ДЕЙНОСТ НА РСО “МАРИЦА”

ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

2003г.

През периода от 01.10.2003г. до 31.12.2003г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта:  “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”

Направление “Постигане на приемственост в работата на местните власти и РСО “Марица”, запазване и разширяване на партньорствата на РСО “Марица” на местно, национално и международно ниво”

– В периода от 12 до 17 октомври 2003г. бяха проведени срещи между кандидатите за кметове в общините Минерални бани, Хасково, Димитровград, Кърджали и Харманли. Срещите бяха проведени в тези общини, тъй като там бе проявен най-голям интерес от страна на кандидат-кметовете. Срещите бяха излъчени по КТВ “Рекординг” – Хасково и ТВ “Родопи” които излъчват в регионите Хасково и Кърджали. Целта на срещите беше да се популяризират програмните идеи на кандидатите за кметове в региона сред гражданството на общините и да се представи работата и възможностите на РСО “Марица” пред потенциалните кметове на общините-членове на асоциацията. Програмата на срещите беше: 1.Предварителна среща на водещия и кандидатите за кметове за изясняване на регламента на инициативата;

2.Откриване на срещата и представяне на участниците; 3.Обсъждане на ключови проблеми на общините;

4.Представяне на РСО “Марица”;

5.Представяне на мнението на кандидатите за кметове за възможностите за бъдещо сътрудничество с РСО “Марица”;

6. Заключителни послания на участниците в срещата.
– През месец ноември бяха избрани нови кметове в 4 от общините членове на РСО “Марица” – Харманли, Свиленград, Симеоновград и Кърджали. След обявяването на окончателните резултати от местните избори г-жа Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО “Марица” проведе разговори с всички новоизбрани общински ръководства. Тя им представи дейността на Сдружението и им предостави материали, за местното самоуправление, които ще са им необходими в началото на мандата.
– На 21.10.2003г. в Хасково се проведе среща между ръководството на РСО “Марица” и гръцките партньори на Сдружението – Христос Хадзополус, областен управител на Еврос и Родопи, Анастасиос Анагустос, Председател на ОбС на община Орестиада и Григорис Цоцолас, Кмет на община Орестиада и Председател на Асоциацията на общините от област Еврос. В резултат на дискусиите по време на срещата бе решено да се предприемат стъпки за побратимяване на РСО “Марица” и асоциацията на общини от област Еврос и да бъде институционализиран Еврорегиона “Еврос-Марица-Мерич”. Решено бе да се търсят средства за създаване на два офиса на Еврорегиона – един в България и един в Гърция.
– На 09.12.2003г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на РСО “Марица”. На заседанието бяха поканени да вземат участие всички новоизбрани и предишни кметове, с цел да започне реализирането на политиката на РСО “Марица” за приемственост в управлението. На срещата Райна Йовчева представи на кратко Сдружението, неговите управителни органи и работни структури. Тя запозна присъстващите с бъдещата работа на Сдружението, която ще бъде насочена главно към приемственост в местното самоуправление, повишаване на квалификацията на общинските администрации и съвети и участие в процеса на децентрализация на властта. По време на срещата бяха обсъдени проблеми на общините и мерките, които трябва да се предприемат за тяхното решаване. Дискутирани бяха проблемите свързани с ниския размер на капиталовите разходи на общините, предвидени в Проектозакона за държавния бюджет за 2004г., несъбираемите дългове на общините и липсата на механизъм за тяхното събиране, необезпеченото увеличаване на броя на личния състав в общините, занижаването на размера на допълващата и изравнителната субсидии в някои от общините, липсата на средства за покриване на заплатите на общинските съветници, невъзможността на някои от общините-членове на РСО “Марица” да кандидатстват по програма САПАРД, тъй като не са включени в списъка на селските региони и др. На участниците в заседанието бе предоставена информация за програми, финансиращи общински проекти, тъй като това е един от начините за осигуряване на допълнителни средства в общините. Всички присъстващи на срещата кметове поеха ангажимент да определят кооринатори, с които Сдружението да работи по общините. На заседанието на УС на РСО “Марица” бе определена и датата за провеждане на Общо събрание на Сдружението – 18.02.2004г. от 11.00ч.

