ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност” по проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” в превод: „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии“, с акроним „eOUTLAND“ по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017 , по три обособени позиции

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.; 14:54 часа

Номер в АОП: 04932-2018-0002

Решение за откриване на процедура, 16.10.2018 г.

Обявление за поръчка, 16.10.2018 г.

Документация, 16.10.2018 г.

Образци, 16.10.2018 г.

Образец на ЕЕДОП по Обособена позиция 1, 16.10.2018 г.

Образец на ЕЕДОП по Обособена позиция 2, 16.10.2018 г.

Образец на ЕЕДОП по Обособена позиция 3, 16.10.2018 г.

Техническа спецификация, 16.10.2018 г.

Информация по чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 16.10.2018 г.

Разяснение No 1, 19.10.2018 г.; 15:02 часа

Решение за изменение, 23.10.2018 г.; 15:34 часа

Изменена Техническа спецификация, 23.10.2018 г.; 15:34 часа

Протокол 1, 26.11.2018 г.; 16:10 часа

Решение за прекратяване No 5/26.11.2018 г., 26.11.2018 г.; 16:40 часа

Обявление за прекратяване на ОП2, 07.12.2018 г.; 17:50 часа

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 12.12.2018 г.; 12:11 часа

Протокол 2, 21.12.2018 г.; 17:08 часа

Протокол 3, 21.12.2018 г.; 17:08 часа

Доклад от работата на Комисията, 21.12.2018 г.; 17:08 часа

Решение No 6/21.12.2018 г., 21.12.2018 г.; 17:08 часа

Обявление за възложена поръчка по ОП1, 11.02.2019 г.; 17:20 часа

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения по ОП1, 11.02.2019 г.; 17:20 часа

Обявление за възложена поръчка по ОП3, 22.02.2019 г.; 17:36 часа

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения по ОП3, 22.02.2019 г.; 17:36 часа

Обявление за изменение на договор за възлагане на обществена поръчка по ОП1, 25.03.2019 г.; 17:30 часа

Допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка от 05.02.2019 г. – 25.03.2019 г.; 17:30 часа