По проект Smart Specialization се изпълняват следните процедури:

1. Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА БИЗНЕС ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТ ХАСКОВО. ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ НА БИЗНЕС ОБЩНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”

2. Обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „ОЦЕНКА НА НСРР 2007-2013 ЗА БЪЛГАРИЯ И ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ 2014-2020 ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ И ВОДЕЩИ КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА SMART SPECIALIZATION И ОЧЕРТАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕГИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ“ ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

3. Обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХОРИЗОНТАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ПРОБЛЕМИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ПРАКТИКИ ЗА ЕКСПОРТ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСИТЕ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МЕТОДИКИ НА УТВЪРДЕНИИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ” ПО ПРОЕКТ: „SMART SPECIALIZATION”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

4. Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 – „Осигуряване на данни и информация от заинтересованите страни за S3 платформа и платформа RIS3 Мониторинг“ и 2. Обособена позиция 2 – „Събиране на информация и данни за проучване „Интелигентната специализация и местни власти“ и консултиране създаването на Меморандум за сътрудничество“ по проект: „Smart specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

В Раздел „Профил на купувача“ на официалната страница на РСО „Марица“ се поддържа актуална информация за изпълнението на поръчките.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите” (Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”