Иновационни подходи и практики в областта на местното самоуправление

Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

От началото на своя мандат досега ръководството на община Любимец работи в две основни посоки: решаване на най-неотложни и ежедневни проблеми в общината и практическо осъществяване на новаторски идеи и подходи за повишаване на ефективността на местното самоуправление. Такива подходи и практики, реализирани в общината, дават възможност да се разчупи традиционализма в управлението и дейностите на местните общности.

Най-съществените иновационни идеи и подходи, осъществявани на практика в досегашната ни дейност са свързани с подобряване на административните услуги за гражданите, създаване на условия и предпоставки за възстановяване на традиционни и перспективни отрасли в земеделието и разширяване на обществената база на читалищната дейност в общината.

По силата на специалния си статут, на базата на законодателството, местната администрация създава монопол на административни услуги за гражданите. По тази причина гражданинът няма избор при получаването на услугите. Стремежът ни да подобрим, оптимизираме и усъвършенстваме тези услуги са продиктувани единствено от убеждението, че този монопол не трябва да затруднява и обезсърчава гражданите. Затова първото практическо действие в тази посока бе осъществяване на идеята за преместване на общинската администрация в нова сграда с основна задача да се подобри административното обслужване на населението. При ремонта на общинска сграда главно внимание бе отделено на функционалността на ония помещения, в които се извършват най-честите и най-динамични административни услуги. В това отношение много съществени промени настъпиха в сектор “ГРАО”, сектор”Приватизация, търговия, концесии и лицензи”, техническа служба и сектор “Селско стопанство”.

Паралелно с това бяха предприети мерки за подобряване качеството на административните услуги, формиране на отговорно и дружелюбно поведение към клиентите на общинска администрация, оптимизиране процеса на представяне на услуги чрез пълна компютъризация във всички сектори. В това отношение от особена полза се оказа въвеждането на вътрешна локална компютърна мрежа, която позволява да се обменя необходимата информация между отделните служби и да се повиши ефективността на услугите на гражданите. Стимулирането на прозрачността в работата на общинската администрация, намаляване нивото на бюрокрация и намаляване на времето за предоставяне на конкретна услуга са другите важни практически резултати, получени в следствие на иновационните подходи по тези проблеми.

В момента е в процес на реализация една новаторска идея за информираността на гражданите и решаването на проблемите им в областта на социалното осигуряване. Вместо откриване на приемна на РУСО-Хасково в общината, ние обучихме общински служител който всяка седмица в определен ден приема граждани, изслушва, обобщава, разяснява проблеми по пенсионното осигуряване, попълва и придвижва документи на граждани до гр. Хасково. Целта е с посредничеството на общината да се улеснят гражданите за навременно решаване на проблемите им в тази област и да им се спестят непрекъснатите пътувания до областния център.

Втората осъществена нова практика в дейността ни е свързана със създаване на условия и предпоставки за възстановяване на традиционни и перспективни отрасли в земеделието. За тази цел започна реализация на два проекта, свързани с възстановяване на овощарството и развитието на лозарството. С решение на общинския съвет Кметът на общината сключи договор с фирма “Тракияфрут” ООД за отдаване под аренда на 270 дка общински земи, за създаване на трайни насаждения от праскови, кайсии и райска ябълка и 600 дка общински земи за създаване на лозов масив от фирма “Ташков” ЕАД. Общата стойност на двата проекта надхвърля сумата от 2 200 000 лв. Реализацията на тези проекти ще позволи Любимец да се утвърди като привлекателен център за инвестиции и производство на селскостопански продукти, ще се разкрият нови работни места и ще се възстановят и развият в нова посока традиционни селскостопански отрасли в общината.

Ръководството на общината полага огромни усилия да възстанови ролята и мястото на читалищата в общината като духовни центрове. В това отношение е радващо спечелването и реализирането на проект пред Национален фонд “Култура” за организиране на Първия регионален събор на автентичното народно творчество от Сакар в Любимец, както и създаването към читалище “Братолюбие” на танцов ансамбъл “Сакарци” с над сто участници.

В същото време ние приветстваме и подкрепяме усилията на читалищното настоятелство при читалище “Братолюбие” за разширяване на неговата обществена база. В това отношение предстои защита на проект на ръководството на читалището за възстановяване на производството на цветя, ще се организират курсове за обучение на безработни ромски жени за усвояване на професията “цветар” и “градинар” и отглеждането на цветя и посадъчен материал за паркове и градини. В осъществяването на този проект общината е партньор на авторите на проекта, за да може успешно да се реализира това начинание.

Изброените примери до тук са само част от иновационните подходи и практики, осъществявани в община Любимец. Постигнатите резултати, както и положителния отзвук от тези извършени дейности ни дават увереност да продължим да търсим и налагаме нетрадиционни идеи и практики в областта на местното самоуправление в община Любимец.

Янко Кючуков
Кмет
Община Любимец