ДЕЙНОСТ НА РСО “МАРИЦА”

ЯНУАРИ – МАРТ

2006 г.

През периода от 01.01.2006г. до 31.03.2006г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление”, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

1. Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

– На 12 и 13 януари Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор и Пенка Маджарова, счетоводител на Сдружението взеха участие в информационна среща по програма ФАР ТГС България – Турция 2003 г. На срещата провела се в гр. Бургас, беше официално открита дейността по програмата и бяха представени проектите, получили финансиране. Маргарита Юрганджиева представи проекта на Сдружението на тема: “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво”.

– На 27 януари представител на РСО “Марица” взе участие в заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково. Бяха коментирани важни проблеми, свързани с образователната мрежа в областта и необходимостта от създаване на нови професионални паралелки в общините за учебната 2006/2007 г.

– На 31 януари Маргарита Юрганджиева, Изпълнителен директор на Сдружението, взе участие в работна среща на Фамилията от НПО, работеща в областта на регионалното и местно развитие.

– На 1 февруари Маргарита Юрганджиева взе участие в честването на Деня на лозаря в Община Любимец. Президентът на Република България г-н Георги Първанов беше гост на инициативата.

– На 9 февруари представител на Сдружението взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. На заседанието, което се проведе в гр. Пловдив, бяха обсъдени приоритетите и мерките на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

– На 10 февруари Изпълнителния директор на Сдружението, взе участие в заседание на Областния съвет за развитие на Област Хасково. Повод на съвместната инициатива между ФРМС, МРРБ и Областна адфминистрация Хасково бе да се представи проектът на Национална оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. На заседанието, което се проведе в Областна администрация Хасково, бяха направени препоръки и коментари по приоритет 4 “Насърчаване на регионалното и местно развитие”.

– През месец февруари бе разработено становище относно проблемите на местните власти и предложения за тяхното решаване, което бе представено на среща между Премиера Сергей Станишев, кметовете на общините-членове и областните управители на областите Хасково и Кърджали.

– На 14 февруари РСО “Марица” организира в гр. Ивайловград среща между Министър председателя Сергей Станишев, кметовете на общините-членове и областните управители на областите Хасково и Кърджали. Целта на инициативата бе да се обсъдят най-актуалните проблеми на местните власти и възможностите за тяхното незабавно решение. Кметовете представиха на вниманието на г-н Станишев конкретни предложения за решаване на следните проблеми: · Липсата на механизъм за принудително събиране на общинските вземания; · Собствеността на военните имоти; · Поддръжката на железопътната инфраструктура; · Дълговете на общините към “Електроразпределение”; · Определянето на средната брутна работна заплата на общините; · Определянето размера на данъците на местно ниво; · Прехвърлянето на остатъчния поземлен фонд на общините; · Спасяването на Общинските болници от фалит;

– На 14 февруари в гр. Пловдив Анна Ненова, координатор “Международни партньорства и проекти” в Сдружението, взе участие в информационна среща по програма ФАР – Икономическо и социално сближаване, грантова схема за публично-частно партньорство.

– На 16 февруари в гр. Харманли се проведе среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица”. На заседанието, на което присъстваха 11 участника, бяха обсъдени промените в ЗМСМА, актуалните проблеми на местните власти и проект на План за развитие на РСО “Марица” за периода 2006 – 2013 г.

– През месец февруари бе разработено становище относно необходимостта от прехвърляне на остатъчния поземлен фонд в собственост на общините. Становището бе изпратено до Министър-председателя на Република България – Сергей Станишев.

– От 18 до 20 февруари в гр. Трявна Анна Ненова, координатор “Международни партньорства и проекти” в Сдружението, взе участие в обучение по застъпничество за разрешаване на обществени проблеми на местно и регионално ниво и в информационен семинар на “Фамилия местно и регионално развитие” на тема: “Възможностите за НПО в рамките на Оперативните програми на страната за периода 2007 – 2013 г.”

– От 24 до 25 февруари в гр. София Маргарита Юрганджиева, взе участие в международен семинар на тема: “Достъп до структурните фондове на ЕС”, организиран от Министерство на културата на Република България.

– На 28 февруари бе изпратено становище до Ремзи Осман, председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в 40 НС на РБ. В писмото се съдържат коментари и предложения във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА.

– На 21 март Галя Атанасова, координатор “Обучение и квалификация” в Сдружението, взе участие в информационна среща “Оперативните програми 2007-2013: Възможности за българските общини”.

– От 21 до 22 март Анна Ненова, координатор “Международни партньорства и проекти” в Сдружението, взе участие в методологично обучение за обучители по публично-частни партньорства. Обучението е част от съвместен проект “Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства” на Британско Посолство в България, МРРБ и ПРООН. Проектът ще се реализира на следните етапи: Изграждане на капацитет в общините в сферата на ПЧП; Експертна подкрепа за идентифицирането от страна на общините на партньорските проекти, отговарящи на условията за финансиране от структурните фондове; Експертна подкрепа за разработването на идентифицираните проекти. В качеството си на партньор по проекта РСО “Марица” ще реализира горепосочените дейности в общините Хасково и Свиленград.

