Корпоративен офис център – Ориентационна програма

Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

Екипът на Община Хасково още през 2000г. насочи усилията си към разработване на цялостна концепция за подпомагане на бизнеса и привличане на инвестиции в региона.

Преди да премина към същността, бих искала да отбележа факта, че развитието на тази идея и нейното осъществяване не би било възможно без непрекъснатите ни контакти и съвместна работа с нашите партньори от Абингтън, Пенсилвания – САЩ , с които вече от няколко години осъществяваме сътрудничество по Програма “Техническо побратимяване между български и американски общини” към ФРМС. За техния принос и всеотдайност от този висок форум искам да изкажа нашата най-сърдечна благодарност.

Проектът, с който спечелихме участие и реализираме на практика в третата фаза на програмата, се нарича “Корпоративен офис център – Индустриален парк” и включва няколко компонента. Ще спомена отделните стъпки при осъществяването му, като наблегна на Ориентационната програма за привличане на чужди инвеститори.

С цел обща презентация и маркетинг на региона бе разработена практика, съставена от пет стъпки, обхващащи отделни области. Две са основополагащите: едната е Маркетингов профил на община Хасково, а другата – пакет, съдържащ насоки за потенциалните инвеститори, даващ им пълна и точна представа за всички аспекти на живот в община Хасково, наречен от авторите си Ориентационна програма за привличане на потенциални инвеститори.

Първата стъпка бе създаване на Екип, който ще работи по проекта. В него влизат 9 общински служители /в т.ч. Директори на Дирекции и Началник отдели/ и 6 общински съветници. Резултат от работата на Екипа е този Маркетингов профил на общината , от който всеки от тук присъстващите ще получи по един екземпляр. Втората е Ориентационната програма с която обстойно ще Ви запозная. Третата стъпка е изготвяне на Бизнес профил на фирмите в региона по отрасли. Четвъртата е Туристически маркетинг на града във вид на художествена карта и презентация. Картата ще бъде с формат А0 и ще е поставена в рамка на видно място в сградата на Общинската администрация, защото освен информативна, ще има и художествена стойност. И петата последна стъпка е Корпоративният офис център, в който се предвижда безплатно ползване на офис-пространство /в Бизнес центъра, който е общинска собственост/ за фирмите, желаещи да се запознаят с Ориентационната програма и да отделят време за престой и опознаване на ситуацията в региона.

Маркетингът в България се свързва предимно с частния бизнес, чиято основна цел е успешно да реализира собствените си продукти. Всъщност обаче, маркетингът може да бъде полезен едновременно на местните власти и на гражданите, защото:

Маркетингът свързва производителите на продукти и услуги с хората, които се нуждаят от тях;

Добрият маркетинг представя успешно общината пред потенциалните инвеститори.

Когато местните власти осъзнаят значението на маркетинга, усъвършенстват своите умения в правенето му и се научат как да го използват в своя изгода, те по-лесно ще могат да постигнат както краткосрочните си, така и по-далечните си цели. Нетърговският маркетинг е прилагането на маркетинговите концепции и техники към такива организации като общини, болници, колежи, културни институции и пр.

Основната цел на Маркетинговия профил е да се привлече интереса на една целева група в общината. Той представя общината с атрактивна информация за региона, потенциала и възможностите за развитие на бизнес.

В контекста на проекта между Хасково и Абингтън целевата група са бизнесмените, а целта е подобряване на икономическата среда, създаване на работни места и подпомагане цялостното развитие на общината. Въпросите на които се опитахме да дадем отговор са:

Каква е връзката между интереса на чуждестранния инвеститор и реализацията на инвестиции в общината?

Какви проблеми съществуват в нашата община и доколко те могат да бъдат пречка за потенциалните инвеститори?

Каква е нашата роля като община за подпомагане на процеса?

Разработвайки своята Ориентационна програма за привличане на инвеститори в региона, ние изходихме от позицията, че е нужно да дадем ясна представа за реалната картина на ситуацията в България, а именно:

Страната ни не е лесно място за чуждия инвеститор – сам да дойде, да научи и да опознае средата – това е едно много сложно бизнес решение;

Общината трябва да положи максимум усилия, за да осигури инвестиции и да подпомогне развитието на бизнеса в региона.

Тези задачи бихме могли да постигнем чрез един подходящ начин на представяне на нашата община, като възможно най-доброто място за инвестиране. Каква е целта на услугите, които се предлагат в Ориентационната програма?

