ДЕЙНОСТ НА РСО “МАРИЦА”

АПРИЛ – ЮНИ 2002г.

През периода от 1 април 2002г. до 30 юни 2002г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление.

Направление “Институционално укрепване на РСО “Марица”

На 23 и 24 април 2002 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на РСО “Марица”. На заседанието бе приет технически и финансов отчет за дейността на РСО “Марица” през периода януари – декември 2001г. Представителите на общините – членове на Сдружението обсъдиха проблемите, свързани с поддръжката на уличното осветление, продажбата или замяната на трафопостовете срещу дълг, бюджетните проблеми и проблемите с поддръжката на ЖП прелезите на общинска територия.

На 29 април 2002г. се проведе среща на комисия “Отворени общини” на РСО “Марица”. На срещата присъстваха координаторите на Сдружението в общините-членове и представители на Минерала ООД – фирмата, която ще издава вестника на РСО “Марица” от май месец. На заседанието бе обсъдена новата концепция на вестника, кореспонденцията между координаторите и представителите на фирмата изпълнител, потребността на общинските специалисти от обучение, маркетинговите профили на общините и майския брой на информационния бюлетин на Сдружението. Обсъдена бе програма “Общински проекти” и бе взето решение конкурсът да бъде обявен на 20 май 2002г.

На 27 май 2002г. се проведе среща на Комисия “Отворени общини“. Участници в срещата бяха координаторите на РСО “Марица” в общините-членове на Сдружението. На срещата бяха обсъдени рецензиите за проектите на общините, представени за финансиране пред Сдружението в първия кръг на програма “Общински проекти”, направени от Елена Колева – специалист от Министерство на труда и социалната политика. Обсъдено бе и провеждането на втори кръг на Програма “Общински проекти”, като към изискванията за кандидатстване и критериите за оценка бяха нанесени някои промени. Други теми, дискутирани от участниците в срещата бяха: потребности на общинските специалисти от обучение и експертна помощ, проектни идеи на РСО “Марица” и работата на Сдружението по маркетинговите профили.

На 3 юни 2002г. се проведе заседание на Общото събрание на РСО “Марица”. На заседанието бяха представени и приети докладът за дейността на РСО “Марица” през периода януари – декември 2001г., годишният счетоводен отчет на Сдружението и докладът на одиторската проверка, проведена от дипломиран експерт счетоводител. Приета бе оставката на Яшарали Али Ахмед като Заместник председател на РСО “Марица” и той бе приет за асоцииран член на ОС на Сдружението. Чрез провеждане на тайно гласуване за Заместник председател на РСО “Марица” бе избран Димитър Арнаудов, кмет на община Харманли, а за член на Управителния съвет – Стефан Танев, кмет на община Ивайловград на мястото на досегашния член на УС – д-р Христо Минков. Представителите на общините–членове на Сдружението обсъдиха проектните идеи на Сдружението, спечеления проект пред програма HAPI, участието на РСО “Марица” в Сдружение “Хасковски университет”, възможностите за подписване на споразумения за сътрудничество с Италиански и Португалски градове и проблемите, свързани с продажбата или замяната срещу дълг на трафопостовете, които са собственост на общините.

Направление “РСО “Марица” – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти”

През месец април на община Симеоновград бе предоставена експертна помощ относно разработването и депозирането на проект пред Програма “Междуетнически фонд за развитие” на Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”.

През месец април на община Минерални бани бе предоставена експертна помощ за създаването на център за развитие на общината. За контактната група от Минерални бани, която работи за създаването на центъра бе организирано пътуване до Златоград, където бе обменен опит с Центъра за развитие на община Златоград. Изпълнителният директор на Центъра в Златоград представи на гостите механизма за създаване и работа на НПО и проектите, по които работи центъра в Златоград.

До Министерството на земеделието и горите бе изпратено становище относно осигуряването на средства за извършване на залесителна дейност от общините в горските площи – общинска собственост.

На 8 и 9 май 2002 г. РСО “Марица” организира семинар за финансистите на общините-членове на РСО “Марица” на тема: “Практически действия за внедряване на системи за финансово управление и контрол в общините”. На участниците бяха представени методически указания за внедряване на СФУК в общините. Инициативата имаше за цел да се изясни протичането на процедурите, използването на работните инструкции и типовите документи, както и да се обсъдят всякакви въпроси, налагащи промени в организацията на работата във финансовите отдели на общините.

