Изработване на електронни и печатни материали за осигуряване на публичност

09/11/2015 г.

Хасково

В рамките на проект „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02 бяха изработени следните електронни и печатни материали:

– Дизайн, графично оформление и отпечатване на 1000 брошури за Област Хасково и Област Кърджали;

– Дизайн, графично оформление и отпечатване на 300 плаката за Област Хасково и Област Кърджали;

– Изработване на информационен клип за Област Хасково и Област Кърджали, включително извършване на общо 50 излъчвания в местни медии на територията на Област Хасково и Област Кърджали.

Брошурите и плакатите ще бъдат разпространени сред партньорите по проекта в рамките на предстоящата финална среща в Крумовград планирана за 26 ноември 2015 г.

Информационният клип за Област Хасково и Област Кърджали беше излъчен в периода 3 – 24 октомври 2015 г. в програмата на телевизия еТВ, която покрива и двете области.

Агрохимични анализи на почвите в регион Хасково. Карта на почвите. Анализ на потенциала за развитие на районите с намален приход от селско стопанство през последните години

01/10/2015 г.

Хасково

В рамките на проект „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, РСО „Марица“ изпълнява ангажимент за:

– извършването на агрохимични анализи на почвите в регион Хасково

– изработването на карта на почвите на регион Хасково

– изготвянето на анализ на потенциала за развитие на районите в Хасково с намален приход от селско стопанство през последните години.

Тук ви представяме резюме на извършените дейности.

Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури

15/07/2015 г.

Хасково

В рамките на проект „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, РСО „Марица“ изпълнява ангажимент за разработването на доклад „Агро екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури”. Целта на доклада е да се извърши анализ и агроекологична и икономическа оценка на ползите дейностите по проект „AGRO_LESS“, които са насочени към подобряване на въздействието върху околната среда и намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури.

Тук ви представяме резюме на доклада.

Обучение за земеделски производители от област Хасково

26 – 27 март 2015 г.

На 26 и 27 март 2015 г. се проведе двудневно обучение за земеделски производители от област Хасково, организирано от Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по проект AGRO_LESS. По време на първия ден от обучението бяха представени особеностите и характеристиките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По време на първия ден 43 представителя на земеделски стопанства, представители на местната власт, НПО, заинтересовани страни и др. взеха участие в обучението.

Пред участниците бяха представени:

– основните направления и особености при кандидатстване по схемите за подкрепа по ПРСР 2014-2020 г. като беше обърнато внимание на директните плащание от ОСП, биологичното земеделие, плащания по „Натура 2000“, Мярка 16. Сътрудничество

– Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост;

– Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии;

– Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари;

– Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари и др.

По време на обучението бяха представени и иновационните технологии в земеделието и изградената мрежа от метеорологични станции на територията на община Любимец. По време на втория ден от обучението 18 участници се запознаха с възможностите на софтуера за управление на метеорологичната мрежа в община Любимец. Също така бяха демострирани и инсталираните метеорологични станции на терен.

Партньорите по проект AGRO_LESS от България и Гърция обсъдиха актуални въпроси свързани с напредъка по проекта

Втората среща на партньорите по проект AGRO_LESS, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 се проведе на 20 март 2015 г. в конферентната зала на хотел „Родопи“ в Хасково. Домакин на събитието бе Регионално Сдружение на Общините „Марица“.

На срещата присъстваха 17 участника представители на партньорските организации – Регион Централна Македония, Университет Аристотел в Солун; Балкански екологичен център; Децентрализирана администрация на Македония и Тракия – Дирекция за водите на Източна Македония и Тракия; Регион Източна Македония и Тракия; Регионално сдружение на общините „Марица“; Община Любимец; Община Крумовград; Аграрен университет – Пловдив.

Срещата откри Райна Йовчева, Мениджър по проекта и Изпълнителен директор на Регионално сдружение на общините „Марица“. Госпожа Йовчева представи очакванията от срещата и представи Заместник областния управител на Регион Източна Македония и Тракия, който също присъства на срещата. Господин Сотирис Пападополус подчерта важността на настоящия стратеически проект между двете държави, тъй като той ще предостави на земеделските стопани добри решения за намаляване на производствените им разходи.

Участниците в срещата обсъдиха напредъка по проекта по всяка от дейностите и обобщиха следващите стъпки, коит следва да се предприемат за ефективното изпълнение на проекта.

Първа среща по проекта

На 19 ноември екипът на Регионално сдружение на общините „Марица“ посети град Солун, Гърция, където взе участие в първата среща по проект AGRO_LESS, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013.

По време на срещата бяха дискутирани:

– Представяне на партньорите, тяхната дейност и напредъка им по проекта;

– Представяне на дейностите по проекта по работни пакети, ангажиментите на всеки партньор и конкретните срокове.

– Управление на проекта и координация – обсъждане на промени в бюджета, касаещи прехвърляне на дейности между партньорите, обсъждане на промени в бюджета, финализиране на промени по апликационната форма и други официални документи по проекта, статус на авансовите плащание, следващи стъпки в изпълнението на проекта и крайни срокове, други технически и финансови въпроси свързани с изпълнението на проекта.

С оглед максимална ефективност и оперативност при изпълнението на дейностите по проекта и предвид факта, че РСО „Марица“ се присъединява в изпълнението на проекта като Партньор 6 на етап, когато вече дейностите са стартирали, екипът постави конкретни въпроси по отношение на ангажиментите и срокове на организацията.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Съвместни референтни стратегии за дейностите в селските райони в резултат на редуцирано въздействие (AGRO_LESS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”