Развитие на гражданското общество – 2004, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01
Проект: “Мобилизиране на ресурсите за подкрепа на регионалното и местно развитие в контекста на европейската интеграция”

Регионално сдружение на общините „Марица” проведе на 25 и 26 септември в Областна Администрация –Хасково семинар на тема: „ Разработване на проекти пред Структурните фондове на ЕС и финансиране на местни и регионални инициативи”. Семинарът се реализира по проект : „Мобилизиране на ресурсите за подкрепа на регионалното и местно развитие в контекста на европейската интеграция”, финансиран по програма ФАР 2004, Развитие на гражданското общество.

 Целта на семинара бе да представи на участниците европейските политики, финансовите инструменти и изискванията за финансиране на местни и регионални инициативи и нормативната уредба за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

 Участие в инициативата взеха 40 човека, сред които представители на общините-членове на РСО „Марица”, представители на областните администрации на Хасково и Кърджали, НПО и медии.

За периода 19 – 23 ноември 2005 г. Регионално сдружение на общините „Марица” организира Практически курс за разработване на проекти по Структурните фондове на ЕС за 4-те най-малки общини от регион Хасково – Стамболово, Минерални бани, Симеоновград и Маджарово. Инициативата се реализира по проект на Сдружението: „Мобилизиране на ресурсите за устойчиво местно и регионално развитие в контекста на Европейската интеграция”, финансиран по програма ФАР 2004, Развитие на  гражданското общество /PHARE 2004 Programme, Civil SocietyDevelopment, BG 2004/016-711.01.01/. За провеждането на курса бяха ангажирани един международен експерт от Шотландия и един лектор от България.

В рамките на Практическия курс бяха проведени следните инициативи:

1/ 4 Подготвителни срещи на ръководствата на 4-те целеви общини с международния експерт по проекта Крис Харис. По време на срещите Ръководителят на проекта, Сътрудникът по проекта и международният експерт обсъдиха с кметовете на 4-те общини проектите, които биха искали да бъдат разработени по време на предстоящия практически курс. Бяха обсъдени няколко проекта, от които за всяка община бе избран по един, а именно:

  • Община Стамболово– „Изграждане на напоителни полета в община Стамболово, област Хасковска”
  • Община Минерални бани – “Ремонт на помпена станция „Щъркелите” и  реконструкция на водопровод свързващ ПС “Щъркелите” с Минерални бани”
  • Община Симеоновград – „Основен ремонт и асфалтиране на път IV55038 с.Тенево – общ.Гълъбово
  • Община Маджарово – „Рехабилитация на общински път от ІV-кл. пътна мрежа, свързващ с. Долни Главанак със селата Ефрем и Бориславци”.

Срещите бяха проведени както следва:

  • Община Стамболово – 19 ноември 2007 г.
  • Община Минерални бани – 19 ноември 2007 г.
  • Община Симеоновград – 20 ноември 2007 г.
  • Община Маджарово – 20 ноември 2007 г.

2/ 1 Практически курс за периода 21-23 ноември 2007 г. В инициативата взеха участие 19 човека – представители на 4-те малки общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград и Маджарово и представители на РСО „Марица”. По време на първия ден от провеждането на практическия курс участниците бяха запознати с изискванията за разработване на проекти по Структурните фондове, с Оперативните програми в България, с предимствата и възможностите за осъществяване на партньорства, с различни примери за проекти от страните-членки на ЕС, сходни с идентифицираните проекти по време на срещите с кметовете на 4-те целеви общини по проекта.  По време на втория и третия ден от провеждането на практическия курс на участниците в курса бе предоставена експертна и техническа помощ за разработването на 4-те набелязани проекти по време на подготвителните срещи с кметовете. Резултатът от практическия курс са 4 разработени проекта  на общините Стамболово, Минерални бани, Симеоновград и Маджарово допустими за финансиране по Структурните фондове на ЕС.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”