Image icon
6560, Тополовград, пл. „ Освобождение” 1
Image icon
+35947052280
Image icon
+35947054157
Image icon
oba_top.grad@abv.bg
Image icon
http://www.topolovgrad.net/index.php/pointer

Image icon
КМЕТ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
Божин Божинов
Image icon
АДРЕС
6560, Тополовград, пл. „ Освобождение” 1
Image icon
ТЕЛЕФОН
+35947052280
Image icon
ФАКС
+35947054157
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
oba_top.grad@abv.bg
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
oba_top.grad@abv.bg

Image icon
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТОПОЛОВГРАД
Силвия Георгиева
Image icon
АДРЕС
6560, Тополовград, пл. „ Освобождение” 1
Image icon
СТАЯ №
38
Image icon
ТЕЛЕФОН
0884860424
Image icon
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
obs_topolovgrad@abv.bg
Image icon
ОБЯВЛЕНИЯ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Image icon
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ
Image icon
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Image icon
НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ

Община Тополовград е разположена в югоизточната част на България. Граничи с общините Тунджа, Елхово, Свиленград, Гълъбово и Раднево, както и с Република Турция в участъка при с. Присадец. Освен с доброто природо-географско положение, община Тополовград се отличава и с изключително благоприятното си транспортно-комуникационно положение (общината е на границата на три области – Хасковска, Старозагорска и Ямболска), което оказва влияние върху икономическото развитие на района. Релефът на общината е твърде разнообразен – преобладава ниско планинския и хълмист релеф, с надморска височина от 100 до 300 м. Земните недра на територията на община Тополовград са богати на редица полезни изкопаеми – уран, редки метали, оловно-цинкова руда, мрамор, гранити, благородни метали.

Доминиращ икономически отрасъл за община Тополовград е селското стопанство. Най-често отглежданите култури в общината са тютюна и лозовите насаждения. Равнинният терен и плодородните почви около реките влияят благоприятно за развитието на зеленчукопроизводството. Преработващата промишленост в община Тополовград е представена най-вече от машиностроителната, шивашката, тютюневата и хранително-вкусовата промишленост (хлебопроизводство и сладкарство). Във връзка с благоприятните условия за развитие на лозарството, в гр. Тополовград се предвижда разкриване на производствени мощности за винопроизводство.

В общината съществуват много подходящи условия за развитието на селски и екологичен туризъм. Добре развит е и се прилага успешно планинския туризъм.