Общо събрание 
Общото събрание се състои от представители на общините членове, определени от Общинския съвет на съответната община и членовете – юридически и физически лица. Как и кога се провеждат заседанията на ОС?

 • Общото събрание провежда заседания най-малко веднъж годишно и е законно при присъствието на поне 1/2 от представителите на общините.
 • Общото събрание може да бъде свикано от Управителния съвет, Председателя на Сдружението или по инициатива на 1/3 членовете.
 • Всяка община членка има право на един глас в ОС.
 • Всеки асоцииран член има право на един съвещателен глас.

Управителен съвет 

 • Определя обема и правомощията на неговите членове;
 • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 • Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 • Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;
 • Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 • Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав не спадат в правата на друг орган;
 • Прилага възложените от Общото събрание права по чл.23 от този устав.
 • Избира, освобождава и контролира дейността на Изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
 • 10) Одобрява предложените от Изпълнителния директор координатори в други населени места от региона.
 • Одобрява структурата на административния персонал на Сдружението;
 • При прекратяване на Сдружението, извършва ликвидация или упълномощава определено лице за това
 • Заседанията на УС на РСО “Марица” се провеждат най-малко два пъти в годината и са редовни ако присъстват 2/3 от членовете му.
 • УС организира изпълнението на решенията на Общото събрание и осъществява дейността на Сдружението между заседанията.

Председателят:

 • Избира се от Общото Събрание;
 • Представлява Сдружението;
 • Свиква УС по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете му;
 • Ръководи заседанията на УС;
 • Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението;

Контрольорът:

 • Избира се от ОС;
 • Контролира изпълнението на решенията на ОС и УС, както и дейността на Изпълнителния директор;
 • Следи за спазване устава на Сдружението;
 • Контролира изпълнението на бюджета и спазването на финансовата дисциплина;

Работни структури на РСО “Марица” 
Създаването, закриването и определянето състава на комисиите се извършва от Общото събрание.

Потребители на услугите, предоставяни от Сдружението

– Представители на местните власти;
– Общински служители;

– Бизнес;
– Представители на НПО;
– Граждани, представители на бизнеса и млади хора от региона.