Направление “Повишаване на квалификацията на общинските ръководства, служители, съветници и на щатния състав на РСО “Марица”

– На 20 ноември 2003г. представител на РСО “Марица” взе участие в обучителна среща, организирана от Фондация за развитие на предприемачеството във връзка със заключителния етап на проекта: “Повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове”, финансиран от Фондация “Отворено общество”. На срещата бяха обсъдени основните правила за обучение на общинските администрации. В инициативата се включиха и представители на Министерството на земеделието и горите, които разясниха основните положения по предстоящото стартиране на мерките 2.2. и 2.3. на Програма САПАРД, които са за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции и за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура.
– На 21.11.2003г. представител на РСО “Марица” взе участие в кръгла маса на тема: “Промени в планирането на Областната политика. Разработване на областни стратегии и областни схеми за развитие и устройство, съгласно новата нормативна уредба.”. Кръглата маса е част от проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Концепция за методически указания за разработване на Областни стратегии и схеми за развитие и благоустройство. На срещата бяха обсъдени проблемите на планиране и координация на различните регионални структури на областно равнище.
– През ноември месец 2003г. бе предоставена експертна помощ на общините Свиленград и Харманли при разработването на структурите на техните администрации. На двете общини бе предоставен материал, разработен от специалисти от Софийска община и информация за тяхната административна структура.
– През месец ноември 2003г. РСО “Марица” предостави информация на представители на общински съвет – Харманли за програмите, финансиращи екологични проекти. Предоставена им бе информация относно екологичните мерки на програма САПАРД, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите и Социалния инвестиционен фонд.
– През месец декември 2003г. в офиса на РСО “Марица” постъпи искане от общините-членове на Сдружението за провеждане на обучителна среща с представители на Комисията за защита на личните данниза изясняване на проблемни моменти при работата на общините със Закона за защита на личните данни. Във връзка с това РСО “Марица” се свърза с Председателя на Комисията, който пое ангажимент да участва в среща с общините в началото на януари 2004г.
– На 16.12.2003г. по искане на община Димитровград, РСО “Марица” организира обучение на тема: “Стратегическо планиране”. В семинара взеха участие директори и учители от училища и детски градини и представители на отдел “Образование ” на община Димитровград. За лектор бе поканен Александър Михайлов, Директор на Дирекция “Териториално устройство и децентрализация” към МРРБ. Участниците в семинара бяха запознати с основните моменти на стратегическото планиране, а именно понятието стратегическо планиране, подходите за планиране, етапите на процеса на планиране, заинтересованите страни в процеса, анализът, необходим като база за изработване на стратегията, формулирането и начините за достигане до визията и стратегическите цели. На семинара бе разработен и конкретен работен план за изработване на стратегия за развитие на образованието в община Димитровград.
– През месец декември РСО “Марица” съвместно с Европейски център за обучение “ЛАКТЕА” спечели проект на тема: “Европейска добавена стойност към професионалната дейност на общински служители от райони със смесено етническо население” пред Фондация “Отворено общество”. Целева група по проекта са общински служители от средния ешелон от общините Минерални бани и Стамболово, общински служители от съседни общини със смесено етническо население – Симеоновград, Кърджали, Свиленград, Маджарово и представители на местни нестопански организации. По проекта се предвижда да се проведат 2 работни срещи на партньорите, да се разработи аналитичен доклад за нуждите от обучение на служителите в конкретните общини, да бъде подготвена, публикувана и разпространена практическа студия с работно заглавие “Подобряване на работата в българските общини чрез прилагане на европрактики”. Идеята е студията да служи като практически наръчник за общинските служители, които трябва да получат информация и знания за това как да “европеизират” работата си с оглед бъдещото членство на страната ни в Европейския съюз, подготовка на досие за симулационно упражнение на тема “Постигане на споразумение за партньорство между представители на общината и неправителствения сектор”; подготовка и провеждане на два интензивни обучителни курса за общински служители с участие на представители на местни нестопански организации; подготовка на тематично уеб приложение към уеб страниците на 2-та партньора. Приложението ще съдържа още и открит уеб форум за общински служители или представители на НПО, които могат да задават въпроси или споделят мнение по теми, свързани с “европеизирането” на тяхната работа.
– През месец декември 2003г. Сдружението предостави експертна помощ на кмета на село Добрич, община Димитровград относно възможностите за използване на средства от Фонд бедствия и аварии.Разяснена му бе процедурата за обявяване на бедствено положение и получаване на средства от фонда, тъй като селото се наводнява при по-силни валежи и топене на снегове поради липса на добра отводнителна система.
– През декември месец бе предоставена експертна помощ на кмета на община Харманли относно статута на държавния служител и нормативните актове, които го регламентират.
– Декември 2003г. представители на РСО “Марица” посетиха общините Харманли и Свиленград, в които бяха избрани нови кметове на местните избори. Те се срещнаха с тях и им представиха работата на Сдружението, обсъдиха с тях възможностите за предоставяне от Сдружението на експертна помощ и обучение на новоназначените служители и новоизбраните общински ръководства. И в двете общини се предвижда създаване на отдели, които да се занимават с привличане на инвестиции. Във връзка с това се предвижда в края на месец януари за тях да се проведе обучение на тема: “Разработване и управление на проекти”.
– През месец декември РСО “Марица” започна разработването на проект за изграждане на водопровод в квартал Гебрана – гр. Свиленград пред Социалния инвестиционен фонд;

