Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Уважаеми предприемачи,

От края на януари 2012 г. виртуалното пространство на Съвместен българо-гръцки бизнес портал е вече реалност. www.partnersin.eu има амбицията да бъде актуално и полезно място за фирмите и бизнес организациите, работещи в трансграничния българо-гръцки регион Хасково-Еврос-Кавала.

Тук можете да откриете актуална информация за напредъка в дейностите на проект БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ПАСПОРТ. Благодарение на този проект и финансовата помощ по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 е създаден Бизнес инкубатор в село Клокотница. Новосъздаденият инкубатор представлява удобно, модерно и притегателно място за редица малки и средни фирми от трансграничния българо-гръцки регион, където получават квалифицирана финансова и юридическа помощ, съдействие за реализация на стоки и услуги и намиране на нови пазари, както и подкрепа за развитите на дейността си. www.partnersin.eu се обновява периодично на български, гръцки и английски език с информация за услугите предлагани от Бизнес инкубатора, организираните обучителни и промоционални инициативи.

Интернет порталът предлага редица възможности за обмен на информация, комуникация и реклама. Достатъчно е само да посетите www.partnersin.eu, където регистрацията е напълно безплатна за вас.

Добра възможност за обмен на информация и комуникация между МСП от пограничния българо-гръцки регион е създаденият форум на портала. На страницата на форума всяка фирма, която желае може да се регистрира и да дискутира актуални въпроси и проблеми в своята сфера с колеги от региона.

Добра възможност за реклама на МСП от пограничния българо-гръцки регион е възможността за регистрация в раздел Потребители на портала. Там всяка фирма, която желае може да презентира дейността си с текст и снимки, да публикува актуална информация за предлаганите работни места и за своите контакти.

Уважаеми предприемачи, сигурни сме, че на www.partnersin.eu ще откриете необходимата за вас информация. Надяваме се, че ще използвате и възможността за обратна връзка с нас, за да споделите доколко сайтът ви е полезен и как да ви улесним, ако се налага.

Пожелаваме ви приятна и най-вече полезна виртуална разходка из Съвместен българо-гръцки бизнес портал!

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”