Да се предостави необходимата информация;

Да се обрисува вярна картина на общината и възможностите, които тя предоставя;

Да изработим една по-лесна и приятна система за потенциалните инвеститори за запознанство с общината ни, като предлагаме не само приемливи условия за бизнес, но и региона като цяло – култура, спорт, традиции и т.н.

Ориентационните услуги обхващат един широк спектър – от най-елементарните до най-специфичните такива /резервации, посрещане, представяне, срещи, превод и др./. Възможните теми, застъпени в нашата Ориентационна програма, могат да се представят в следните дванадесет точки:

Представяне и ориентация – инвеститорите ще направят обиколка из Хасково и района. Ще им бъде показано местонахождението на важни публични служби, като: Полиция, Община, болница и поликлиники, банки и др. Ежедневните им нужди ще бъдат адресирани към местата за намиране на жизнено необходимите им всеки ден стоки и услуги. Ще им бъдат предложени офиси в които да се настанят. Ще се срещнат с лидерите на програмата, които ще ги въведат в бизнес света и начина на живот в Хасково.

Култура и история – тази част ще фокусира вниманието върху националната и местна история и връзката им с настоящето. Ще се наблегне върху промените и въздействието им върху живота и бизнеса в България. Тази историческа и културна информация ще спомогне за разбиране по същество на България и Хасково.

Правителствена структура – инвеститорите ще се запознаят в краткост с местната, областната и националната управленска структура и ролята им в управлението на страната и бизнеса. Ще се организират срещи с личности, заемащи ключови позиции в различните институции, за създаване на връзки между тях и по-задълбочено познаване на локалното общество.

Бизнес среда – този период ще даде вътрешен поглед към местния бизнес климат. Икономическите фактори ще бъдат опознати и ще се дискутира бъдещото развитие. Локалният и национален ефект на икономическите промени ще се дискутират в детайли и по същество.

Чужди инвестиции – този сегмент ще послужи да се покаже специалната роля на инвестициите днес в България. Промените, бъдещото приложение и възможните пазари ще са темите в него. Инвеститорите ще се срещнат с такива организации и агенции, които биха могли да са важна част от бъдещето им. Ще им бъдат представени други чуждестранни инвеститори, развиващи дейност в региона, за да споделят своя опит в процеса на адаптация към българските пазари и икономика.

Законодателство – тази точка представя законовите бариери и необходимите процедури за започване на дейност от дадена фирма в Хасково. Инвеститорите ще получат различни примерни документи и формуляри и ще бъдат инструктирани за попълването им. Ще започне запознаването им с всички подходящи канали за контакт.

Банкова система – тя е от съществено значение и ще продължава да играе важна роля в икономическото развитие на страната. На инвеститорите ще бъдат показани всички клонове на банки в града, както и условията предлагани от тях за: междубанкови разплащания, преводи в чужбина и изобщо всички възможни банкови продукти и услуги.

Счетоводни стандарти – ще се дискутират най-важните счетоводни закони, отнасящи се до инвеститорите в България. Какви са правилата и как да се придържат към тях, ще бъдат ключовите теми в тази част.

Данъци и данъчна система в България – данъчните тежести са основна пречка за всеки инвеститор. Усилията на този сектор ще се фокусират върху връзката между личните и фирмени данъци у нас, ЗМДТ, данъчните норми и разликите за чужди и български инвеститори в тях.

Трудова сила – отразява ролята на организирания труд, правилата за сключване на трудови договори, Кодекса на труда, социално и здравно осигуряване и др. Специално внимание ще бъде отделено на темите за чужденците, работещи в България по отношение на визовия режим и правилата за пребиваване на чуждите граждани в РБ.

Бъдещо развитие и просперитет – в заключителния етап на програмата вече ще сме постигнали желания резултат за информираност на потенциалния инвеститор. Той е получил своя поглед върху региона и е изградил виждането си по основните въпроси. Затова тук наблягаме на неизползваните до сега възможности за бизнес развитие, значението на външните фактори, влияещи върху региона и страната /разговорите ще бъдат ключовата част на този сегмент/.

Краен резултат и отворен избор – в последната фаза на програмата инвеститорите ще имат благоприятната възможност отново да поискат консултации по теми, за които смятат че не са били добре информирани или да предпочетат строго специфични такива, което би довело до редуциране на инвестиционния риск. В края на тази фаза ще има официално приключване на програмата и потенциалните инвеститори ще могат да афишират впечатленията си и да обявят взетото решение за своето бизнес бъдеще в Хасковски регион.

