Изграждане на партньорство за демократично развитие в Община Харманли

Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

В управлението на сегашното ръководство на Община Харманли като приоритетна задача винаги е било засиленото участие на гражданите в местното самоуправление. Диалогът между гражданите и местните изборни представители е основен за местната демокрация, тъй като засилва легитимността на местните демократични институции и ефикасността на тяхната дейност. Основните принципи на политиката на демократично участие на местно ниво е да се гарантира правото на гражданите на достъп до ясна и пълна информация по различните въпроси, които са от интерес за техните общности, и на възможност за произнасяне по важни решения, които се отнасят до бъдещето на обществеността.

Гражданите са основният механизъм на представителната демокрация, така че формите на пряко участие в процесите по вземане на решения и управлението на местните дела е приоритет за Община Харманли.

В тази връзка екип от общинска администрация – Харманли изработи проект, който бе одобрен и вече се финансира поетапно от Съвета на Европа с помощта на Ирландското правителство в рамките на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

Проектът включва няколко подосновни дейности, някои от които вече са факт. Имайки предвид да се признае потенциала, който младите хора представляват, и който потенциал е нужен за устойчивото развитие на местните общности, в рамките на проекта бе създаден МЛАДЕЖКИ ФОРУМ “VIP”, който е със статут на неформална организация и има за цел да обедини, мобилизира и оползотвори градивното мислене и действие на целия човешки потенциал на Общината в името на позитивното й развитие, да разшири социалната основа в управлението на Общината, като се създаде равнопоставен диалог между общинското ръководство, представителите на гражданския и бизнес сектори.

Основните дейности, които Младежкият форум осъществява са разработването и реализирането на проекти, програми и инициативи, самостоятелно и съвместно с други организации, чрез които да реализира своите цели, разработва и внася за разглеждане пред общинските институции предложения и документи в съответствие с целите на организацията. В момента членовете на Форума работят върху съставянето на проекти, които всъщност представляват подпроекти на основния проект: “Изграждане на демократично партньорство за демократично развитие на Община Харманли”. До момента са изработени около десетина предложения, чрез които ще се подобри инфраструктурата на града, ще се насърчи интеграцията на различните етнически групи като се цели подобряване на териториите за отдих и почивка и обогатяване на културния живот в града.

Крайният и най-важен етап на проекта е изграждането на Информационен център, където обществеността на града ще има възможност, както да получава своевременно необходимата информация, така и да представя молби, жалби и прави своите препоръки за по-ефективно управление, като по този начин ще се осъществи по-ефективен диалог между местното ръководство, общинска администрация и обществеността.

Информационният център ще разработва и подпомага ефективната реализация на проекти и идеи в сферата на икономиката, общинската инфраструктура, образованието, културата, екологията, интегрирането на малцинствените групи. Ще се стреми да координира дейностите и ще се превърне в посредник между местната власт и бизнес структурите, като за главна цел си постави стопанска и социална стабилност и икономически просперитет. Предвижда се и осигуряване на специална стая с оборудване, което да бъде от полза за хора–инвалиди и такива в неравностойно положение в обществото. С приоритетно значение ще бъде насърчаването на младите хора, които възнамеряват да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на помощ под формата на информация и компетентни съвети от специалисти.

От няколко месеца във фоайето на Община Харманли отвори врати новият “фронт-офис”, който всъщност представлява “администрация на едно гише” и предлага някои от услугите, които са залегнали като дейности на бъдещия информационен център. Гражданите одобриха новия начин на предлагането на услугите, тъй като по този начин се избягва досадното лутане из коридорите на сградата. Във фронт-офиса могат да се подават всички видове молби, декларации, както и да се заплащат необходимите такси.

В комуникационната политика, провеждана от Община Харманли, като диалог между общественост и ръководство, и като положителна практика спадат и провежданите обществени диспути. По този начин се насърчава включването на гражданите пряко или чрез посредничество да вземат участие и дадат своето мнение по наболели въпроси.

Наскоро по инициатива на кмета на Общината се проведе обществена дискусия по превенцията на децата в града, с главна цел вземане на превантивни мерки за опазване на живота и здравето на децата. Чрез силното присъствие на представители на различни организации и държавни институции и направените предложения от тяхна страна, ръководството на Общината за пореден път се убеди в силата на партньорството между местни власти и общественост.

Разработването на проектни предложения, търсещи допълнителни инвестиции е един от основните приоритети за управляващите в Общината. Вече започна изпълнението и реализирането на друг проект, който е по Националната програма ФАР на Европейския съюз на стойност 71 000 Евро. Това е проект за оказване на техническа и финансова помощ в подкрепа на активните мерки на пазара на труда за намаляне социалните последици от приватизацията на губещи държавни предприятия, засегнати от затварянето на стоманодобивните и минните предприятия, както и създаване на устойчиви възможности за работа на съкратени работници и дългосрочно безработни.

Главните цели, заложени при съставянето на проекта са разкриване на нови работни места, подобряване на инфраструктурата на града – изграждане на път, който свързва централната градска част с общински пазар и извор с лечебна минерална вода. Дейностите по проекта изискваха обучение и преквалификация на безработните, освободени от минната и стоманодобивната промишленост. То вече е завършило и фирмата изпълнител на проекта и партньор на Общината вече започна строителна дейност.

Придържайки се към мнението, че е налице голямо разнообразие от мерки за насърчаване на участието на гражданите в местното управление и оценяйки правото на гражданите да се произнасят по важни решения, включващи дългосрочни ангажименти или осъществяване на труден и необратим избор, ръководството на Община Харманли счита, че партньорството между граждани и управляващи е гарант за успех.

Димитър Арнаудов
Кмет
Община Харманли