Направление “Децентрализация, подобряване на нормативната уредба на МС и участието на РСО “Марица” в тези процеси”

– През ноември 2003г. РСО “Марица” разработи становище относно недостатъчния размер на целевата субсидия за капиталови разходи на общините-членове на Сдружението, заложен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2004г. Становището бе изпратено до депутатите от 29 и 9 избирателни райони, до Комисията по бюджет и финанси и до Комисията по местно самоуправление и благоустройство в парламента. Разработването и изпращането на това становище бе наложено от факта, че според проектозакона за държавния бюджет за 2004г., общините ще получат с около 66% по-малко средства за капиталови разходи в сравнение с изминалата 2003г., което ограничава до минимум техните възможности за благоустрояване и комунални дейности.
– През месец декември 2003г. РСО “Марица” събра информация за заплащането на общинските съветници, гласувано в общините-членове на Сдружението. Тази информация ще се използва за изработване на анализ за необходимите средства за покриване на разходите по издръжка на общинските съвети.

Направление “Представяне и комуникации на Сдружението и неговите членове”

– През месец ноември 2003г. излезе от печат и бе разпространенинформационен бюлетин N5 на РСО “Марица”. В бюлетина бе публикувано обръщение за приемственост към новоизбраните местни власти в общините-членове на Сдружението; информация за инициативите на РСО “Марица” и събития от регионите Хасково и Кърджали.
– През месец ноември бе актуализирана интернет страницата на Сдружението. В страницата беше въведена информация за новоизбраните кметове и председатели на ОбС на общините-членове на РСО “Марица”. В страницата бе публикуван и последния брой на информационния бюлетин на Сдружението.
– На 11 Декември, 2003 г. Изпълнителния директор на Сдружението взе участие в пряко предаване на КТВ “Рекординг”, където бяха представени и обсъдени проблеми на общините във връзка с новоприетите бюджети. В предаването бе представена и програмата на РСО “Марица” за следващата 2004 година.
– През декември месец бяха изработени 100 календара на РСО “Марица” за 2004г.

  

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.