Кой е най-важният аспект в осъществяването на Ориентационната програма? – Това е гъвкавостта по отношение на време, срещи и информация. Всеки инвеститор може да отдели различен период от времето си за проучване на обстановката в даден регион, затова ние трябва да бъдем гъвкави и да успеем да представим всичко от програмата дори за ден-два. Освен това трябва добре да се преценят специфичните интереси и да се наблегне на конкретни насоки при всеки един потенциален инвеститор според интереса му. Предвидили сме в Екипа да участват експерти от различни области, които да дават прецизни и компетентни отговори.

И така, стигаме до крайната цел на Ориентационната програма, а именно – потенциалните инвеститори да добият реална представа за средата и възможностите на общината, за да могат да вземат правилно бизнес решение за инвестиране.

Съществен принос на общината е и предоставянето на безплатно офис пространство, което е една иновационна практика в работата на българската община. В Офис центъра ще бъде настанен всеки потенциален инвеститор, проявил интерес към региона. Той ще има възможност да получи цялата необходима му информация, да прецени възможностите и тогава да вземе своето решение за инвестиране.

Каква е нуждата от Ориентационна програма за една община? С тази си дейност общината показва заинтересованост за икономическото развитие на региона; тя е символ на дружелюбност от страна на местната власт и едно усилие, макар и не голямо, което може първоначално да подпомогне инвеститора.

Крайният резултат, който целим е: инвеститорът да стане част от бизнес средата в региона, като се настани трайно в Индустриалната зона на общината. Друг съществен резултат е ролята на такова едно събитие за бъдещия икономически растеж на региона. Ние видяхме как работи такава една система “на живо” в окръг Монтгомъри – САЩ и “в действие” се убедихме колко важни са всички тези стъпки за постигане на крайните цели. Не на последно място е и създаването на трайни партньорски връзки с другите бизнеси в региона.

В заключение бих искала да спомена, че като резултат от всичко направено от нас досега по реализация на този проект очакваме през месец май, в Хасково посещение на делегация от американски бизнесмени, предвождани от г-н Кармен Италия, Председател на Корпорацията за индустриално развитие на окръг Монтгомъри, с когото вече имаме установени трайни връзки. Ще бъдат организирани посещения /според интересите на бизнесмените/ на частни предприятия в Хасково и околността с цел – създаване на бизнес контакти и сътрудничество. Най-искрено се надяваме, че усилията на община Хасково за подпомагане на бизнеса и привличане на инвестиции в региона ще се увенчаят с успех!

Павлина Пасева

Началник Отдел “Протокол, международни връзки и канцелария”

Община Хасково

Проект “Създаване на зона за отдих с участието на безработни” – Хасково

Община Хасково ще получи безвъзмездно повече от 200 000 евро за изграждане на зона за отдих. Финансирането е по линия на проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост на програма ФАР.
Това е проект за оказване на техническа и финансова помощ в подкрепа на активните мерки на пазара на труда за намаляване на социалните последици от приватизацията на губещи държавни предприятия, засегнати от затварянето на стоманодобивните и минните предприятия, както и създаването на устойчиви възможности за работа на съкратени работници и дългосрочно безработни.
Проектът на oбщина Хасково “Създаване на Зона за отдих с участието на безработни” е разработен от специалисти на Общинска администрация и цели възстановяване на околната среда и създаване на Зона за отдих, предоставяне на възможност за обучение и участие в реализацията на Зоната и нейното поддържане от безработни и съкратени от минната и стоманодобивната промишленост от община Хасково.
Теренът, предвиден за изграждане на Зона за отдих, се намира в кв. Куба. Разположен е върху площ от 30 дка и от 1987 до 1998 г. е използван като депо за строителни отпадъци и земни маси.
Дейностите по проекта предвиждат:

Двумесечно обучение на 105 безработни и съкратени от минната и стоманодобивната промишленост в дейностите: благоустройство, озеленяване и лесоустройство.

Рекултивация на терена чрез реализация на разработените проекти за благоустрояване, които включват оформяне на терена, изграждане на пешеходна алея, площадки за отдих, детски площадки и други, инсталиране на осветление, полагане на поливна инсталация, озеленяване на цялата площ и оборудване на отделните площадки.
Проектът на община Хасково “Създаване на Зона за отдих с участието на безработни” решава съществен екологичен проблем за града чрез осъществяване на общополезна дейност, създава условия за социална и икономическа интеграция на безработните лица, като повишава степента на тяхното образование и квалификация, подобрява тяхната адаптация към промените на пазара на труда.
Целите на проекта интегрират икономическите, социалните и екологични приоритети, залегнали в Регионалната програма за заетост, Общинската стратегия за развитие и програмата за управление на отпадъците на община Хасково.