На 27 май 2002г. Райна Йовчева – Изпълнителен директор на РСО “Марица” -участва в заседание на Комисията по заетостта към областния Съвет за регионално развитие – Хасково. На срещата бе обсъден и одобрен актуализираният вариант на Регионалната програма по заетост на Област Хасково.

На 29 и 30 май 2002г. бе проведен семинар на тема: “Прилагане на законодателството в областта на защита на потребителите от общинската администрация и други специализирани органи за контрол”. Семинарът бе организиран съвместно с Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерство на икономиката. Участие в семинара взеха 37 човека, представители на 10 общини-членове на Сдружението, на общините Русе и Пазарджик, на Регионален съвет на федерацията на потребителите, ТО на КТЗП – Хасково и журналисти. Целта на семинара бе да се обсъдят проблемите, свързани с приложението на ЗТЗП в общинските администрации и ефективното сътрудничество между специализираните органи за контрол.

През месец май приключи одиторската заверка на годишния счетоводен отчет. Отчетът бе заверен безусловно. Проверката показа, че счетоводният отчет е представен достоверно във всички съществени аспекти за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2001г., както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с националното счетоводство.

През месец май на общините Димитровград, Ивайловград, Маджарово, Любимец, Харманли, Стамболово, Симеоновград и Кърджали бе предоставена експертна помощ, изразяваща се в рецензиране на проектите, подадени от тях в първи кръг на Програма “Общински проекти” от специалист от Министерство на труда и социалната политика.

Направление “Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове”

На 15 май 2002г. РСО “Марица” проведе пресконференция. В нея участваха представители на всички регионални медии и кореспондентите на националните медии в региона. На журналистите бе представен отчет от посещението на делегация от РСО “Марица” в община Лестър, Англия и бъдещите инициативи на Сдружението.

На 20 май 2002г. РСО “Марица”, обяви стартирането на втори кръг на Програма “Общински проекти”, която ще финансира проекти на общините, членове на Сдружението, насочени към: подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална); създаване на партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините; повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините; интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините; практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление.

На 31 май 2002г. представител на РСО “Марица” взе участие в среща, която е част от заключителния етап на проекта “Ден на Европа в Ивайловград”.

През месец май бяха събрани и подготвени материалите за инициативите на РСО “Марица”, неговите партньори от страната и чужбина, проекти на общините и втори кръг на Програма “Общински проекти”, които ще бъдат публикувани в Информационен бюлетин N 2 на Сдружението за 2002г. .

На 1 юни 2002г. представител на РСО “Марица” присъства на Националния младежки събор “Илиева нива 2002” в Ивайловград, посветен на Деня на тракийското дете

На 19 юни 2002г. РСО “Марица” органзира пресконференция, поради проявен интерес от страна на регионални и национални медии към посещението на делегацията от Университетска болница – Лестър в Хасково. Представителите на английската делегация представиха целта на визита си и споделиха своите впечатления, след което отговориха на въпросите на журналистите.

През месец юни общините Димитровград, Ивайловград, Маджарово, Харманли и Хасково разработиха и представиха пред РСО “Марица” проекти за финансиране във втория кръг на Програма “Общински проекти”.

Издаден бе Информационен бюлетин N 2 за 2002 г.

През месеците април, май и юни продължи издаването на “Общински вестник“, който бе преименуван на вестник “Регионални вести” след провеждане на обществена поръчка и смяна на фирмата издател.

Направление “Стратегически партньорства на РСО “Марица”

На 17 и 18 април 2002г. представител на РСО “Марица” взе участие в годишната конференция на РАО “Тракия’.

На 26 април 2002г. в община Харманли се проведе обучителна среща на тема: “Местната власт и младите хора – партньори за общо бъдеще”. Срещата бе фасилитирана от младежкия екип на Център за развитие на община Златоград. Инициативата бе посветена на световния ден на младежката активност и имаше за цел младите хора да научат повече за работата на местните власти и институциите.

На 26 април 2002г. служител на РСО “Марица” присъства на семинар за представяне на Програма “Създаване на инвестиционни фондове и социални предприятия ”, който се проведе в гр. Пловдив. На семинара бе представена програмата, която се управлява от Каунтърпарт, България, нейните приоритети, изискванията и процедурите за кандидатстване.

През месец април 2002г. Регионално Сдружение на общините “Марица” разработи и представи за финансиране проект пред Фондация “Charles Sewart Mott”.

