https://www.eufunds.bg/bg – ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

https://www.eufunds.bg/bg/opgg – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

http://www.government.bg/ – МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

https://data.egov.bg/ – ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx – СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (PRIS)

http://www.strategy.bg/ – ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

http://www.saveti.government.bg – ПОРТАЛ ЗА КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ

http://www.greece-bulgaria.eu/ – Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

http://www.ipacbc-bgtr.eu/ – Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