– През месец март Изпълнителния директор на РСО “Марица” взе участие в УС на НСОРБ. На заседанието присъстваха и областни управители. Обсъдени бяха проблемите и бъдещите стъпки в изпълнението на набелязаните действия в посока децентрализация в Република България.

2. Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

– През месец януари 2006 г. РСО “Марица” разработи проект пред Британското посолство относно провеждане на Годишна Конференция на РСО “Марица” на тема: “Жилищна политика за хора в неравностойно положение на местно и регионално ниво. Най-добри практики и инвестиционни възможности”.

– През месец януари щатният състав на Сдружението предостави експертна помощ на община Хасково при разработването на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г.

– На 20 януари щатният състав на Сдружението проведе среща с представители на НПО, бизнеса и регионалните институции от гр. Хасково за представяне на приоритетите и идентифициране на ключовите проекти, които да бъдат заложени в Плана за развитие на община Хасково през 2007 – 2013 г. На срещата официален гост бе Кирил Киряков от ААМР. Участие в инициативата взеха 27 представители на неправителствения сектор в общината.

– На 26 януари в офиса на РСО “Марица” се проведе среща между представители на общините-членове на Сдружението на тема: “Междуобщинско коопериране”. Срещата се организира по инициатива на Фондация за реформа в местното самоуправление и имаше за цел да се дискутират проблемите и възможностите на междуобщинското коопериране на базата на предварително разработен въпросник. –

На 26 януари в офиса на РСО “Марица” се проведе среща за представяне на магистърските програми с дистанционна форма на обучение по специалностите “Публична администрация” и “Публични финанси” към Института за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство.

– През периода януари – март бяха осъществени подготвителните дейности по проекта “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане на институционалния капацитет на местно и регионално ниво”. Бяха изпратени писма до партньорите от сдружение “Мерич” – Турция. Започна работа с експертите и подготовката на необходимите процедури за избор на доставчици.

– На 30 януари щатният състав на Сдружението проведе втора среща с представители на НПО, бизнеса и регионалните институции от гр. Хасково за уточняване на ключовите проекти, които да бъдат заложени в Плана за развитие на община Хасково през 2007 – 2013 г.

– През периода януари – март РСО “Марица” актуализира информацията в интернет страницата си във връзка с проведените събития.

– През месец февруари РСО “Марица” разработи и депозира проект на тема: “Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините” по програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”.

– На 13 февруари в гр. Ивайловград Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на Сдружението, бе фасилитатор на работната среща, провела се с лидери на местната общност, на тема: “Съдбата на Ивайловград – наша обща отговорност”. Бяха дискутирани приоритетните проекти, които да бъдат реализирани в общината в близките години.

– През месец февруари РСО “Марица” съвместно с Драматично – куклен театър “Иван Димов” – Хасково разработи и подаде проект на тема: “Пространство и форма – ключ към перспективата на театъра” за финансиране пред Европейската културна фондация.

– През месец февруари РСО “Марица” съвместно с Община Хасково разработи и подаде проект на тема: “Хасково – насърчаване на активно европейско гражданство” за финансиране пред Европейската комисия.

– През месец февруари РСО “Марица” разработи и депозира проектно предложение по програма “Изграждане на институционален капацитет на МТСП”. В края на март Сдужението бе класирано сред организациите, одобрени за участие в тръжна процедура за разработване на обучителни програми и предоставяне на обучения за нуждите на МТСП.

– През месец март излезе от печат и беше разпространен информационен бюлетин, брой 1 за 2006 г. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО “Марица”, международните партньорства, финансиращите програми, реализираните проекти и събитията в региона.

– На 2 март бе предоставена експертна помощ на Община Харманли във връзка с приватизацията на “Хлебна промишленост” АД .

– През месец март бе публикувана обява в регионалния вестник “Новинар юг”, представяща проекта “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане на институционалния капацитет на местно и регионално ниво”.

– През месец март РСО “Марица” разработи и подаде проект на тема: “Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи” за финансиране пред Министерство на икономиката и енергетиката по Програма ФАР Икономическо и социално сближаване, грантова схема за публично-частно партньорство.

– От 2 до 10 март във връзка с Годишната конфренция на Сдружението бе събрана информация от общините-членове за проблемите, потребностите и възможностите за развитие на жилищната политика за хора в неравностойно положение.

– На 14 март в офиса на РСО “Марица” се проведе пресконференция за предоставяне на информация относно предстоящата Годишна конференция на Сдружението.

