ДЕЙНОСТИ НА РСО “МАРИЦА” (чл. 7 от Устава)

1) Консултира разработването на стратегии и бизнес-планове в подкрепа на общините и изграждането на общинските инфраструктури.
2) Организира обсъждания, анализи и изготвяне на становища за промяна на нормативната уредба.
3) Активно сътрудничи и посредничи между централни, регионални и местни власти, бизнес, академични институции и НПО за разработване на общи стратегии, които да реализират съвместни програми и проекти за устойчиво развитие на общините и региона като цяло.
4) Организира презентации, изложби, изложения, форуми и панаири.
5) Привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на общински, регионални, бизнес, организационни и други въпроси.
6) Организира обучителни форуми за повишаване знанията и уменията на общински специалисти, държавни служители, представители на третия сектор, граждани, предприемачи и селскостопански производители.
7) Консултира общински служители и съветници при решаване на общински проблеми.
8) Събира и разпространява информация за положителни практики, нормативни изисквания, международни партньорства и международни програми и проекти.
9) Популяризира услугите, които предлага и привлича партньори на различни нива, като изгражда устойчивост на партньорската мрежа.
10) Възпитава, подпомага и организира отговорно гражданско поведение сред местните власти, отговарящо на европейските критерии.
11) Подпомага, инициира и създава условия за развитие на обществено-частни партньорства.
12) Издава и разпространява различни информационни издания, представящи общините, техните структури, обединения, регионалните и централните власти, третия сектор и бизнеса.
13) Предоставя информация на общините за възможностите в страната и чужбина за кандидатстване по проекти, за тенденциите в световното развитие на местните и регионалните власти.
14) Представя в чужбина или чрез международните информационни системи социално-икономическите възможности на общините и региона, изработва маркетинговите им профили и им съдейства за провеждане на активна маркетингова стратегия в общините.
15) Съдейства за подобряване на общинските услуги, информационната общинска политика и изграждането на информационни центрове за граждани.
16) Осигурява консултанти по линия на международни програми за подпомагане на отделни общини в усилията им за постигане на по-добри резултати.
17) Обучава и подпомага дейността на различни общински специалисти и съветници с цел подобряване на тяхната квалификация и професионална компетентност.
18) Разработва и реализира програми и проекти, подпомагащи местното самоуправление, бизнеса, неправителствените организации, инфраструктурата и качеството на живот на населението.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на РСО “Марица” за 2017 г.

ГФО на РСО “Марица” за 2017 г.