Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип ”

(Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT)

ОБЯВА

БИЗНЕС ИНКУБАТОР С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ФИРМИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ХАСКОВО, ЕВРОС И КАВАЛА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ИНКУБАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА СВОЯТА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ

Бизнес инкубаторът предлага услуги в подкрепа на бизнеса като бизнес планиране, съвети за достъп до капитали, маркетинг, идентификация на подходящи бизнес партньори и основни стратегически съвети за правене на успешен бизнес. Ползвателите на Бизнес инкубатора имат възможност да се възползват от специализирани обучения и юридически съвети, осчетоводяване и маркетингови проучвания на пазара, безплатен достъп до високоскоростен интернет и електронна поща, безплатни трансгранични телефонни обаждания, безплатни консултации за ползване на ТГС бизнес портала и консултиране за услугите, предлагани от бизнес инкубатора.

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

Фирмата трябва да е начинаещо предприятие или да планира разширяване на дейността си;
Фирмата трябва да е регистрирана и/или да развива дейност в трансграничен регион България-Гърция;
Фирмата трябва да работи в сферата на производството и/или услугите;
Съществуващите фирми трябва да демонстрират положителен паричен поток в продължение на минимум една година, ако планира разширяване на дейността си или да е стартиращо предприятие с отлична бизнес идея;
Годишният оборот на фирмата (общи приходи от продажби) не бива да надвишава 500 000 лева;
Служителите на фирмата на пълно работно време към момента на кандидатстване не могат да бъдат повече от 50
Пълна информация за предлаганите услуги, дейността на Бизнес инкубатора, правилата за подбор на ползвателите и необходимите за фирмите документи за кандидатстване може да откриете на интернет адрес www.maritza.info или www.partnersin.eu.

За контакти и повече информация:

Хасково

РСО «Марица»

Тел. 038 / 66 50 21

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”