Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на проект Smart Specialization РСО „Марица“ разработи онлайн форум за споделяне на опит и добри практики в сферата на иновациите и трансграничното сътрудничество. Форумът включва посочените по-долу раздели на адрес:

http://smartspecialization.bulgarianforum.net/

1) Споделяне на опит и добри практики в областта на иновациите и трансграничното сътрудничество – тук участниците във форума се приканват да споделят информация във връзка с участието им в партньорства, инициативи и проекти свързани с разработване на иновационни практики и модели, внедряване на иновационна техника, приложения, софтуерни решения и други в бизнес организации, публични администрации, НПО и др., както и за участието им в мрежи или други тип организации и форуми свързани с интелигентна специализация и иновации.

2) Публичен диалог за постигане на целите на RIS3 и подписване на Меморандум за сътрудничество между МСП, публични власти, НПО и др. – тук участниците се приканват да се включат в публичен диалог отворен към всички социално-икономически и публични партньори ангажирани с темата интелигентна специализация. Основните аспекти на публичния диалог са:
– Индикативни теми: социални иновации, градско развитие, социално включване, публични консултации и др.
– Обсъждания: регистър с потренциални проектни идеи, необходими промени в организационните структури на участниците с оглед адаптиране към целите на RIS3, осигуряване на решение за участие в идентифицирани проекти
– Меморандум за сътрудничество в сферата на интелигентната специализация и иновациите между МСП, публични власти, НПО и др.
За провеждането на публичния диалог ще бъде сформирана работна група от заинтересовани страни, ще бъде изготвен и съгласуван Меморандум за сътрудничество и ще бъде проведено местно събитие за неговото подписване.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите” (Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”