Кои сме ние?

През 1996 година десет общини от регион Хасково потърсиха възможности за обединяване на усилията за решаване на общи проблеми. В резултат на това през 1997 година бе учредено Регионалнo сдружение на общините “Марица”. През 2000 година община Кърджали се присъедини към Сдружението.

Нашата визия

РСО “Марица” да се превърне в център за иновации и развитие на региона, чрез обединяване на потенциала на всички ключови фигури на местно и регионално равнище.

Каква е мисията ни?

Да подпомагаме дейността на местните власти и да работим за създаване на децентрализирано, компетентно и силно местно самоуправление, разполагащо с реални механизми за подобряване качеството на живот, инфраструктурата и обслужването в общините.

Стратегически цели на РСО “Марица”

– Повишаване на квалификацията и капацитета на общинските ръководства, съветниците и служителите в администрациите на общините-членове на Сдружението;
– Оптимизация на законодателството, регламентиращо местното самоуправление;
– Активно и ефективно участие в осъществяването на процеса на децентрализация;
– Разширяване на гражданското участие в местното самоуправление;
– Разширяване на партньорската мрежа в страната и чужбина;
– Оказване на съдействие на местните власти в усилията им за развитие на културните ценности и възраждането на културните традиции в региона;
– Подобряване на бизнес средата в региона и създаване на устойчиви обществено-частни партньорства.
– Развиване на инфраструктурата и туристическия потенциал на общините-членове

Кои са нашите учредители

Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Симеоновград
Свиленград
Стамболово
Харманли
Хасково

Кой може да стане член на РСО „Марица“?

Нови редовни членове се приемат след писмена заявка до УС, в която се декларира, че кандидатът е запознат с Устава и приема неговите разпоредби. Освен писмената заявка кандидатът за членство прилага и:

– в случай че е община – решение на Общинския съвет за членство, както и имената на своите представители в Сдружението;

– в случай че е юридическо лице решение на управителния орган на дружеството, както и имената на своите представители в Сдружението;

Заявката се разглежда на следващото заседание на УС. Кандидатът се уведомява писмено за взетото решение до една седмица след провеждане на заседанието.

Заявката може да бъде изтеглена от тук.

 • 1997 г.
  Първи проект за подпомагане на местните власти в усилията им за създаване на силно и компетентно местно самоуправление, финансиран от Американската агенция за международно развитие
 • 2001 г.
  Еврорегион: ЕВРОС – МАРИЦА – МЕРИЧ. Сключено споразумение на 6 окт. 2001 г. между пограничните съюзи на България, Турция и Гърция
 • 2001 г.
  РСО „Марица“ – основен инициатор на ползотворните отношения между представители на местни и държавни власти, бизнес, организации на бизнеса, културни институции от Хасково, България и Лестър, Обединено Кралство
 • 2005 г.
  Първи проект с европейско финансиране и първи трансграничен проект за РСО „Марица“ - Трансгранична школа „Местна демокрация“
 • 2006 г.
  Създаване на бизнес център за информация и консултации
 • 2008 г.
  Първи финансиран проект по Оперативна Програма: „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си", ОПАК
 • 2011 г.
  РСО „Марица“ се превръща в център, обединяващ местните власти, граждански организации и бизнеса в региона
 • 2014 г.
  Първи стратегически трансграничен проект в рамките на териториалното сътрудничество между Гърция – България
0
ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТА
0
ОБУЧИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА
0
ПРЕДОСТАВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
0
РАЗРАБОТЕНИ СТАНОВИЩА И ОТПРАВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
0
ОСЪЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ ВЛАСТИ, БИЗНЕС И НПО
0
УЧАСТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
0
ОБУЧИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
0
ПРЕДОСТАВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА БИЗНЕСА
0
КРЪГЛИ МАСИ, ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ И ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТЕМИ ЗА МЕСТНОТО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
0
ОБУЧИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ РЕГИОНА
0
КОНСУЛАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
0
РАЗПРОСТРАНЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РСО ``МАРИЦА`` ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ (ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО)

Представителство на РСО „Марица“ в Обединеното Кралство

РСО „Марица“ се представлява в

Обединеното Кралство от LABA:

Юдей К. Долакия, Председател на

организация LABA

Адрес: 1st Floor Suite, Publicity House,

Oadby , Leicester LE2 5LT, Leicestershire –

United Kingdom

Телефон: +4437 1910 0200

Факс: +44 116 290 2045

Email: uday@labauk.org

www.labauk.org