ПРОГРАМА „Общински проекти“ на Регионално Сдружение на Общините “Марица” IV кръг

Реализира се с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие, чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление

На 9 април 2003г. стартира четвърти кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. По програмата ще бъдат предоставени 3 000 лв. за изпълнението на един общински проект.

Приоритети на програмата:

 • подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална);
 • партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините.
 • повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините;
 • интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините.
 • практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление;

Кой може да кандидатства:

Всяка община-член на Сдружението, която не е печелила проект по Програма “Общински проекти” може да кандидатства с една проектна идея.

Всяка община, която кандидатства по програмата трябва да осигури собствен принос в размер на минимум 10 % от общия бюджет на проекта.

Срок за реализация на проектите: 4 месеца.

Максимален размер на финансирането: 3 000 лева

Програмата не отпуска финансиране за:

 • разходи, направени преди началото на проекта;
 • разходи за закупуване на офис оборудване;
 • разходи за ремонтни дейности;
 • разходи за телефон и факс.

Крайният срок за представяне на проектите е 09. 05. 2003г. до 17.00ч. в офиса на РСО “Марица”, Хасково 6300, ул. “Христо Ботев”1, офис: 320.

Критерии за оценка на кандидатстващите проекти:

 • Иновативност на проектната идея;
 • Устойчивост на проекта;
 • Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);
 • Реалистичност на бюджета;
 • Логическа обвързаност между целите, дейностите и резултатите на проекта.

Процедура по оценяване на проектите:

Проектите, отговарящи на изискванията за пълнота на пакета от документи, ще бъдат оценени от комисия в състав: 1 представител на Фондация за реформа в местното самоуправление, 2 представители на РСО “Марица”, 1 представител на община Маджарово, 1 представител на община Кърджали и 1 представител на община Симеоновград.

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на посочените критерии за оценка като по всеки критерий ще бъдат присъждани от 1 до 10 точки. Ще бъде финансиран проектът, който получи най-много точки.

Предвижда се участниците в конкурса да бъдат уведомени за резултатите до 2 дни, след провеждането на заседание на оценяващата комисия.

С общината, спечелила конкурса, ще бъде сключен договор за реализация на проекта.

Пакетът с документи за кандидатстване по програмата трябва да съдържа:

 • попълнен формуляр за кандидатстване – оригинал и копие;
 • пълен набор от задължителните приложения /бюджет и времева графика/ – оригинал и копие.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти”, РСО “Марица”
Електронна поща: margarita@maritza.info

Дора Генова, Координатор “Представяне, издателска дейност и комуникации”, РСО “Марица”
Електронна поща: margarita@maritza.info
телефони: 038/66 48 69; 038/66 50 21

РЕЗУЛТАТИ:

В четвърти кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица” бяха представени за финансиране следните три проекта:

 • Община Харманли – “Популяризиране на историческите забележителности и паметници на културата в община Харманли”;
 • Община Димитровград – “Общински съвет и общинска администрация – по-близо до гражданите”;
 • Община Стамболово – “Международен мултиетнически пленер за толерантност”.

Комисията за оценка на проектите на общините – членове на сдружението в този кръг на Програмата бе в състав:

 • Андрей Горанов – ФРМС
 • Лидия Велкова – Община Маджарово
 • Надежда Цветкова – Община Кърджали
 • Райна Йовчева – РСО “Марица”
 • Пенка Маджарова – РСО “Марица”

Членовете на Комисията разгледаха и оцениха трите предложения, постъпили в офиса на сдружението по петте критерия за оценка, посочени в указанията за кандидатстване по програмата, като по всеки критерий бяха присъждани от 1 до 10 точки.

Въз основа на оценката на членовете на комисията в четвърти кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица” ще бъде финансиран проектът на община Стамболово на тема: “Международен мултиетнически пленер за толерантност”, който събра най-голям брой точки.

Целта, която общината си поставя с реализирането на този проект е обогатяване на културния живот и създаване на отношение на толерантност и разбирателство между представителите на различните етнически групи на територията на общината. Едновременно с това се цели и предоставяне на възможност на талантливи деца да изявят своята дарба. Ще се създадат традиции в провеждането на пленера като международна културна проява, а участието на творци от съседни страни ще повиши популярността на общината и региона.

Пленерът ще продължи една седмица, като в него ще участват деца с изявени художествени способности – ученици от училищата на територията на общината, представители на различни етнически общности. Също така ще бъдат поканени и художници от България, Турция, Сърбия и Черна гора и Македония, участвали в предишните пленери. Инициативата ще се проведе в красива местност в близост до културни и исторически паметници, което ще даде възможност на участниците да творят сред уникалните забележителности на Източните Родопи и да обогатят своите впечатления от региона.

След завършване на пленера в училище “Св. Климент Охридски”, Стамболово ще бъде организирана изложба и обществеността ще има възможност да се докосне до света на изкуството през погледа на творците. Колекцията от рисунки ще бъде изложена и в общинска администрация – Стамболово. Картините ще бъдат разпродадени, като постъпилите средства ще бъдат дарени на Дом за деца, лишени от родителски грижи в с. Студен кладенец.