ДЕЙНОСТИ НА РСО „МАРИЦА“ (чл. 7 от Устава)

1) Консултира разработването на стратегии и бизнес-планове в подкрепа на общините и изграждането на общинските инфраструктури.
2) Организира обсъждания, анализи и изготвяне на становища за промяна на нормативната уредба.
3) Активно сътрудничи и посредничи между централни, регионални и местни власти, бизнес, академични институции и НПО за разработване на общи стратегии, които да реализират съвместни програми и проекти за устойчиво развитие на общините и региона като цяло.
4) Организира презентации, изложби, изложения, форуми и панаири.
5) Привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на общински, регионални, бизнес, организационни и други въпроси.
6) Организира обучителни форуми за повишаване знанията и уменията на общински специалисти, държавни служители, представители на третия сектор, граждани, предприемачи и селскостопански производители.
7) Консултира общински служители и съветници при решаване на общински проблеми.
8) Събира и разпространява информация за положителни практики, нормативни изисквания, международни партньорства и международни програми и проекти.
9) Популяризира услугите, които предлага и привлича партньори на различни нива, като изгражда устойчивост на партньорската мрежа.
10) Възпитава, подпомага и организира отговорно гражданско поведение сред местните власти, отговарящо на европейските критерии.
11) Подпомага, инициира и създава условия за развитие на обществено-частни партньорства.
12) Издава и разпространява различни информационни издания, представящи общините, техните структури, обединения, регионалните и централните власти, третия сектор и бизнеса.
13) Предоставя информация на общините за възможностите в страната и чужбина за кандидатстване по проекти, за тенденциите в световното развитие на местните и регионалните власти.
14) Представя в чужбина или чрез международните информационни системи социално-икономическите възможности на общините и региона, изработва маркетинговите им профили и им съдейства за провеждане на активна маркетингова стратегия в общините.
15) Съдейства за подобряване на общинските услуги, информационната общинска политика и изграждането на информационни центрове за граждани.
16) Осигурява консултанти по линия на международни програми за подпомагане на отделни общини в усилията им за постигане на по-добри резултати.
17) Обучава и подпомага дейността на различни общински специалисти и съветници с цел подобряване на тяхната квалификация и професионална компетентност.
18) Разработва и реализира програми и проекти, подпомагащи местното самоуправление, бизнеса, неправителствените организации, инфраструктурата и качеството на живот на населението.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на РСО „Марица“ за 2017 г.

ГФО на РСО „Марица“ за 2017 г.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на РСО „Марица“ за 2018 г.

ГФО на РСО „Марица“ за 2018 г.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на РСО „Марица“ за 2019 г.

ГФО на РСО „Марица“ за 2019 г.