ПРОЕКТ: „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И СЪЗДАВАНЕ НА АКТИВНА ПЛАТФОРМА В ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИ”

ДОГОВОР No BG EIF 2013/01-05.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Проведени мерки за информация и публичност

Проектът „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ се изпълнява при пълна прозрачност в съответствие с изискванията на Схема BG EIF 2013/01 и чл. 6 от Общите условия към финансираните по Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни договори за безвъзмездна финансова помощ. По проекта е изпълнена Информационна кампания насочена към медиите, приемащото общество и институциите. Изпълнени са следните дейности:

– отпечатване на Справочници по темите: „Междукултурните компетенции – комуникацията на XXI век“; „Ролята на ръководнтие публични органи или на организациитте на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“; „Интеграция на имигранти – често срещани казуси“ – 750 бр. /по 250 бр. от 3-те вида справочници/. Справочниците са разпространение в рамките на семинарите и след тяхното приключване сред целевите групи.
изработване и поставяне на 1 информационна табела за офиса по проекта;
– 4 публикации в регионален ежедневник по време на проекта;
– надграждане на уеб платформата за онлайн обучение и информация на ГТД в България www.bgimigranti.com с информация за проекта.

Създаденият нов линк за проекта е: www.bgimigranti.com:8080/Main.do?siteKey=1742-12.

Информационните материали са изготвени така, че на достъпен език бенефициентите да получат максимално полезна информация.

Провеждане на семинари

Във връзка с изпълнението на проект „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01-05.01, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави през мецес юни бяха организирани и проведени форуми, целящи постигането на една от целите на проекта – надграждане на капацитет на регионално ниво, ангажирайки всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво.

Проведените форуми, на които участваха заинтересовани страни, представители на местната власт, институции, териториални структури на централанта изпълнителна власт, социални партньори, НПО и др. целяха представянето на важността на междукултурните компетенции и подпомагането на процеса за повишаване информираността на основните действащи лица по отношение на интеграцията на ГТД, тяхното социално включване и изграждане на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.

Също така беше разискван и представен въпроса свързан с ангажиментите и отговорностите на публичните органи и организациите на гражданското общество по отношение на работата им с имигрантски общности. По време на организираните събития бяха използвани различни интерактивни и ролеви методики за обучения, чрез които участниците бяха обучени успешно да работят с имигранти и да интегрират по правилен начин в работата си механизми за тяхната устойчива интеграция.По време на форумите беше реализиран и практикум, насочен към представянето и дискутирането на конкретни казуси в областта на интеграцията на имигранти и идентифицирането на конкретни регионални мерки в областта на интеграционната политика на имигранти, които биха мигли да залегнат в плановите и стратегически документи за регион Хасково.

Снимки от събитията

Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти

Една от основните идеи при реализацията на проекта „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ е създаването на възможност за работа в мрежа, чрез която информационните центрове и организациите, работещи за интеграцията на имигранти граждани на трети страни в България да обменят информация, ресурси и практики за подобряване на тяхната работа, за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция. За тази цел е създадена информационна рубрика в рамките на платформата за онлайн обучение и информaция www.bgimigranti.com.

Към Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти

Форум към Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти

За целите на проекта и реализирането на дейността по активен обмен между организациите, имащи отношение към интеграционната политика у нас и реализацията на инициативи, които подобряват процеса на интеграция е създаден форум към Активната платформа, където всички заинтересовани страни могат да обменят идеи, споделят информация за реализирани проекти в областта на интеграцията на имигранти, предстоящи инициативи и др. Може да посетите форума към Платформата като натиснете бутона или на следния линк –http://www.bgimigranti.com/forum/

Справочници за надграждане на капацитета обществените звена на местно ниво, имащи отношение към интеграционната политика на имигранти

Надграждането на капацитета на обществените звена на местно ниво, имащи отношение към интеграционната политика на имигранти ще ги подготви в максимална степен за предизвикателствата, които носят след себе си новите имигрантски общности в България и на територията на Област Хасково и ще надгради капацитета за прилагане на адекватни интеграционни политики към тези общности. Това от своя страна ще допринесе за интеграцията на лица имигранти на територията на област Хасково и ще подготви по най-подходящия начин представителите на местните власти да заработят ефективно и спазвайки принципите на общоевропейската и национална миграционна политика по отношение на имигрантите. В тази връзка по проекта са разработени следните справочници, които ще спомогнат за преодоляване на дискриминацията, недоверието и ще запознаят българското общество, че основен признак на европейското гражданство е пълноценното интегриране на гражданите на трети страни:

– Справочник „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“

– Справочник „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“

– Справочник „Интеграция на имигранти – често срещани казуси“

Всеки от справочниците е отпечататн в тираж 250 броя. Изданията ще бъдат част от провеждането на обучения за експерти и представители на институции от различни среди – местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество по темите: „Междукултурните комптенции – комуникацията на XXI век“, „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“ и „Практикум – казуси и извеждане на регионални мерки в областта на интеграционната политика на имигранти“.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема,  че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”