ПРОЕКТИ НА РСО „МАРИЦА“ ЗА 2009г.

РСО „Марица“ създаде интернет портал „Електронен регион“ по проект „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си” по програма „Административен капацитет“

През май 2009 г. стартира функционирането на пилотен модел „Електронен регион” за улесняване достъпа на гражданското общество до администрацията. Регионът може да бъде посетен на адрес http://elektronen-region.info и представя контактна информация и информация за услугите предоставяни от:

– областните администрации в областите Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Пловдив и Пазарджик;
– общини на територията на Южен централен район;
– териториалните звена на централната администрация на територията на Южен централен район.

За актуализиране на информацията в сайта на всяка една от структурите РСО „Марица” е предоставила собствен код. В страницата още е открит форум за дискусия и коментари от страна на гражданското общество и обмен на опит за работа с администрацията. Обособен е и раздел, в който са представени структурите на гражданското общество от създадената по проекта Фамилия НПО от Южен централен район.

Електронният регион е създаден по проект на РСО „Марица” „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си”. Проектът се изпълнява на територията на областите Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Пловдив и Пазарджик в периода февруари 2008 – юли 2009 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по открита процедура „Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”, Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.3. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”, Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01. Целта на проекта е подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местни и национални политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията.

РСО „Марица“ стартира проект за междурегионално сътрудничество с Единбург, Шотландия, по програма „Регионално развитие“

Регионално Сдружение на Общините „Марица” спечели проект на тема „РСО „Марица” и Единбург в партньорство за развитие на туризма” по схема „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” на Оперативна програма „Регионално развитие. Партньори по проекта са Единбург, Шотландия и Областна администрация – Хасково.

Целите на проекта са насочени към промоциране на туристическия потенциал на общините членове на РСО „Марица”, обмен на знания, умения и най-добри практики за развитие на туризма и маркетинга на туристическите дестинации на общините членове на Сдружението.

За реализирането на целите на проекта са предвидени следните основни дейности:

– провеждане на учебно посещение в град Единбург, Шотландия с цел запознаване на общините членове на РСО „Марица” с добри практики от работата на местната власт в Единбург за развитието на туристическия потенциал и дестинации и начините за успешен маркетинг на туристически продукти;

– разработване на туристически продукт „Марица”, като за създаването, развитието и промоцирането му ще се използва опита на Единбург, Шотландия;

– разработване на план за развитие и промоциране на туристическа дестинация „Марица” съвместно с експерти от България и Шотландия.