Оперативна Програма “Административен Капацитет”

Процедура “Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”, Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.3. “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”, Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01

Проект „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си», договор номер 07-23-175-С

Февруари 2008 г.

· Проведено представяне на проекта на кметовете и председателите на общинските съвети на общините-членове на РСО „Марица” по време на среща организирана от РСО „Марица” извън рамките на проекта. По време на срещата Ръководителят на проекта Маргарита Атанасова запозна присъстващите с основните насоки на работа по проекта, с предостоящите дейности и планираните срещи с ръководствата на общините и ключовите членове на екипа им за проучване на техните потребности по отношение на работата им със Сдружението.

Април 2008 г.

· На 30 април 2008 г. в офиса на РСО „Марица” бе проведена 1 среща с бизнеса от регион Хасково за идентифициране на потребностите от услуги, които РСО „Марица” може да предоставя. По време на срещата бяха набелязани основните направления на сътрудничество, които да бъдат включени в Стратегическия план на РСО „Марица”. Инициативата е част от изпълнението на дейност 2.1. „Усъвършенстване и обновяване на Стратегическия план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица».

Юни 2008 г.

· На 26 юни 2008 г. в офиса на РСО „Марица” бе проведена 1 среща с НПО от Южен централен район за дискутиране на възможностите за работа в мрежа и осъществяване на съвместни инициативи. Инициативата е част от изпълнението на дейност 2.1. „Усъвършенстване и обновяване на Стратегическия план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица».

Юли 2008 г.

· В периода 17-18 юли 2008 г. в офиса на РСО „Марица” бе проведен 1 двудневен семинар за екипа на РСО «Марица» на тема: «Стратегическо планиране”. Целта на обучението бе екипът на РСО „Марица” да се подготви да участва в процеса на разработване на стратегическия план на Сдружението. Лектор на обучението бе Леончия Иванова, Координатор по Проект JOBS. Семинарът е част от изпълението на дейност 2.3. «Обучения на екипа на РСО «Марица».

· В периода 19-20 юли 2008 г. в офиса на РСО „Марица” бе проведен 1 двудневен семинар за екипа на РСО «Марица» на тема: «Работа в мрежи». Целта на обучението бе екипът на РСО „Марица” да бъде обучен по какъв начин се създават и институционализират партньорски мрежи, как да се използват ефективно обединените ресурси на мрежите и да се работи с общи усилия за постигане на ефективен диалог с трети страни и защита на интересите на групата. Лектор на обучението бе Яничка Труева, Мениджър мониторинг по Проект JOBS. Семинарът е част от изпълението на дейност 2.3. «Обучения на екипа на РСО «Марица».

· В периода 26-27 юли 2008 г. в офиса на РСО „Марица” бе проведен 1 двудневен семинар за екипа на РСО «Марица» на тема: «РСО «Марица» медиатор и активен партньор на администрацията». Целта на обучението бе екипът на РСО „Марица” да бъде обучен в следните сфери: техники за преговори, диалог и преодоляване на конфликти; осъществяване на ефективен мониторинг на прилаганите политики и законодателство. Лектор на обучението бе поканен Стефан Стоянов. Семинарът е част от изпълението на дейност 2.3. «Обучения на екипа на РСО «Марица».

· В периода юни-юли 2008 г. бе проведено проучване на тема: „Работа в мрежа на НПО и подходи за подобряване на взаимодействието между СГО и администрацията”. Целта на проучването бе да се идентифицират: необходимостите от обучение на НПО сектора в ЮЦР с оглед повишаване на капацитета му и превръщането му в активен и ефективен партньор на администрацията; нагласите за работа в мрежа на НПО от ЮЦР и сферите на сътрудничество; мерки и подходи за подобряване на взаимодействието между СГО и администрацията. За целта бяха анкетирани 30 представители на структури на гражданското общество от Южен централен район. В резултат от направения анализ на резултатите от проучването бе разработен Доклад „Необходимости от обучение, работа в мрежа и подходи за подобряване на диалога на гражданските структури с администрацията”. Инициативата е част от изпълнението на Дейност 3 „Проучване и анализ”.

Август 2008 г.

· В периода 18-29 август 2008 г. бяха проведени 8 срещи с ръководството и ключови експерти на общините-членове на РСО „Марица” за дискутиране на потребностите на общините и съвместната работа с РСО „Марица” с оглед предоставяне на качествени и ефективни услуги. Срещите са част от изпълнението на дейност 2.1. „Усъвършенстване и обновяване на Стратегическия план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица».

· В периода 26-27 август 2008 г. в залата на РСО «Марица» бе проведен Практикум по дейност 2.1. „Усъвършенстване и обновяване на Стратегическия план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица» с участието на екипа на Сдружението и чуждестранния експерт по проекта Крис Харис. Целта на практикума бе да се очертае структурата на обновяване на стратегическия план на РСО «Марица», извлечена по време на срещите с общините-членове, бизнеса и НПО.

Януари 2009 г.

· На 28 януари 2009 г. в залата на РСО „Марица” в гр. Хасково се проведе работна среща за създаване на фамилия на НПО от Южен централен район. Целта на срещата бе да се идентифицират сфери на съвместна работа и да се подпише споразумение между организациите желаещи да се включат във фамилията. В резултат бе създадена Фамилия НПО от Южен централен район за планиране, в която са обединени 16 СГО от ЮЦР. Срещата е част от изпълнението на Дейност 4 «Създаване на фамилия НПО от Южен централен район за планиране».

· На 29 януари 2009 г. в залата на РСО „Марица” в гр. Хасково се проведе работна среща на фамилия на НПО от ЮЦР по дейност 4 по дейност 4 „Създаване на фамилия НПО от Южен централен район” на горепосочения проект. Целта на срещата бе да се дискутира и приеме план за работа на фамилията. Срещата е част от изпълнението на Дейност 4 «Създаване на фамилия НПО от Южен централен район за планиране».

Март 2009 г.

· В периода 24-25 март 2009 г. в залата на РСО „Марица” в Хасково бе проведен 1 двудневен семинар за СГО от ЮЦР на тема: «Партньорства и работа в мрежи». Това бе първото от трите обучения предвидени за СГО. Целта на обучението бе СГО да бъдат обучени по какъв начин се създават и институционализират партньорски мрежи, как да се използват ефективно обединените ресурси на мрежите и да се работи с общи усилия за постигане на ефективен диалог с трети страни и защита на интересите на групата. Лектор на обучението бе Яничка Труева, Мениджър мониторинг към Проект JOBS. Семинарът е част от изпълението на дейност 5.1. «Обучение на тема: „Партньорства и работа в мрежа”».

Април 2009 г.

· В периода 27-28 април 2009 г. в залата на РСО „Марица” в Хасково бе проведен 1 двудневен семинар за СГО от ЮЦР на тема: «Застъпнически кампании.Техники за водене на преговори и диалог». Това бе второто от трите обучения предвидени за СГО. Целта на обучението бе да се повиши институционалния и организационен капацитет на неправителствения сектор от Южен централен район за диалог с администрацията. Лектор на обучението бе проф. Божана Неделчева, Председател на Асоциация по публична администрация, Директор на Сертифициращ институт за общински служители за Централна и Източна Европа, Преподавател в УНСС и Медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под номер 20. Семинарът е част от изпълението на дейност 5.2. «Обучение на тема: „Застъпнически кампании.Техники за водене на преговори и диалог”.

· В периода 29-30 април 2009 г. в залата на РСО „Марица” в Хасково бе проведен 1 двудневен семинар за СГО от ЮЦР на тема: «Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията». Това бе третото от поредицата обучения предвидени за СГО. Целта на обучението бе да се повиши институционалния и организационен капацитет на неправителствения сектор от Южен централен район за участие в процеса на разработване на политики и осъществяване на мониторинг върху дейността на администрацията. Лектори на обучението бяха проф. Божана Неделчева, Председател на Асоциация по публична администрация, Директор на Сертифициращ институт за общински служители за Централна и Източна Европа, Преподавател в УНСС, Медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под номер 20 и Яничка Труева, Мениджър мониторинг към Проект JOBS. Семинарът е част от изпълението на дейност 5.3. «Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията”.

Юли 2009 г.

През юли 2009 г. са проведени следните дейности по промотиране на пилотен модел «Електронен регион» за улесняване достъпа на гражданското общество до администрацията:

– Проведена 1 Пресконференция за представяне на портала от Ръководителя на проекта съвместно с Председателя на Южен централен район. Поканено бе и ръководството на Министерство на държавната администрация и административната реформа.

– Поставяне на плакати на входа на всички административни структури в целевия регион за популяризиране на Електронния регион сред обществото.

– Излъчени 12 публикации в регионални медии с информация за електронния регион и възможностите, които предлага на гражданите.

– Поставен линк към Интернет страницата на електронния регион в Интернет страницата на РСО «Марица» www.maritza.info.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО “Марица”