Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
ДЗЗД Обединение СОФТА 47 760,00 лв. 30.6.2015 по ф-ра 0000000001/30.06.15

Договор от 14.05.2015 г.

Протокол от заседанието на Комисията

Писмени разяснения от 20.04.2015 г.

Документация

Покана