От 8 до 12 май, 2002 г. делегация от РСО “Марица” посети община Лестър в Англия по покана на представителя на РСО “Марица” в Англия – г-н Юдей Долакия. Делегацията бе в състав – Георги Иванов, кмет на община Хасково и председател на РСО “Марица”; Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО “Марица”; Атанас Димитров, кмет на община Маджарово; Димитър Хаджииванов, кмет на община Димитровград и Томи Томов, главен архитект на община Хасково. Целта на визитата бе подписването на протокол за техническо сътрудничество между РСО “Марица” и Лестър. Споразумението за сътрудничество бе подписано на 9 май 2002г. от г-н Раминик Кавиа, съветник в общинския съвет на Лестър и представител на офиса за международно сътрудничество, от английска и от г-н Иванов – от българска страна. В документа като области за сътрудничество са посочени: икономическо развитие; подпомагане на малкия и среден бизнес; подпомагане на малцинствените общности; жилищно строителство; околна среда; обучение и квалификация. В рамките на визитата си българската делегация се срещна с ръководителите на офиса по Европейско сътрудничество на общинска администрация – Лестър. С тях бяха коментирани приоритетни за РСО “Марица” проекти в областта на културата, селското стопанство, работа с малцинствата и икономическото развитие. Среща бе осъществена и с изпълнителния директор на Princess’s Trust в Лестър, с когото бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двата региона за подпомагане на успешната реализация на младите хора. Делегацията посети и лестърската болница и разговаря с ръководителя на отдел “Кадри” – г-жа Елън Смит. На срещата бяха коментирани конкретните изисквания, които имат от страна на Лестър за реализиране на проекта за осигуряване на работни места за мед. сестри, завършили Хасковския колеж в лестърските болници. На 10 Май българската делегация се срещна с г-жа Мери Дрейкот – съветник в Лестърския общински съвет и нейния екип, която подпомогна осигуряването на дарение от 1 пожарен автомобил, оборудване и екипировка за регионалната служба за борба с бедствията и авариите – Хасково. По време на посещението си в Англия делегацията ни се срещна с българския посланик във Великобритания, с когото се обсъдиха потенциалът и възможностите, които се дават на Хасково с подписването на споразумението между българския и английския град. Г-н Добрев обеща подкрепата си за организиране на Българска седмица в Бърмингам, която се планира за Септември, 2002 г. Г-н Посланикът се ангажира да лобира пред програмите на Английското правителство при депозиране на проекти от страна на региона на Марица.

На 16 май 2002г. Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” – взе участие в работна среща на регионалните асоциации на общини от страна, която се проведе в Минерални бани. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на работа на регионалните сдружения.

На 28 май 2002г. представител на РСО “Марица” взе участие в семинар на тема “Прилагане на закона за обществените поръчки”, който се проведе в гр. София.

На 13 юни 2002г. представител на РСО “Марица” взе участие в регионална донорска среща, организирана от РАСИР – Хасково. На срещата присъстващите финансиращи организации представиха своите програми, процедури и изисквания за кандидатстване по тях. Представен бе и доклад от проучване на потребностите на НПО сектора в Хасковска област.

