Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Агрохимични анализи на почвите в регион Хасково. Карта на почвите. Анализ на потенциала за развитие на районите с намален приход от селско стопанство през последните години” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Агрохимични анализи на почвите в регион Хасково. Карта на почвите. Анализ на потенциала за развитие на районите с намален приход от селско стопанство през последните години” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АНАЛИЗИ АГРО ЛЕСС ХАСКОВО 77 520,00 лв. 29.9.2015 по ф-ра 0000000001/08.09.15

Договор от 09.06.2015 г.

Протокол от заседанието на Комисията

Публикувана на 04 май 2015 г. (понеделник), 16:10 часа

Документация

Покана