Участие в 5-а работна среща по проект с акроним „eTOURIST“

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“,

Видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление

По Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление”, № BG05SFOP001-2.009-0005 е изработено видео, промотиращо механизмите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление.

Втора междинна работна среща по проект с акроним „eOUTLAND“

ВТОРА МЕЖДИННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНА РАМКА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА

Конкурс за бизнес идеи

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Обяви – 04.09.2017 г.

04.09.2017 г. Във връзка с предстоящо подписване на договор за финансиране на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020” е одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C(2016)8708.БюджетОбщият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ е