Иновационни практики в международното партньорство

Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

Сред приоритетите на ръководството на община Кърджали е ефективното международно сътрудничество. То е насочено към създаването и реализирането на проекти с участието на чуждестранни партньори в областта на информационните технологии, социалната, здравната, икономическата и културната сфери, както и за подобряването на околната среда.

Ефективно международно сътрудничество и побратимяване между Община Кърджали, Община Ийст Стафордшир, Великобритания и град Елхарт, щат Индиана, САЩ.

Предистория.

През 1992 г. община Кърджали кандидатства пред НОУ – ХАУ Фонд на Британското министерство за международно развитие за установяване на връзки с община от Великобритания. Започна кореспонденция между община Кърджали и община Ийст Стафордшир. През 1994 г. е първото посещение на делегация от Ийст Стафордшир с цел проучване на възможностите за съвместна подготовка на проекти. През м. ноември.1994 г. съвместните предложения за проекти са одобрени от правителствената комисия по НОУ – ХАУ Фонда на Великобритания. На 19.05.1995 г. се подписа договор за техническо сътрудничество между двете общини.

Практика.

Общинските съвети на община Ийст Стафордшир и община Кърджали, базирайки се на този договор, осъществиха съвместно няколко успешни проекти, които имат значителен принос за развитието на община Кърджали.

Проведените наблюдения и дискусии по време на разменените визити отчетоха необходимостта от постепенно развитие на информационните технологии в Общинска администрация – гр. Кърджали. С изключителното съдействие на община Ийст Стафордшир и Техническия колеж Бъртън е разработен и реализиран Проект за информационни технологии /1997 г./ С оглед ниското ниво на предлаганите услуги първоначалната цел на проекта е създаването на малка мрежа от компютри в наличност и постепенното й развитие. Ниската финансова тежест на проекта го направи привлекателен и лесен за реализация, имайки предвид възможностите за финансиране в информационно-технологичната сфера. В рамките на проекта вместо предвидената една са изградени две локални мрежи, осъществяващи връзка между 12 работни места в направления финанси, бюджет, ТРЗ, ГРАОН, юрисконсулт.

За реализацията на втория съвместен проект “Развитие на система за бюджетен контрол и отчет” /финализиран 1999 г./ обединиха усилията си експертите от община Кърджали, община Йист Стафордшир и финансовите мениджъри на Queen’s Hospital – Бъртън, една от водещите болници в област Мидлънд. Целта на проекта бе да се изработи единна система за контрол за една от основните разходни сфери в бюджета на община Кърджали. За модел на проекта бе избрана болницата в града, която поглъща приблизително 50% от общинския бюджет.

Характерната особеност на община Кърджали като мултиетническа общност с концентрирано турско етническо малцинство, както и дългогодишното ползотворно сътрудничество с община Ийст Стафордшир позволиха включването й в проекта “Български общини” по програма Фар-Демокрация.

В сътрудничество със SOLAKE – International, което е централното ядро от главната служба на ръководството по местно управление в Обединеното кралство, ФРМС и община Ийст Стафордшир бе изготвен и стартира през м. май 1998 г. проект “Демокрация”. Осъществените чрез проекта срещи и разговори в градовете – Бъртън, Брюксел и Кърджали позволиха на представители на различни политически партии в община Кърджали на място да се запознаят с функционирането на демократичните механизми на местно, регионално, национално и европейско ниво. Финалният етап на проекта завърши през м. ноември 2000 г.

През месец ноември 2000 г. на посещение в община Кърджали пристигнаха делегации от община Ийст Стафордшир, Великобритания и община Елхарт, щат Индиана, САЩ. В края на посещението се подписа тристранно споразумение за сътрудничество в областта на информационните услуги, социалната, здравната, икономическата и културната сфери, както и за подобряване на околната среда.

Резултати.

Осъществените съвместни проекти и дългогодишното ползотворно сътрудничество на община Ийст Стафордшир и община Кърджали позволиха на жителите на двете общини да се сближат и опознаят.

Повиши се качеството на предлаганите административни услуги на гражданите в община Кърджали. Обмененият практически опит обогати общинските съветници и специалистите от общинските администрации.

Създадените културни връзки позволиха на младите хора от двете общини да се сприятелят. През април 1998 г. в Кърджали пристигна безвъзмездна помощ от компютри за учебните заведения и дрехи за деца сираци, събрани по инициатива на младежите от Бъртън. През месец март 2000 г. пристигна втора пратка от компютърна техника.

