16.10.2018 г. – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност” по проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” в превод: „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии“, с акроним „eOUTLAND“ по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017 , по три обособени позиции


25.09.2018 г. – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност” по проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” в превод: „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии“, с акроним „eOUTLAND“ по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017 , по три обособени позиции – прекратена