НОВИНИ И НАПРЕДЪК

по проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0005-C01 / 28.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

– Декември 2018 г. – На 28.12.2018 г. Регионално Сдружение на Общините „Марица“ сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление“ с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0005-C01/28.12.2018 г. по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основните цели на проекта са открито и отговорно управление чрез подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за местното самоуправление, осъществяване на граждански мониторинг и отправяне на препоръки, свързани с местното самоуправление за подобряване процесите по предоставяне на услуги и подобра регулаторна среда.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

Дейност 1: Анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление

Дейност 2: Проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване

Дейност 3: Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи

Дейност 4: Обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково

Дейност 5: Информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво

Дейност 6: Организиране и провеждане на двудневна конференция на тема „Гражданското участие в местното самоуправление“.

Продължителността на проекта е 6 месеца и ще приключи на 28 юни 2019 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 89 618,40 лева. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на РСО „Марица“ в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

– Януари 2019 г. – Стартирано разработване на тръжните процедури.

– Януари 2019 г.Разработен е плакат с информация за проекта. Плакатът е поставен на входа на офиса на РСО „Марица“, находящ се в сградата на Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница, Община Хасково.

– Януари 2019 г. – На 18.01.2019 екипът по проекта взе участие във Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“.

– Февруари 2019 г. – В периода 25-26 февруари 2019 г. по проекта се проведе „Обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково“. За целите на обучението външен изпълнител разработи и представи обучителни материали по темите:

1. Инструментариум за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики (Модул 1);
2. Методи за насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво (Модул 2);
3. Практически насоки за реализация на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи (Модул 3).

– Април 2019 г. – Провеждане на Проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване. Линк към въпросника можете да намерите ТУК (анкетата е архивирана).

– Април 2019 г.:

АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИТЕ РЕГЛАМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ: ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ И РОЛЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СВЪРЗАНИ С: РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВНИ СТРУКТУРИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ И НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ; УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ И НПО В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕО, ПРОМОТИРАЩО МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

– Май 2019 г.:

ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОСТЕРИ ПО ПРОЕКТА В РАМКИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО

– Юни 2019 г.:

– 5 ИЗЛЪЧВАНИЯ В ЕТВ НА ВИДЕО, ПРОМОТИРАЩО МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

– Август 2019 г.:

– Проведена конференция на тема „Гражданското участие в местното самоуправление“ – снимка 1; снимка 2; снимка 3

Презентационен материал 1; Презентационен материал 2; Презентационен материал 3; Презентационен материал 4

Отправени препоръки, изведени в рамките на изпълнението на проекта във връзка с представяне на предложения във връзка с Глава осма, Раздел II от Административнопроцесуалния кодекс

Последна актуализация: 13.08.2019 г.

Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление“, № BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.