От 17 до 19 юни 2002 г. делегация от университетската болница в Лестър посети град Хасково. Делегацията, водена от Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” в Англия, бе в състав: Елън Смит – Зам. директор на Университетска болница – Лестър, Карол Рибинс – началник на медицинските сестри и Ники Джендърс – преподавател на Университета. Целта на визитата на представителите на болницата в Лестър бе да се идентифицират и обсъдят възможностите за сътрудничество с Медицински колеж – Хасково по отношение на наемането на медицински сестри от колежа на работа в английската болница. По време на визитата си гостите проведоха редица срещи с представители на Медицински колеж – Хасково, мед. сестри и студенти. На 18.06.2002 те се срещнаха със зам. директора на Медицински колеж, и завеждащите катедри “Медицински сестри” и “Акушерство” към колежа. Представителите на английската болница бяха запознати със системата на здравеопазване в България и капацитета, програмите и преподавателския състав на Медицински колеж – Хасково. Завеждащият катедра “Мед. сестри” разясни подробно учебните планове за този профил и отговори на конкретни въпроси на гостите. Ники Джендърс изрази мнение, че има множество сходства в българските и английските учебни планове и тези прилики в учебните програми и добрата подготовка на медицинските сестри от колежа биха подпомогнали реализацията на Българските медицински сестри в Англия. Проблеми, според нея, биха възникнали от езиковата подготовка на мед. сестри и техническото оборудване, което се използва в английските болници и е непознато за нашите кадри. Тези пречки биха могли да се преодолеят чрез преминаването на българските медицински сестри през адаптационен период, за който се изготвят индивидуални планове и програми в зависимост от естеството на работа и квалификацията на всеки желаещ да започне работа. Шестмесечният адаптационен период на включва обучение по английски език, затова е наложително да се направят промени в програмата на медицинския колеж, като бъдат заложени повече часове по английски, което ще помогне на мед, сестри, ако заминат на работа в Англия, да не срещат трудности с общуването. Двете страни се съгласиха, че достигането до споразумение за работа на мед. сестри от колежа в лестърската болница ще бъде един продължителен процес, който изисква внимателно обмисляне, преценяване на възможностите и изработването на дългосрочна стратегия. За целта е необходимо провеждането на следващи срещи и разговори, на които да се обсъдят изискванията на двете страни и конкретните действия, които да се предприемат. Гостите посетиха провеждащия се в момента държавен изпит по “Грижи за болния”, за да се запознаят с изпитната система в колежа. Те бяха впечатлени от знанията на студентите и тяхната подготовка, както теоретична така и практическа. След това за представителите на английската делегация бе организирано посещение в урологично отделение на хасковската болница. Те се запознаха с работата на лекарите и мед. сестри и имаха възможност на практика да се убедят в техния професионализъм. След обяд бе проведена среща с медицински сестри и студенти на колежа, които проявяват интерес към работа в Лестър. Тази среща имаше за цел да се идентифицират техните нагласи и очаквания от евентуално заминаване на работа в Англия и да бъдат представени пред тях английската система на здравеопазване, учебните планове на медицинските колежи и процедурата за наемане на медицински сестри от чужбина. Гостите от Лестър обясниха, че има напълно реални възможности медицински сестри от България да заминат на работа в Англия, тъй като в момента там има недостиг на медицински персонал.

От 17 до 19 юни 2002г. се проведе обучение по начална компютърна грамотност за специалисти от общинска администрация – Димитровград. Обучението се организира съвместно с община Димитровград по проекта, който общината спечели пред ФРМС за изграждане на център за обслужване на гражданите.

На 19 юни 2002г. представител на РСО “Марица” участва в заседание на Управляващия комитет по Съвместния фонд за малки проекти по програма ФАР – ТГС България – Гърция. На заседанието бе представена информация за актуалното състояние на българо-гръцката програма и преговори по ТГС и бяха обсъдени и одобрени проекто-уредбата и проекто-документацията на Съвместния фонд за малки проекти.

На 27 и 28 юни 2002г. Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” – взе участие в заседание на Общото събрание на НСОРБ. На заседанието бяха обсъдени законодателната програма на НСОРБ, правилникът за устройството и дейността на Сдружението и съставът на УС на НСОРБ.

През месец юни представител на РСО “Марица” участва в работна среща за учредяване на Управителен съвет и Обществен консултативен съвет на проект “Разработване на иновационна стратегия на за Южен централен район” на Фондация ”Приложни изследвания и комуникации”, която се проведе в Пловдив.

През месец юни РСО “Марица” разработи и представи за финансиране проект по Програма “Европейска инициатива за демокрация и човешки права”, управлявана от Център за информация и консултации.

Направление “Публично частни партньорства и регионална политика”

На 22 април 2002г. в община Маджарово се проведе среща на тема: “Местни и централни власти, бизнес, НПО и граждани – възможности за взаимодействие и партниране”, с фасилитатор Александър Михайлов, главен експерт в столична община. На форума бяха дискутирани проблемите и потенциалът за местно развитие, бяха обсъдени възможностите за подобряване на връзката между местните власти, бизнеса и НП сектор в общината и бяха поставени основите за реализиране на обществено-частно партньорство.

През месец май 2002г. РСО “Марица” спечели проект пред програма HAPI на тема: “Променящата се роля на местните власти – публично-частните партньорства като предпоставка за успешно развитие”. По проекта се предвижда кметовете на общините-членове на РСО “Марица” да заминат на едноседмична обучителна визита в Унгария през месец септември. Основната цел на обучението ще бъде да се разкрият възможностите на обществено-частните партньорства за ефективно развитие, като акцент ще бъде поставен върху: опрделяне на ролите и отговорностите на местните власти в процеса на създаване на публично-частни партньорства; стимулиране на диалога между общинските власти и представителите на бизнеса за икономическо развитие.

През месец май 2002г. бяха изработени и дадени за предпечат и печат маркетинговите профили на общините Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово и Харманли.

През месец юни бе изработен и даден за предпечат и печат маркетинговия профил на община Кърджали.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.