Оперативна Програма “Административен Капацитет”

Процедура “Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”, Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.3. “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”, Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01

Проект „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си», договор номер 07-23-175-С

Договарящ орган:

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Управление на проекти и програми”

Водеща организация по проекта:

РСО „Марица”

Място на изпълнение:

Проектът се изпълнява на територията на Южен централен район за планиране в областите Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Пловдив и Пазарджик

Обща цел:

Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местни и национални политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията

Специфични цели:

· Идентифициране на необходимостите от обучение и работа в мрежа на НПО сектора в Южен централен район за планиране с оглед повишаване капацитета му и превръщането му в активен и ефективен партньор на администрацията;

· Повишаване институционалния и организационен капацитет на неправителствения сектор от Южен централен район за диалог с администрацията, за участие в процеса на разработване на политики и осъществяване на мониторинг върху дейността на администрацията;

· Улесняване на достъпа на гражданското общество до администрацията в Южен централен район чрез реализиране на пилотен модел «Електронен регион».

Целеви групи:

· Структурите на гражданското общество от Южен централен район за планиране

· Служителите на СГО от ЮЦР

· Гражданите на ЮЦР

Основни дейности:

Дейност 1 Екип по проекта

Дейност 2 Дейности за институционално и организационно развитие на РСО «Марица»

2.1. Усъвършенстване и обновяване на Стратегическия план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица»

2.2. Обновяване на Ръководството за работа на РСО «Марица», което е един вид система за финансово управление и контрол на организацията

2.3. Обучения на екипа на РСО «Марица»

Дейност 3 Проучване и анализ

Дейност 4 Създаване на фамилия НПО от Южен централен район за планиране

Дейност 5 Обучения

5.1. Обучение на тема: „Партньорства и работа в мрежа”

5.2. Обучение на тема: „Застъпнически кампании. Техники за водене на преговори и диалог”

5.3. Обучение на тема: „Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията”

Дейност 6. Реализиране и промотиране на пилотен модел «Електронен регион» за улесняване достъпа на гражданското общество до администрацията

Дейност 7 Специализирани издания по проекта

7.1. Наръчник «Форми за участие на гражданското общество в управлението. Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията»

7.2. Справочници за гражданите с информация за административните структури на територията на 6-те области от ЮЦР

7.3. Информационен каталог за СГО и дейността им на територията на ЮЦР

Дейност 8 Дейности за прозрачност и популяризиране

8.1. Издаване на брошура, представяща проекта

8.2. Информационна тебела за проекта

8.3. Транспарант за представяне на проекта

8.4. Публикации в медиите относно стартирането на проекта

8.5. Линк на проекта в страницата на РСО «Марица»

Очаквани резултати:

· Усъвършенстван и обновен Стратегически план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица»

· Обновено Ръководството за работа на РСО «Марица»

· Проведени три обучения на екипа на РСО „Марица” – по темите: Стратегическо планиране; РСО «Марица» медиатор и активен партньор на администрацията; Работа в мрежи.

· Проучване на тема: „Работа в мрежа на НПО и подходи за подобряване на взаимодействието между СГО и администрацията”

· Разработен доклад „Необходимости от обучение, работа в мрежа и подходи за подобряване на диалога на гражданските структури с администрацията” и издаден в 2000 екземпляра

· Създадена фамилия НПО от Южен централен район за планиране;

· Идентифицирани сфери на съвместна работа на фамилията;

· Разработен план за работа на фамилията.

· 20 обучени представители на НПО на тема: „Застъпнически кампании. Техники за водене на преговори и диалог”.

· 20 обучени представители на НПО на тема: „Партньорства и работа в мрежа”

· 20 обучени представители на НПО на тема: „Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията.”

· Разработен и въведен в действие и промотиран пилотен модел „Електронен регион”

· Издаден и разпространен Наръчник «Форми за участие на гражданското общество в управлението. Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията» – 3000 екземпяра

· Издадени и разпространени 6 справочника за гражданите с информация за административните структури на територията на 6-те области от ЮЦР – всеки в тираж 1000 бр.

· Издаден и разпространен Информационен каталог за СГО и дейността им на територията на ЮЦР – 2000 екземпляра

· Осъществени дейности за представяне на проекта

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО “Марица”