Дейност на Регионална секция “Млaдежки инициативи”


През 2000 г. за членовете на РСМИ се проведоха 4 семинара по следните теми:

 • Март 2000г. – “Местното самоуправление. Участието на млади хора. Лобиране”, организиран съвместно с МКИЦ – Габрово.
 • Август 2000г. -“Успешно разработване на предложение за проект” с лектор Йоланда Велкова, ФРП.
 • Октомври 2000г. – “Маркетинг и мениджмънт на проекти” с лектор Ивайло Тихолов – Франц.
 • Декември 2000г. – “Финансово управление и контрол на проекти” с лектор Гергана Янкова, ИМС. Септември 2000г. – Април 2001г. – Програма за финансиране на младежки проекти.

По проекта “Младежки инициативи” се проведоха 4 кръга за избор на младежка идея, която да се реализира с финансова помощ от 300 щ.д. Проектите, които получиха подкрепа на четирите кръга, са:

 • “Аз съм млад, аз съм тук, аз ще ти помогна” – община Ивайловград;
 • “Училище по демокрация” /Създаване на Ученически Общински Съвет Хасково/ – Център за работа с деца и младежи – Хасково;
 • “Лице в лице или местната власт и младите хора в община Симеоновград” – община Симеоновград.
 • Създаване на вестник на СОУ в гр. Хасково “Teen News” – ГПЧЕ “Проф. д-р. Ас. Златаров”, Хасково.

Януари 2001г. – Кръгла маса на тема: “Реализацията на младите хора – предизвикателство, приоритет или минирана зона” . Целта на инициативата: да се започне ползотворен диалог между местните власти, младите хора и бизнеса, за създаване на оптимална среда за реализация на младите хора.

Януари – Април 2001г. – Социологическо проучване на тема: “Социалната реализация на младите хора” . Основната цел на изследването бе да се анализира социалната среда, в която трябва да се реализират младите хора в региона, да се проучи тяхната информираност и да се регистрират техните нагласи по отношение на бъдещата им социална реализация.

Април 2001г. – Конференция на тема: “Моето бъдеще – моя отговорност” . Целта: младите хора от регион Хасково, съвместно с местните власти да определят своето място в гражданското общество, да се запознаят с положителните практики в България за ефективно взаимодействие и координация между младите хора и местните власти, да обменят идеи и опит за своето бъдеще, да очертаят рамките на Програма за активно участие на младите хора в живота на общината и региона.

Декември 2001г. – Младежки форум на тема: “Действия за развитие на младежкото участие в общините” , целта на който бе да се съхрани създадената от РСО “Марица” връзка между местните власти и младите хора в региона, да се насърчава тяхното участие в живота на общините, да се повиши информираността им и да се стимулират младежките идеи.
Представители на РСМИ представиха дейността на секцията и взеха участие в следните инициативи на нашите партньори:

 • Програма “Инициатива за млади лидери България”, организирана от MSI България;
 • Международен младежки балкански фестивал – Габрово, организиран от МКИЦ Габрово;
 • Международен младежки обмен по случай Дните на България в Белгия.

Април 2002 – Обучителна среща на тема: “Местната власт и младите хора – партньори за общо бъдеще” . Целта на инициативата бе младите хора да научат повече за работата на местните власти и институциите, да поставят открито своите въпроси, да създадат партньорства, да работят в екип. Участие в срещата взеха представители на местните власти и младежки лидери от общините Харманли, Симеоновград и Любимец. Срещата бе фасилитирана от младежкия екип на Център за развитие на община Златоград.

Септември 2002 – Обучителна среща на тема: “Младите хора и публичната власт – партньори за постигане на устойчиво развитие” . В инициативата участваха представители на местната власт в община Димитровград, отделите “Образование” и “Младежки дейности” към Общинска администрация – Димитровград, неправителствени организации, младежките лидери от 4-те елитни училища, местните медии.

Март 2003г. – Обучителна среща на тема: “Младите хора и местната власт” . В инициативата участваха представители на местната власт в община Маджарово и ученици от училищата в Маджарово и Стамболово.

26 – 28 Ноември 2004г. – Щатният състав на РСО “Марица” взе участие в Младежка среща на “мрежа на младите хора от Еврорегион “Еврос – Марица – Мерич” на тема “Европа през следващото десетилетие”, Александруполис, Гърция. Представители на българската делегация присъстваха и от Общинска администрация-Хасково, Общинска администрация-Харманли, Младежки център-Хасково. Срещата бе под егидата на Областния управител на Областна администрация Родопи-Еврос, Христос Хадзопулос.

