Оперативна Програма “Административен Капацитет”

Процедура “Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”, Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.3. “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”, Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01

Проект „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си», договор номер 07-23-175-С

· Усъвършенстван и обновен Стратегически план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица». В него са набелязани мерките за укрепване институционалния и организационен капацитет на Сдружението и направленията за съвместна работа с ползвателите на услугите на РСО „Марица” – общини, бизнес и НПО.

· Обновено Ръководството за работа на РСО «Марица». Следните документи съдържащи се в Ръководството са актуализирани и приведени в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС: правила за работа на служителите, наръчник за управление на финансите, книга за реда при поддържане на документите на организацията, вътрешен ред и процедури за командировките, наръчник за реда на възлагане, наръчник на реда на системата за оборудване, наръчник за провеждане на вътрешен мониторинг на работатата

· Доклад „Необходимости от обучение, работа в мрежа и подходи за подобряване на диалога на гражданските структури с администрацията”. Доклаът представя: необходимостите от обучение на НПО сектора в ЮЦР с оглед повишаване на капацитета му и превръщането му в активен и ефективен партньор на администрацията; нагласите за работа в мрежа на НПО от ЮЦР и сферите на сътрудничество; мерките и подходите за подобряване на взаимодействието между СГО и администрацията.

· Създадена фамилия на неправителствени организации от Южен централен район.

· Разработен план за работа на Фамилия НПО от ЮЦР.

· Разработен и въведен в действие и промотиран пилотен модел „Електронен регион”. Електронният регион представлява Интернет портал, в който са представени всички административни структури на територията на ЮЦР – областни администрации, общини, териториални звена на централната администрация, както и НПО от създадената по проекта фамилия.

· Наръчник «Форми за участие на гражданското общество в управлението. Разработване политики и мониторинг върху дейността на администрацията»

· 6 справочника за гражданите с информация за административните структури на територията на 6-те области от ЮЦР. Справочниците съдържат координати за контакт с административните структури /общини, областни управи, териториални звена на държавни структури/, дейност и предоставяни услуги на граждани и фирми.

· Информационен каталог за СГО и дейността им на територията на ЮЦР. Каталогът съдържа координати за контакт и информация за дейността на работещите на територията на ЮЦР структури на гражданското общество..

Продукти за прозрачност и популяризиране

· Издадена брошура, представяща проекта в 6000 екземпляра. Брошурата е разпространена сред администрациите и гражданите от Южен централен район.

· Изработена 1 информационна табела за проекта. Табелата е монтирана в сградата на РСО «Марица».

· Изработен 1 транспарант за представяне на проекта.

· Създаден 1 линк на проекта в интернет страницата на РСО «Марица» www.maritza.info. В линка са представени финансиращата програма, проекта, екипът по проекта, инициативите и продуктите по проекта.

· 1 публикувана информация за проекта в Информационния бюлетин на РСО „Марица” през февруари 2008 г. Изданието се разпространява сред общините-членове на Сдружението, регионални и централни власти, неправителствени организации, донори и други.

· 1 излъчено интервю по БНР през май 2008 г. с Изпълнителния Директор на РСО „Марица” г-жа Маргарита Атанасова. Представена е работата на РСО „Марица” по проекта.

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 17.06.2008 г. в „24 часа местен” – Приложение за региони Стара Загора и Хасково към Национален ежедневник „24 часа”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 17.06.2008 г. в „Тракия Труд” – Приложение за региони Стара Загора, Хасково и Източна Тракия” към Национален ежедневник „Труд”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 18.06.2008 г. в Регионален всекидневник за регион Хасково в-к „Новинар Юг”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008 г. в „Тракия Труд” – Приложение за региони Стара Загора, Хасково и Източна Тракия” към Национален ежедневник „Труд”

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008 г. в „24 часа местен” – Приложение за региони Стара Загора и Хасково към Национален ежедневник „24 часа”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008г. в „Пловдивски труд” – Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „Труд”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008г. в „24 часа местен” – Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „24 часа”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 23.06.2008г. във в-к „Пари”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 23.06.2008г. в „Пловдивски труд” – Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „Труд”;

· 1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 23.06.2008г. в „24 часа местен” – Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „24 часа”.

· 1 публикувано интервю с Изпълнителния директор на РСО „Марица” и Ръководител на проекта Маргарита Атанасова на 4 юли 2008 г. в „Тракия Труд” – Приложение за региони Стара Загора, Хасково и Източна Тракия” към Национален ежедневник „Труд”. Представена е работата на Сдружението по проект „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капациета си”.

· 1 публикация за проекта в информационен сайт www.haskovo.info от 28.01.2009г.

· 1 излъчена информация по Дарик радио Хасково за проекта и публикувана информация за проекта на сайта на радиото www.dariknews.bg от 28.01.2009 г.

· 1 публикувана информация за проекта в регионален ежедневник „Хасковска Марица” от 29.01.2009 г.

· 1 публикувана информация на 29.01.2009г. в-к Новинар Юг.

· 1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Хасковска Марица” от дата 24.03.2009 г.

· 1 публикация за дейностите по проекта в интернет страницата на Дарик радио-Хасково от дата 24.03.2009 г.

· 1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Новинар Юг” от дата 25.03.2009 г.

· 1 публикация за дейностите по проекта в интернет страницата на Дарик радио-Хасково от дата 25.03.2009 г.

· публикация за дейностите по проекта в електронния информационен портал www.haskovo.info от дата 25.03.2009 г.

· 1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Новинар Юг” от дата 27.04.2009 г

· 1 публикация за дейностите по проекта в интернет страницата на Дарик радио-Хасково от дата 27.04.2009 г.

· 1 публикация за дейностите по проекта в електронния информационен портал www.haskovo.info от дата 27.04.2009 г.

· 1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Новинар Юг” от дата 28.04.2009 г.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО “Марица”