ПРОГРАМА „Общински проекти“ на Регионално Сдружение на Общините “Марица”

Реализира се с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие, чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление

Стартира втори кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. По програмата ще бъдат предоставени 2 500 лв. за изпълнението на един общински проект.

Приоритети на програмата:

подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална);

партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините.

повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините;

интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините. практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление;

Кой може да кандидатства:

всяка община-член на Сдружението, която не е печелила проект по Програма “Общински проекти” може да кандидатства с една проектна идея.

Срок за реализация на проектите: 4 месеца.

Програмата не отпуска финансиране за:

 • разходи, направени преди началото на проекта;
 • разходи за закупуване на офис оборудване;
 • разходи за ремонтни дейности;
 • разходи за телефон и факс.

Крайният срок за представяне на проектите е 20.06.2002г. до 17.00ч. в офиса на РСО “Марица”, Хасково 6300, ул. “Христо Ботев”1, офис: 320.

Процедура по оценяване на проектите:

Проектите, отговарящи на изискванията за пълнота на пакета от документи, ще бъдат оценени от комисия в състав: 1 представител на Фондация за реформа в местното самоуправление, 2 представители на РСО “Марица”, 1 представител на Областна администрация и 1 представител на Инициатива местно самоуправление.

Предвижда се участниците в конкурса да бъдат уведомени за резултатите до 2 дни, след провеждането на заседание на комисията.

Пакетът с документи за кандидатстване по програмата трябва да съдържа:

 • попълнен формуляр за кандидатстване – оригинал и копие;
 • пълен набор от задължителните приложения /бюджет и времева графика/ – оригинал и копие.

Критерии за оценка на кандидатстващите проекти:

 • Иновативност на проектната идея;
 • Устойчивост на проекта;
 • Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);
 • Реалистичност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос;
 • Логическа обвързаност между целите, дейностите и резултатите на проекта.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти”, РСО “Марица”

РЕЗУЛТАТИ :

Проектът на община Маджарово “Добре дошли в Маджарово” бе финансиран във втори кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. Той бе избран сред петте проекта на общините Ивайловград, Маджарово, Димитровград, Хасково и Харманли, представени за финансиране в този кръг на програмата.

Идеята за този проект възниква в резултат от повишения интерес към природните и културни дадености на общината и възможностите за инвестиране в нея.

Преобладаващата представа за Маджарово е като за бивш миннодобивен район в упадък. Ограничените комуникации и липсата на достатъчно информация за потенциала на общината възпрепятстват нейното популяризиране и привличането на нови инвеститори в приоритетните за общината днес отрасли – туризъм и селско стопанство.

С проекта “Добре дошли в Маджарово” се цели създаването на нова положителна визия за община Маджарово като привлекателно място за труд и отдих чрез оформянето на пълен набор от рекламни материали, представящи възможностите на общината пред гостите й и пред потенциални инвеститори.

За целта се предвижда изготвянето на рекламна папка и два вида диплянки /на български и на английски/, представящи общината като цяло и по-важните туристически обекти на територията й; изработване на художествена карта, указваща местоположението на тези обекти; изработване на рекламни сувенири на общината. По този начин, заедно с маркетинговия профил на община Маджарово, ще се оформи комплект от рекламни материали, представящи изчерпателна информация за състоянието и възможностите на общината.

Продължителността на проекта е четири месеца, като в неговата реализация ще се включат четирима служители от общинска администрация – Маджарово и доброволци от населението на общината.

Очакваните резултати от проекта са:

 • повишен интерес към община Маджарово като привлекателно място за инвестиции и туризъм в резултат на създадената нова визия;
 • положително отношение на населението към местната власт в резултат на тяхната съвместна работа;
 • натрупан положителен опит при популяризирането на работата на местните власти и ресурсите на общината.