ПРОГРАМА „Общински проекти“ на Регионално Сдружение на Общините “Марица” III кръг

Реализира се с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие, чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление

На 15 ноември 2002 г. стартира трети кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. По програмата ще бъдат предоставени 3 000 лв. за изпълнението на един общински проект.

Приоритети на програмата:

 • подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална);
 • партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините.
 • повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините;
 • интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините.
 • практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление;

Кой може да кандидатства:

Всяка община-член на Сдружението, която не е печелила проект по Програма “Общински проекти” може да кандидатства с една проектна идея.

Всяка община, която кандидатства по програмата трябва да осигури собствен принос в размер на минимум 10 % от общия бюджет на проекта.

Срок за реализация на проектите: 4 месеца.

Програмата не отпуска финансиране за:

 • разходи, направени преди началото на проекта;
 • разходи за закупуване на офис оборудване;
 • разходи за ремонтни дейности;
 • разходи за телефон и факс.

Крайният срок за представяне на проектите е 16. 12. 2002 г. до 17.00ч. в офиса на РСО “Марица”, Хасково 6300, ул. “Христо Ботев”1, офис: 320.

Критерии за оценка на кандидатстващите проекти:

 • Иновативност на проектната идея;
 • Устойчивост на проекта;
 • Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);
 • Реалистичност на бюджета;
 • Логическа обвързаност между целите, дейностите и резултатите на проекта.

Процедура по оценяване на проектите:

Проектите, отговарящи на изискванията за пълнота на пакета от документи, ще бъдат оценени от комисия в състав: 1 представител на Фондация за реформа в местното самоуправление, 2 представители на РСО “Марица”, 1 представител на община Маджарово и 1 представител на община Кърджали.

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на посочените критерии за оценка като по всеки критерий ще бъдат присъждани от 1 до 10 точки. Ще бъде финансиран проектът, който получи най-много точки.

Предвижда се участниците в конкурса да бъдат уведомени за резултатите до 2 дни, след провеждането на заседание на оценяващата комисия.

С общината, спечелила конкурса, ще бъде сключен договор за реализация на проекта.

Пакетът с документи за кандидатстване по програмата трябва да съдържа:

 • попълнен формуляр за кандидатстване – оригинал и копие;
 • пълен набор от задължителните приложения /бюджет и времева графика/ – оригинал и копие.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти”, РСО “Марица”
Електронна поща: margarita@maritza.info

Дора Генова, Координатор “Представяне, издателска дейност и комуникации”, РСО “Марица”
Електронна поща: genova@maritza.info
телефони: 038/66 48 69; 038/66 50 21

РЕЗУЛТАТИ:

На 6 януари 2003 г. в Хасково се проведе заседание на комисията за оценка на предложенията на общините – членове на сдружението.

Комисията бе в състав: Андрей Горанов – ФРМС, Лидия Велкова – Община Маджарово, Надежда Цветкова – Община Кърджали, Райна Йовчева – РСО “Марица” и Пенка Маджарова – РСО “Марица”.

В офиса на Сдружението бяха депозирани следните четири предложения за финансиране:

 • Община Ивайловград: “Рекламиране на природните и културно-исторически забележителности на община Ивайловград”
 • Община Симеоновград: “Бъдещето на Симеоновград – в наши ръце”;
 • Община Харманли: “Популяризиране Община Харманли в Интернет”
 • Община Хасково: “Трансграничното сътрудничество – основа за икономическо развитие”

След като бяха разгледани представените предложения, комисията взе решение в трети кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица” да бъде финансиран проектът на община Симеоновград на тема: “Бъдещето на Симеоновград – в наши ръце” Целта на проекта е повишаване на квалификацията на представителите на НПО в общината и обогатяване на техните умения за изработване на успешни предложения за финансиране, както и подобряване на информираността им за донорските организации и програми. Общата стойност на проекта възлиза на 3 861 лева като 2 971 лева ще бъдат предоставени от РСО “Марица”.