– През периода от 15 до 19 март делегация от Лестър, Англия посети Хасково. Делегацията бе в състав: Съветник Андрю Меткалф – Председател на жилищната комисия в Общински съвет Лестър; Иън Крейг – Оперативен управител на жилищния отдел в ОбС Лестър, Мартин Клулоу – Управител на наемодателските служби в жилищния отдел на Общински съвет Лестър, Юдей Долакия – Представител на РСО “Марица” във Великобритания. Посещението беше осъществено във връзка с провеждане на посещения и срещи със социални заведения от регион Хасково и участие на английските експерти в Годишната Конференция на РСО “Марица” на тема: “Жилищна политика за хора в неравностойно положение. Най-добри практики и инвестиционни възможности”. Програмата на английските гости включваше: среща с Георги Иванов – кмет на община Хасково за дискутиране жилищна политика за хора в неравностойно положение; посещение в Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи “Надежда”; посещение на ромския квартал; посещение на Дома за стари хора Кенана; посещение на Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Марина”; представяне на анлийския опит в областта на жилищната политика на Годишната конференция на Сдружението.

– На 17 и 18 март се проведе Годишна конференция на РСО “Марица” на тема: “Жилищна политика за хора в невравностойно положение на местно и регионално ниво. Най-добри практики и инвестиционни възможности”. Събитието се състоя в хотел “България”, Минерални бани с финансовата подкрепа на Британското посолство в България, Американската агенция за международно развитие чрез ФРМС, РСО “Марица”, банка “Биохим” и Общински съвет Лестър. Целите на конференцията бяха: · Обмяна на информация и добри практики в областта на жилищната политика за маргинализирани групи на местно и регионално ниво. · Разясняване на необходимостта от стратегическо жилищно планиране на местно ниво. · Разработване на проект за регионална жилищна политика за маргинализирани групи. · Презентация на инвестиционни възможности в социалното жилищно строителство. Водещ на конференцията бе г-н Стефан Танев – заместник председател на РСО “Марица” и кмет на община Ивайловград. Официални гости бяха: Негово превъзходителство Джеръми Хил – посланик на Великобритания в България, Кирил Киряков, Представител на Американската агенция за международно развитие, съветник Андрю Меткалф от Общински съвет Лестър – Англия, г-жа Райна Йовчева – Областен управител на Област Хасково, инж. Ангел Коджаманов – Областен управител на Област Кърджали и г-н Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” в Англия. Участие в конференцията взеха 97 човека, представители на: общините-членове, партньори от Лестър – Англия, МРРБ, МТСП, НПО, банка “Биохим” и медиите от региона. Продукт на конференцията са набелязаните конкретни приоритети и ключови проекти, които да бъдат включени в Регионалната жилищна стратегия на област Хасково.

– От 21 до 24 март Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на Сдружението заедно с Райна Йовчева, Областен управител на Област Хасково взеха участие в международно обучително пътуване в Обединеното Кралство. Целите на визитата бяха: – Запознаване с системата на планиране и разпределяне на структурните фондове на ЕС във Великобритания; – Обмен на добри практики по отношение разработването и изпълнението на европейски проекти с организации и институции от Великобритания; – Проучване на възможностите за финансиране на проекти в България от Британски програми; – Създаване на партньорства с организации и общини от Великобритания. По време на визитата си те посетиха офиса на Вицепремиера; Външно министерство на Великобритания, Международното бюро на местните власти във Великобритания, общини, НПО и финансиращи институции от страната и проведоха разговори с техни представители относно възможности за бъдещи съвместни дейности и проекти. Инициативата бе организирана и финансирана от Британското посолство в Република България.

– На 28 март на съвместна пресконференция Областният управител на Област Хасково и Изпълнителният директор на Сдружението представиха резултатите от пътуването до Великобритания и получената информация по време на срещите с британски финансиращи институции, общини и НПО.

– През месец март РСО “Марица” започна работа по създаване на Бизнес център за информация и консултации към проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”. Беше обявен конкурс за набиране на кандидати по проекта, финансиран от МИЕ и Програмата на ООН за развитие.

3. Обучение и техническа помощ

– На 16 януари в гр. Хасково РСО “Марица” организира семинар на тема: “Публично-частно партньорство – политическа и стопанска практика за ускорено общинско икономическо развитие”. Лектори на семинара бяха: проф. Евгени Цолов от Център по технологии на информационното общество към СУ “Св. Климент Охридски” и проф. Александър Трифонов от сдружение БАУКО. Целта на курса бе да се придобият умения за разработване на кредитоспособен инвестиционен проект в съответсвие с утвърдените добри практики на международните и български финансови институции. Участие в семинара взеха 28 човека, представители на общините, неправителствените организации и частния бизнес.

– През месец февруари по искане на община Свиленград и община Харманли бяха разработени и изпратени до общините – членове шест теста за проверка на знанията на общинските служители в областта на нормативната уредба, регламентираща работата на местните власти. Тестовете са в областите местни данъци и такси, гражданско състояние, образование и хуманитарни дейности, счетоводство, финанси и бюджет, общинска собственост, земеделие и гори, проекти, програми и инвестиции, устройство на територията.

4. Институционално укрепване на РСО “Марица”

– През месец февруари беше разработен проект на План за развитие на РСО “Марица” за периода 2006 – 2013 г. Съдържанието на документа включва: Въведение, Характеристика на Сдружението, Анализ на ситуацията, Стратегическа част с разработени 5 направления за постигане на визията и Наблюдение, оценка и актуализация.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.