителна информация се обръщайте към:
Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти”,
РСО “Марица”
електронна поща: margarita@maritza.info
телефони: 038/66 50 21; 038/66 48 69

РЕЗУЛТАТИ

Общините Хасково, Ивайловград, Маджарово, Любимец, Димитровград, Симеоновград, Кърджали, Стамболово и Харманли разработиха и представиха проекти за финансиране пред РСО “Марица в първия кръг на Програма “Общински проекти ” на Сдружението. Проектите бяха разгледани и оценени от комисия в състав: Андрей Горанов, ФРМС; Анелия Атанасова, ИМС; Борис Георгиев, областна администрация – Хасково; Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” и Пенка Маджарова – счетоводител на Сдружението. На заседание на комисията за оценка на проектите, проведено на 1 март 2002г, бе взето решение да бъде финансиран проектът на Община Кърджали: “Общинска администрация Кърджали – в услуга на гражданите”.

По проекта на община Кърджали се предвижда да бъде издаден каталог, съдържащ актуални данни за структурата на общинска администрация, телефони за контакти, предоставяни услуги, както и необходимите документи, срокове за изпълнение, дължими такси. Целта е чрез разпространение на този каталог да се предостави своевременна, точна и пълна информация на гражданите. Разпространението на каталога ще е съпроводено с анкетно проучване сред жителите на общината с цел подобряване качеството на предлаганите административни услуги и повишаване на прозрачността в работата на местната власт.