Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград” във връзка с изпълнението на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization” (Интелигентна специализация) съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от фондовете на участващите държави

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение по договор с предмет: „Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград” във връзка с изпълнението на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization” (Интелигентна специализация) съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от фондовете на участващите държави

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЛВ. ДАТА НА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ДАТУМ И ПАРТНЬОРИ 1005,00 лв. 30.9.2015 Успешно изпълнение на  договор

Информация за изпълнен договор

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор с предмет: „Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград” във връзка с изпълнението на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization” (Интелигентна специализация) съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от фондовете на участващите държави

ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СУМА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ В ЛВ. с ДДС ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО
ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ДАТУМ И ПАРТНЬОРИ 40 200,00 лв. 29.9.2015 по ф-ра 0000000001/28.09.2015

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград” във връзка с изпълнението на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization” (Интелигентна специализация) съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от фондовете на участващите държави

КЛАСИРАНЕ ИМЕ НА УЧАСТНИК СУМА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ЛВ. ДАТА ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Първо място ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД (член на обединението-участник ОБЕДИНЕНИЕ ДАТУМ И ПАРТНЬОРИ) 597,00 лв. 31.7.2015 чл. 62, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗОП
Второ място ЮЛНЦ СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 597,00 лв. 31.7.2015 чл. 62, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗОП
Трето място ИКОНОМЕТРИКА ЕООД 597,00 лв. 6.7.2015 чл. 62, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП
Четвърто място ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД ЕООД 597,00 лв. 6.7.2015 чл. 62, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП
Пето място УИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД 597,00 лв. 6.7.2015 чл. 62, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП
Шесто място ГЕОГРАФИКА ООД 597,00 лв. 6.7.2015 чл. 62, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП

Договор

Решение на Възложителя от 19.06.2015 г. за обявяване на класирането на участниците и на участника, определен за изпълнител

Протокол № 3 от заседание на Комисията

Протокол № 2 от заседание на Комисията

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 15.06.2015 г.

Протокол № 1 от заседание на Комисията

Писмени разяснения от 20.05.2015 г.

Писмени разяснения от 05.05.2015 г.

Публикувана на 28 април 2015 г. (вторник), 15:45 часа

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

Образци

Документация

Обявление

Решение