На форума бяха представени:

 • – Презентация на регионите Одрин, Хасково и Еврос “Проблеми и динамика в процеса на разширяване”
 • – “Политиките на ЕС през следващото десетилетие, Политики на съгласуваност и сближаване”
 • – “Институционални органи в ЕС”
 • – “Трансгранично сътрудничество”
 • – “Европейски програми в Гърция, България и Турция”
 • – “Презентация на Младежки информационен център в община Комотини”
 • – Кръгла маса с доброволци от Младежки информационен център в община Комотини
 • – посещение на Младежки информационен център в община Комотини и Инфопойнт Европа
 • – Изготвяне на план за действие. Изслушване на предложения от делегатите на Гърция,България и Турция. Кратка презентация на резултатите и избиране на координатори.

След приключване на представянията бе отделено време за дискусия, в която делегатите от трите региона имаха възможността да направят своите предложения за бъдещи съвместни дейности. Бяха направени интересни предложения за създаване на: 3-езичен вестник на еврорегиона; електронен бюлетин на еврорегиона; обща интернет страница на еврорегиона; регионални спортни игри; развитие на обмен; двудневни конференции за обмен на идеи между млади хора; волунтаризъм; семейства, в които деца от другите страни могат да гостуват. От българската делегация предложения направи Красимира Дамянова, Директор на Младежки център-Хасково относно дейности насочени към младежите в сферите: доброволчески дейности; младежка мобилност; информиране; преодоляване на рисковото поведение. Тя подчерта че това трябва да бъдат не просто съвместни дейности, а дейности обединени от една кауза.

След изслушване на всички предложения г-н Христос Хадзопулос предложи делегатите от 3-те страни да определят по трима координатори, които да участват 9-членната комисия за изготвяне на общ меморандум и които членове да си сътрудничат за доброто функциониране на младежката мрежа в Еврорегион Еврос-Марица-Мерич. От българската делегация за членове на 9-членната комисия бяха определени – Красимира Дамянова, Директор на Младежки център-Хасково, Силвия Георгиева, общински съветник от ОбС-Свиленград и изпълнителен директор на Фондация “Свиленград 2000”, Наталия Любенова, Директор Дирекция “Социални дейности”. Комисията подписа меморандум и определи следващата им среща да се проведе на 14-15 Януари 2005г. в България.

На 14 и 15 януари 2005г. в Хасково се проведе среща на тема: “Реализацията на младите хора – предизвикателство, приоритет или минирана зона” между партньорите от България, Турция и Гърция. На срещата бяха дефинирани общите проблеми за трите страни и бяха обобщени възможностите за обединяване на усилията за решаване на проблемите на младите хора в региона на Еврос – Марица – Мерич . Разработен беше план за действие по отношение на съвместните бъдещи инициативи и проекти на трите страни във връзка с работата с младите хора . на срещата бяха набелязани следните насоки за съвместната работа с младите хора: ангажиране на младите хора в обществения живот; оптимално използване на възможностите на образованието като основа за професионална реализиация на пазара на труда; предоставяне на равнопоставен достъп до информация; повишаване на отговорността на младите хора към собственото им здраве, превенция от зависимост от наркотици, алкохол, спин; пълноценна реализация на младите хора – мотивация за доброволчески труд, като алтернативна форма на социална заетост. Като начало беше решено да се реализират следните младежки проекти:

1. Създаване на съвместен съвет за осъществяване на съвместни младежки дейности /9 души – по трима от всяка страна/, който ще се занимава с издаване на вестник; създаване на съвместен интернет сайт; провеждане на фестивал “Арда”.

2. Провеждане на лятно училище в Александруполис, Гърция за 3-4 седмици през юли-август, в което ще вземат участие 20 участника от България и Турция. целта на училището ще бъде изучаване на гръцки език.

3 . Провеждане на турнир по футбол на прогимназиалните и началните училища.

4. Провеждане на културни благотворителни инициативи;

5. Провеждане на младежки доброволчески лагери в Александруполис. Предвижда се младежите да осъществяват екологични дейности, като почистване на плажната ивица.