30.01.2019 г. – ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Предмет на поръчката: „Разработване на анализ, провеждане на проучване и разработване на механизми по 3 обособени позиции”

Обособена позиция № 1 – „Разработване на анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление”
Обособена позиция № 2 – „Провеждане на проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване”
Обособена позиция № 3 – „Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи“


22.03.2018 г. – ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Предмет на поръчката: „Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017