Проект: “ Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”
Project: “ One Stop Investment Centre Maritza – opportunities and perspectives”

Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04
“Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”
PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04
“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises”/Public-Private Partnership Grant Scheme

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Инвестиционен профил на община Димитровград
Инвестиционен профил на община Ивайловград
Инвестиционен профил на община Кърджали
Инвестиционен профил на община Любимец
Инвестиционен профил на община Маджарово
Инвестиционен профил на община Минерални бани
Инвестиционен профил на община Харманли
Инвестиционен профил на община Хасково

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на РСО “Марица”. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.