След сключването на тристранното споразумение, наш партньор стана и община Елхарт, САЩ.

От 25.10.2001 г. до 06.11.2001 г. делегация от община Кърджали посети гр.Елхарт. Проведени бяха много ползотворни срещи, които доведоха до определяне на приоритетите и сферите на бъдещото сътрудничество. В обсъждането се включиха и представители на община Ийст Стафордшир, Великобритания.

Подписан бе Меморандум за тристранно сътрудничество за реализирането на 6 проекта:

1.Корекция на коритото на река Арда и оформянето на парково пространство около нея.

2.Развитие на малкия и среден бизнес.

3.Подпомагане на малцинствените общности.

4.Проучване на възможностите за изграждане на станция за преработка на отпадните води на Община Кърджали.

5.Туризъм.

6.Културен обмен.

Към края на м.март очакваме да получим дарение от жителите на гр.Елхарт – 20 компютъра и принтера, както и много книги на английски език, които ще бъдат предоставени на учащите се от община Кърджали лично от кмета на Елхарт г-н Дейвид Милър.

През м. май 2002 г. в Кърджали предстои да се осъществи нова среща между представители на трите побратимени общини, от която очакваме да допринесе за реализирането на набелязаните проекти, както и да бъдат обсъдени възможностите за нови сфери на ползотворно сътрудничество.

Ефективно международно техническо сътрудничество

Предистория.

През 1999 г. двама представители на Британския НОУ – ХАУ фонд посетиха община Кърджали и се запознаха със състоянието и проблемите на системата за управление на твърдите отпадъци (УТБО) в общината. Визитата бе организирана по инициатива на Асоциацията на еколозите в България и представители на Британския НОУ – ХАУ фонд. На фона на привеждане на българското законодателство за отпадъците в съответствие с европейското се отчита, че по-трудната част е внедряването му в практиката. Законодателят възлага изпълнението на тази задача на общините. Това е една от причините за изготвяне на проект за управление на твърдите отпадъци, който ще се реализира в общините Лом и Кърджали. След проведения конкурс във Великобритания фирма Entec UK Ltd печели конкурса за реализацията на проекта.

Резюме.

Основните цели на проекта са:

  • Усъвършенствуване на системата на УТБО в пилотните общини.
  • Предоставяне на подобрени услуги за УТБО на всички причинители на отпадъци, в т.ч. и на социално слабите групи.
  • Въвеждане на справедливи и отразяващи разходите такси битови отпадъци.
  • Изработване и прилагане на договор за обществена поръчка за УТБО.
  • Съдействие за осигуряване на капиталови инвестиции.
  • Разработване на национална стратегия за разпространяване на модела за УТБО.

Практика.

Фирма Entec UK Ltd създаде централен офис в гр. София и локални офиси в градовете Кърджали и Лом. Екипите, подбрани главно от български специалисти, работят под ръководството на английски експерти.

Основно преимущество на проекта е създаването на съвместни работни екипи със специалистите от Общинска администрация в направленията опазване на околната среда, инвестиции и проекти, финанси, връзки с обществеността. По този начин ефективно се съчетават новите европейски практики с опита на общинските специалисти за намиране на най-адекватните за българската действителност законосъобразни решения. Наличието на независим консултант, ангажиран с проблемите на общината, спомага за обединяване на заинтересованите среди на обществеността и за по-лесното намиране на компромисни и полезни решения.

Новост е и намирането на решения за ефективно управление на отпадъците в селата на община Кърджали. В разнообразни инициативи, подкрепени финансово по проекта, са ангажирани и децата, и учениците от общината. Съвместната работа се отразява много благотворно и на екологичното им възпитание.

Проектът ще продължи до края на 2002 г.

Резултати.

Досега съвместно бяха подготвени стратегия на община Кърджали за привеждане на системата за УТБО в съответствие със съвременното българско законодателство, тръжните документи за възлагане на обществена поръчка за почистване на местата за обществено ползване, сметосъбиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци, обосновка за размера на таксите за битови отпадъци. Предложено е да се създаде регионално санитарно депо, чийто технически проект ще се подготви до края на месец април 2002 г.

Румен Димитров
Кмет
Община Кърджали