Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип ”

(Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT)

Първа среща по проекта

Начална прескоференция

Покана до медиите от регион Хасково за начална пресконференция по проекта

BG-GR Passport напредва в изпълнението си

BG – GR PASSPORT се реализира успешно

Изложение „Произведено за нас“ – нови възможности за успешно бизнес партньорство в трансграничния българо-гръцки регион

КАВАЛАЕКСПО 2012 – нови бизнес партньорства и възможности за фирмите от Хасковски регион
Представители на български и гръцки фирми дискутираха общи проблеми и предизвикателства на двустранен форум в новооткрития Бизнес инкубатор в с. Клокотница

Партньори по проект BULGARIAN – GREEK PASSPORT се поздравяват с постигнати резултати и търсят начини за мултиплициране на постигнатите резултати

Гръцкия бизнес пита как се открива фирма у нас

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”