Проект: “ Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”
Project: “ One Stop Investment Centre Maritza – opportunities and perspectives”

Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04
“Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”
PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04
“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises”/Public-Private Partnership Grant Scheme

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Полезна информация

Публично-частното партньорство (ПЧП) е партньорство между публичния и частния сектор за изпълнението на проект или предоставянето на услуга от публичния сектор и/или от обществен интерес, при разпределяне на разходите, ползите и рисковете на сътрудничеството във взаимна изгода за двете страни.

Участието на общината във всяка една от формите на ПЧП се извършва при спазване на принципите на конкурсното начало, публичност и прозрачност на процедурите по избор на партньор и ефективно и законосъобразно управление на активите на общината .

Участието на общината във всяка една от формите на ПЧП се осъществява в рамките на финансовите средства по бюджета на общината за съответната година.

ПЧП може да се реализира в следните форми:

1. договор за безвъзмездно предоставяне на ползването на помещения, собственост на юридически лица с нестопанска цел за целите на общината

2. договор за възлагане на дейности или части от тях ;

3. договор за предоставяне на услуги;

4. договор за обществена поръчка (договор за малка обществена поръчка).

Привлекателност на региона

Стабилност в развитието на регионалната икономика през последните години;
Наличие на добри природни дадености;
Стратегическо местоположение;
Ниски разходи за труд;
Добра квалификация на работниците;
Възможности за повишаване на производителността;
Добра телекомуникационна инфраструктура;
Добър социален климат;
Нисък корпоративен данък;
Членството на България в ЕС.
Стимули за инвеститори

Национални:
Закон за насърчаване на инвестициите,
Стратегия за насърчаване на инвестициите в Република България 2005 – 2010 г., Национална програма за заетост и професионално обучение.

Местни:
Ускоряване процеса на издаване на лицензи, разрешителни и регистрация; Индивидуално административно обслужване;
Съдействие при избор на работна ръка и обучение;
Помощ при избор на строителна фирма за производствена сграда;
Подкрепа от общинското ръководство по всички въпроси и трудности, свързани с установяването на нов инвеститор в града пред различните институции.

Местни данъци и такси

местни данъци

– данъкът върху недвижимите имоти;
– данъкът върху наследствата;
– данъкът върху даренията;
– данъкът при възмездно прехвърляне на имущество;
– данъкът върху превозните средства;

Местни такси

за битови отпадъци
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улична платна и терени с друго предназначение
за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
туристическа такса
за добив на кариерни материали
за технически услуги
за административни услуги
за гробни места
други, предоставяни от общината услуги

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на РСО “Марица”. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.